KOR/TÁRS – Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában

2020. március 23. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Er­dő­di Ale­xand­ra Ani­ta, Fin­ta Má­ria Anna, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. KOR/TÁRS – Kap­cso­lat, háló(zat) és kö­zös­ség az 1800 előt­ti Eu­ró­pá­ban. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2018. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.


» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.

tév/hit – Tévedések és tévesztések a régi irodalomban

2019. március 13. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Etl­in­ger Mi­hály, Mar­kó Ani­ta, Pál­fy Esz­ter, Szat­má­ri Áron, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. tév/hit – Té­ve­dé­sek és té­vesz­té­sek a régi iro­da­lom­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2017. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.


» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.

Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben

2017. július 24. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2016, szerk. Déri Esz­ter, Dó­bék Ág­nes, Gö­rög Dá­ni­el, Mar­kó Ani­ta, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.


» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.

Szöveg, hordozó, közösség – Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban

2016. augusztus 12. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szö­veg, hor­do­zó, kö­zös­ség – Ol­va­só­kö­zön­ség és kö­zös­sé­gi ol­vas­má­nyok a régi ma­gyar iro­da­lom­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2015, szerk. Gesz­te­lyi Her­mi­na, Gö­rög Dá­ni­el, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016.


» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.

kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva

2015. augusztus 1. § 0 hozzászólás

reciti könyv

kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – új­ra­hasz­no­sít­va: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2014, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Ari­an­na köny­vek, 9).


» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013

2014. július 15. § 0 hozzászólás

reciti könyv

VERS. Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2013, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, He­ve­si And­rea, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Ari­an­na köny­vek, 7).

fikon1bor
» To­vább a tel­jes szö­veg­re «

No tags for this post.