Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 7.

március 17th, 2020 § 1 comment

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 7. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

A Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok a he­te­dik kö­te­té­hez ér­ke­zett. Az előz­mé­nyek­hez hí­ven to­vább­ra is ke­res­sük az össze­füg­gé­se­ket a tör­té­ne­ti vagy je­len­ko­ri po­pu­lá­ris szö­veg­ha­gyo­mány (tág szó­val: a köz­köl­té­szet) for­rá­sai és az ál­ta­la ki­fej­tett ha­tá­sok vi­lá­gá­ban. Ter­mé­sze­te­sen a szö­ve­gek ku­ta­tó­in túl az ide kap­cso­ló­dó társ­tu­do­má­nyok, fő­ként a művészet- és a ze­ne­tör­té­net szem­pont­ja­it is fon­tos kép­vi­sel­nünk, mert még min­dig nem ta­nu­lunk ele­get a más szak­te­rü­le­tek mód­sze­re­i­ből és ered­mé­nye­i­ből. Lát­ni fog­juk: maga a po­pu­la­ri­tás gon­dos­ko­dik ar­ról, hogy még ott is in­ter­disz­cip­li­ná­ri­san kell­jen vizs­gá­lód­nunk, ahol nem terveztük.

letöltés

különnyomatok

Tudománytörténet és módszertan 

A magyarországi populáris kultúra évszázadai

Európai populáris kultúra

Szemle

    • Oral Tra­di­ti­on and Book Cul­tu­re (2018) (Gu­lyás Judit)
    • Az Arany csa­lád nép­me­se­gyűj­te­mé­nye (Vad­er­na Gábor)

Summaries

impresszum

Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 7.

Szer­kesz­tő:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

Ké­szült a
Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820 Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port
ke­re­té­ben
a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben

A bo­rí­tón:
Jel­mez­ter­vek Cso­ko­nai Vi­téz Mi­hály Tem­pe­fői c. víg­já­té­ká­hoz
(víz­fest­mény, 1809 kö­rül)
Csur­gó, Cso­ko­nai Vi­téz Mi­hály Re­for­má­tus Gim­ná­zi­um Könyv­tá­ra, K 90, bel­ső cím­lap

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2063–8175

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés, kor­rek­tú­ra: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Nyom­da és kö­té­szet: Kó­dex Könyv­gyár­tó Kft.

Bu­da­pest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 7.

Vélemény, hozzászólás?