Corpus alienum (archív projekt)

1. a projekt bemutatása

  • A Cor­pus ali­e­num el­ne­ve­zé­sű ku­ta­tó­cso­port test és szö­veg vi­szo­nyá­nak elem­zé­sét tűz­te ki fő cél­já­ul, hi­szen a test, disz­kur­zív vol­tá­ból adó­dó­an, fon­tos ré­szét ké­pe­zi az iden­ti­tás­nak (egé­szen pon­to­san: a ricœu­ri fo­ga­lom­ban ér­tett nar­ra­tív iden­ti­tás­nak), és az ez­zel szo­ros vi­szony­ban ál­lí­tott Másik-képnek. In­ter­disz­cip­li­ná­ris, még­is az iro­da­lom mű­kö­dé­si me­cha­niz­mu­sát ki­hasz­ná­ló vizs­gá­la­tunk tár­gya te­hát a szép­iro­dal­mi és kri­ti­kai szö­veg­ben meg­je­le­nő, ki­raj­zo­ló­dó, sőt szö­veg­ként lé­te­ző test, mely ek­ként kul­csot je­lent­het az Ide­gen mint ab­jekt képz(őd)ésének meg­fi­gye­lé­sé­hez. Alap­ve­tő­en két irá­nya van a ku­ta­tá­sa­ink­nak, egy­fe­lől a He­li­kon Test­írás, va­la­mint Cor­pus ali­e­num című szá­ma­i­ban (2011/1–2 és 2013/3) már fel­vá­zolt kor­po­rá­lis nar­ra­to­ló­gi­ai me­tó­dust dol­goz­nánk ki, más­fe­lől pe­dig olyan tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyos szem­lé­le­tű ku­ta­tá­so­kat foly­tat­nánk, ame­lyek kö­zép­pont­já­ban a xe­no­ló­gia áll.
Mind­ez új pers­pek­tí­vát nyit­hat a Ma­gyar­or­szá­gon nem is­me­ret­len xe­no­ló­gi­ai ku­ta­tá­sok szá­má­ra is, hi­szen ko­ráb­ban e kér­dé­se­ket a fi­lo­zó­fi­ai ant­ro­po­ló­gia fe­lől vizs­gál­ták, s bár fel­ve­tőd­tek a kommunikatív-hermeneutikai és át­té­te­le­sen a diskurzív/szövegalapú “ide­gen­ség­ke­ze­lő” szem­pon­tok is, e két irány egy­elő­re nem ért össze egy olyan in­terp­re­tá­ci­ós el­já­rás ki­dol­go­zá­sá­ban, mely ugyan­ak­kor min­den érin­tett disz­cip­li­na szá­má­ra hasz­nos és ér­de­kes le­het. Ku­ta­tó­mű­he­lyünk lé­nye­gé­ben ezt az össze­kap­cso­lást sze­ret­né le­he­tő­vé ten­ni a kor­po­rá­lis nar­ra­to­ló­gia to­vább­gon­do­lá­sá­val és al­ko­tó adaptálásával.

2. résztvevők

Da­ra­bos Enikő

Decz­ki Sarolta

Föl­des Györgyi

Föld­vá­ri József

Hor­váth Györgyi

Jab­lon­czay Tímea

Rá­kai Orsolya

Sche­in Gábor

Szép­la­ky Gerda

3. műhely

  • - a mű­hely rö­vid bemutatása
  • - ak­tu­á­lis programok
  • - ar­chív anya­gok összefoglalásai

A Corpus-műhely a 2012-es ta­va­szi fél­év so­rán Gal­gó­czi Er­zsé­bet Tör­vé­nyen be­lül című re­gé­nyét vizs­gál­ta. A mű­hely ta­pasz­ta­la­ta­i­ból a 2012-as őszi fél­év­ben ki­ala­ku­ló ta­nul­má­nyok meg­je­le­né­se 2014 so­rán várható.

4. konferenciák

  • - ak­tu­á­lis konferenciák
  • - ter­ve­zett …
  • - ar­chív …

5. oktatás

  • - je­len­leg tar­tott órák
  • -ar­chív

2011-12. őszi fél­év: Testírás-szeminárium (ELTE Eöt­vös Kollégium)

2011-12. ta­va­szi fél­év: Xe­no­ló­gia (ELTE Mé­rei Fe­renc Szakkollégium)

6. írásaink

(a részt­ve­vők té­má­val, pro­jekt­tel kap­cso­la­tos, meg­je­lent il­let­ve ké­szült szövegei)

7. bibliográfia

(a ku­ta­tá­si té­mák­hoz tar­to­zó nem­zet­kö­zi, vá­lo­ga­tott, fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő szakirodalom)

8. egyéb bel- és külföldi műhelyek (linklista)

9. kapcsolat

MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézet

Mo­dern Ma­gyar Iro­dal­mi Osztály
1118 Bu­da­pest, Mé­ne­si út 11–13.
Tel.: +36 1 2792779

 

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Corpus alienum (archív projekt)

Vélemény, hozzászólás?