Reciti Kiadó

A re­ci­ti a köny­ve­it in­gyen adja. Ol­vas­sa, jegy­ze­tel­je, nyom­tas­sa ki, vi­gye a nyomdába.

A re­ci­ti ki­adá­sá­ban meg­je­lent köny­vek rész­le­tes felsorolása.

Avantgárd nőírók, női alkotók (ReKonf ‧ 22)

re­ci­ti könyv Föl­des Györ­gyi, szerk. Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 22. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. Je­len kö­tet a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet ál­tal 2022 no­vem­be­ré­ben meg­ren­de­zett Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók című kon­fe­ren­cia elő­adá­sa­i­ból ké­szült ta­nul­má­nyo­kat te­szi köz­zé. A ta­nul­mány­kö­tet írá­sai a nem­zet­kö­zi avant­gárd moz­gal­mak­ban mar­gi­na­li­zált női sze­rep­lők mun­kás­sá­gá­ra in­ter­disz­cip­li­ná­ris, több mű­vé­sze­ti ágra ki­ter­je­dő ér­dek­lő­dés­sel kér­dez­nek rá, […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Molnár Antal: Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig

re­ci­ti könyv Mol­nár An­tal: Zsi­na­tok há­bo­rú­já­tól a pan­non il­lír­iz­mu­sig: A magyar–horvát vi­szony új­ra­fo­gal­ma­zá­sa a zág­rá­bi zsi­na­ton és Za­icz Já­nos pá­los szer­ze­tes em­lék­ira­tá­ban (1634–1635). Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 188. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. A mo­dern nem­zet for­má­ló­dá­sá­val kap­cso­la­tos ku­ta­tá­sok az el­múlt év­ti­ze­dek­ben egy­re na­gyobb hang­súlyt he­lyez­nek a na­ci­o­na­liz­mus 16–18. szá­za­di előz­mé­nye­i­re. Je­len mun­ka a nem­zet­kö­zi his­to­riog­rá­fia ezen irány­za­tá­hoz kap­cso­ló­dik, mégpedig […]

Pos­ted in Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Eruditio et magnanimitas: Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére

re­ci­ti könyv Far­ma­ti Anna, Móré Tün­de, Tóth Zsom­bor és Vi­rág Csil­la, szerk.: Eru­di­tio et mag­na­ni­mit­as: Ta­nul­má­nyok Gá­bor Csil­la kö­szön­té­sé­re. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. le­töl­tés tel­jes könyv vá­gó­je­lek nél­kül (mo­ni­tor­ra, e‑könyvolvasóra, nyom­ta­tó­ra), 6 MB; tel­jes könyv vá­gó­je­lek­kel (nyom­da­kész), 6 MB; bo­rí­tó vá­gó­je­lek­kel (nyom­da­kész), 1 MB. No tags for this post.

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Pap Balázs: Sztemmák

re­ci­ti könyv Pap Ba­lázs: Sztem­mák: Kéz­ira­tok és nyom­tat­vá­nyok a 16. szá­za­di ma­gyar pro­tes­táns köl­té­szet­ben. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. A 16. szá­za­di köl­té­szet­ről al­ko­tott ké­pünk torz és eset­le­ges. Eny­héb­ben fo­gal­maz­va: ke­vés esély mu­tat­ko­zik arra, hogy re­á­lis­nak le­gyen mond­ha­tó. Az, hogy így van, könnyen be­lát­ha­tó: bi­zo­nyos tár­gyú és bi­zo­nyos mű­fa­jú szö­ve­ge­ket (lég­tor­ná­sza­ti ha­son­lat­tal élve) meg­men­tett a for­rá­sok ter­mé­sze­té­nek védőhálója, […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Gondos elmerülés a részletekben” (ReKonf ‧ 20)

re­ci­ti könyv Ma­jor Ág­nes, Má­tyus Nor­bert és Szé­ná­si Zol­tán, szerk. „Gon­dos el­me­rü­lés a rész­le­tek­ben”: Ta­nul­má­nyok a Ba­bits kri­ti­kai ki­adá­sok fi­lo­ló­gi­ai és tex­to­ló­gi­ai kér­dé­se­i­ről 2. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 20. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. Ta­nul­mány­kö­te­tünk a 2021. no­vem­ber 26–27-én Esz­ter­gom­ban meg­ren­de­zett, a Ba­bits kri­ti­kai ki­adá­sok fi­lo­ló­gi­ai és tex­to­ló­gi­ai kér­dé­se­i­vel fog­lal­ko­zó mű­hely­kon­fe­ren­cia anya­gát adja köz­re. Ba­bits Mi­hály kéz­ira­tos ha­gya­ték­ban őr­zött, valamint […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | 2 hoz­zá­szó­lás

Tasi Réka: Vana ludor imagine

re­ci­ti könyv Tasi Réka: Vana lu­dor ima­gi­ne: Az ima­gi­ná­ció kora új­ko­ri ka­to­li­kus kon­tex­tu­sai. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 187. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. Je­len kö­tet a phantasia-imaginatio fo­ga­lom 17. szá­za­di vo­nat­ko­zá­sa­it és kon­tex­tu­sa­it rend­sze­re­zi, hogy ez­zel szem­be­sít­ve tár­has­sa fel a ko­ra­be­li ka­to­li­kus pró­za szö­veg­pro­duk­ci­ó­ját meg­ha­tá­ro­zó teo­ló­gi­ai, re­to­ri­kai vo­nat­ko­zá­so­kat. A vizs­gá­la­tok ta­nú­sá­ga sze­rint a ka­to­li­kus ba­rokk pró­za alap­ja­it meg­ha­tá­ro­zó fi­lo­zó­fi­ai, képteológiai […]

Pos­ted in Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Enyészetnek örvénnyéből ki ragadtam: Jankovich Miklós és kora (ReKonf ‧ 21)

re­ci­ti könyv Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Enyé­szet­nek ör­vénnyé­ből ki ra­gad­tam: Jan­ko­vich Mik­lós és kora. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 21. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023. 2022-ben em­lé­kez­tünk meg Jan­ko­vich Mik­lós, a leg­na­gyobb 19. szá­za­di ma­gyar könyv- és mű­gyűj­tő szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­já­ról. A je­len kö­te­tet tisz­tel­gé­sünk je­le­ként, több szak­te­rü­le­tet érin­tő fel­ké­ré­sek nyo­mán ad­hat­juk köz­re. Hisszük és re­mél­jük, hogy ez nem az utolsó […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Nicolaus Olahus: Epistulae. Pars II. 1534–1553

re­ci­ti book Olahus, Nic­o­laus. Epis­tu­lae: 1534–1553. Edi­dit, int­ro­du­xit et com­men­ta­ri­is inst­ru­xit Emő­ke Rita Szi­lá­gyi. 2. Bib­li­ot­he­ca Scrip­to­rum Me­dii Re­cen­tis­que Ævo­rum. Se­ri­es Nova 19/2. Bu­da­pest: Re­ci­ti Ki­adó, 2022. Mik­lós Oláh (1493–1568) is one of the most pro­mi­nent hu­ma­nists of the 16th cent­ury. Apart from his li­ter­ary ac­ti­vity (book of let­ters, his­to­ri­cal works, and po­ems), his fame is […]

Pos­ted in BSMRÆ, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 10.

re­ci­ti könyv Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 10. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. (Tíz év) 2012-ben a sa­ját há­zunk tá­ján igye­kez­tünk ten­ni va­la­mit a köz­köl­té­szet nép­sze­rű­sí­té­sé­ért, épít­ve az előz­mé­nyek­re, a nagy ku­ta­tó­nem­ze­dé­kek, el­ső­sor­ban Kül­lős Imo­la mun­kás­sá­gá­ra. Egy kö­zös OTKA-pályázat ke­re­té­ben, kí­sér­let­kép­pen in­dult meg a Do­romb. Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok. E sze­ren­csés pil­la­nat­ban úgy tűnt, lesz éven­te né­hány olyan […]

Pos­ted in Do­romb, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Grimm-mesék magyar ponyvákon (1850–1900)

re­ci­ti könyv Grimm-mesék ma­gyar pony­vá­kon (1850–1900). Szer­kesz­tet­te Do­mo­kos Ma­ri­ann. Re­Tex­tum 13. Bu­da­pest: re­ci­ti – Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Nép­rajz­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2022. A Grimm test­vé­rek Kinder- und Ha­usmärchen című kö­te­te a szám­ta­lan for­dí­tás és át­dol­go­zás ré­vén Eu­ró­pa egyik leg­na­gyobb ha­tá­sú me­se­gyűj­te­mé­nyé­vé vált. For­rás­köz­lé­sünk a Grimm-mesék ko­rai ma­gyar re­cep­ci­ó­já­ba nyújt be­te­kin­tést, s vá­lo­ga­tást ad a 19. szá­za­di ha­zai ver­ses és […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Tex­tum | Le­ave a comment

Adomány, díj, jutalom, segély: A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben (ReKonf ‧ 19)

re­ci­ti könyv Kol­lár Zsu­zsan­na és Hi­tes Sán­dor, szerk. Ado­mány, díj, ju­ta­lom, se­gély: A me­ce­na­tú­ra szí­ne­vál­to­zá­sai az iro­da­lom­tör­té­net­ben. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 19. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A kö­tet ta­nul­má­nyai a kora új­kor­tól a 19. szá­zad vé­gé­ig ter­je­dő idő­szak­ban vizs­gál­ják a kul­tu­rá­lis me­ce­na­tú­ra egyé­ni és tár­sa­dal­mi gya­kor­la­ta­it, ezek ref­le­xi­ó­ját, il­let­ve tá­mo­ga­tás és piac vi­szo­nyát a ren­di és a pol­gá­ri nyilvánosságban. […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | 3 hoz­zá­szó­lás

Nézzd a’ Magyart!” Tanulmányok Kazinczy Ferenc Tübingai pályaművéről (Hagyományfrissítés ‧ 7)

re­ci­ti könyv Kiss Mar­git, szerk. „Nézzd a’ Ma­gyart!” Ta­nul­má­nyok Ka­zin­czy Fe­renc Tü­bin­gai pá­lya­művé­ről. Ha­gyo­mány­fris­sí­tés 7. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A kö­tet szer­zői Ka­zin­czy Fe­renc Tü­bin­gai pá­lya­művé­nek több szem­pon­tú elem­zé­sé­vel ad­nak ma­gya­rá­za­tot azok­ra a kér­dé­sek­re, ame­lye­ket még nem vagy más, az ed­di­gi­ek­től el­té­rő pers­pek­tí­vá­ból vizs­gál­tak ko­ráb­ban. ­A ta­nul­mány­kö­tet ter­ve­zett mó­don tö­rek­szik azt a sa­já­to­san szé­les spekt­ru­mot lát­tat­ni, amelyet […]

Pos­ted in Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Női íráshasználat és kéziratos kultúra a hosszú 19. században (ReKonf ‧ 18)

re­ci­ti könyv Tö­rök Zsu­zsa, szerk. Női írás­hasz­ná­lat és kéz­ira­tos kul­tú­ra a hosszú 19. szá­zad­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 18. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A 19. szá­za­di iro­dal­mi in­téz­mény­rend­szer mű­kö­dé­sé­ben az idő­sza­ki ki­ad­vá­nyok egy­re gya­ra­po­dó szá­ma ré­vén a nyom­ta­tás meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­ség­gel bíró nyil­vá­nos­ság­szer­ke­ze­tet je­len­tett. E nyom­ta­tá­si kul­tú­ra hát­te­ré­ben, vele egy­ide­jű­en azon­ban az írás­hasz­ná­lat­nak a kéz­ira­tos kul­tú­rá­ra jel­lem­ző gya­kor­la­tai a hosszú […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról

re­ci­ti könyv Gö­röz­di Ju­dit és Ba­logh Mag­dol­na, szerk. Kül­or­szá­gi köny­ves­pol­co­kon: Ta­nul­má­nyok Es­ter­há­zy Pé­ter ide­gen nyel­vű re­cep­ci­ó­já­ról. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. Es­ter­há­zy Pé­ter a kor­társ ma­gyar iro­da­lom egyik leg­töb­bet for­dí­tott szer­ző­je, aki a mű­for­dí­tá­sok ré­vén a vi­lág­iro­da­lom vér­ára­má­ba is be­ke­rült. A kö­tet alap­já­ul az Es­ter­há­zy Pé­ter mű­ve­i­nek kül­föl­di re­cep­ci­ó­ja című tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia anya­ga szol­gál, ame­lyet 2021. szep­tem­ber 9–10-én rendezett […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Imre László: Féléves folyóirat – évszázados tanulságokkal. Szépirodalmi Lapok (1853)

re­ci­ti könyv Imre Lász­ló: Fél­éves fo­lyó­irat – év­szá­za­dos ta­nul­sá­gok­kal. Szép­iro­dal­mi La­pok (1853). Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 186. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. Az 1853-ben mind­össze fél éven át meg­je­lent Szép­iro­dal­mi La­pok a Bach-korszak leg­igé­nye­sebb ha­zai iro­dal­mi fo­lyó­ira­ta volt. Pákh Al­bert és Gyu­lai Pál szer­kesz­tő­ként ki­vá­ló szer­ző­gár­dát vo­nul­tat­tak fel, mely­hez oda­tar­to­zott pél­dá­ul Ke­mény Zsig­mond, Arany Já­nos vagy Er­dé­lyi Já­nos is. Je­len kötet […]

Pos­ted in Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

A rokokó arcai (ReKonf ‧ 17)

re­ci­ti könyv Bartha-Kovács Ka­ta­lin és Fó­rizs Ger­gely, szerk. A ro­ko­kó ar­cai: Ta­nul­má­nyok egy tü­né­keny fo­ga­lom tör­té­ne­té­hez. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 17. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A ro­ko­kó kép­ző­mű­vé­sze­ti zsar­gon­ból vált – tá­gabb ér­te­lem­ben és vissza­te­kin­tő­leg – művészet- és iro­da­lom­tör­té­ne­ti stí­lust je­len­tő ka­te­gó­ri­á­vá, de iro­dal­mi vagy ze­nei al­kal­ma­zá­sa mind a mai na­pig prob­le­ma­ti­kus. Azt il­le­tő­en sem ala­kult ki kon­szen­zus, hogy […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (ReKonf ‧ 16)

re­ci­ti könyv Dras­kó­czy Esz­ter és Etl­in­ger Mi­hály, szerk. Be­teg­ség és gyó­gyu­lás a kora új­ko­ri iro­da­lom­ban (1450–1760). Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 16. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A Be­teg­ség és gyó­gyu­lás a kora új­ko­ri iro­da­lom­ban (1450–1760) című tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia 2021. szep­tem­ber 8–11. kö­zött zaj­lott le a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet Re­ne­szánsz Osz­tá­lyá­nak szer­ve­zé­sé­ben, az­zal a cél­lal, hogy a be­teg­ség, a tes­ti és […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Kapitalizmus és irodalomtörténet (ReKonf ‧ 15)

re­ci­ti könyv And­rás Csa­ba és Hi­tes Sán­dor, szerk. Ka­pi­ta­liz­mus és iro­da­lom­tör­té­net. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 15. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A kö­tet „A 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom po­li­ti­kai gaz­da­ság­ta­na” MTA Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port 2021 nya­rán Pé­csett tar­tott kon­fe­ren­ci­á­já­nak elő­adá­sa­i­ból szü­le­tett ta­nul­má­nyo­kat te­szi köz­zé. A szer­zők kö­zött ta­lál­ni iro­da­lom­tör­té­nészt, fi­lo­zó­fust, esz­té­tát, esz­me­tör­té­nészt és köz­gaz­dászt. Írá­sa­ik szer­te­ága­zó te­rü­le­te­ken és kor­sza­kok­ban vizs­gá­lód­nak, de […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | 2 hoz­zá­szó­lás

Műfordítás és más extrém sportok: Írások Kappanyos András 60. születésnapjára

re­ci­ti könyv Föl­des Györ­gyi, Ma­jor Ág­nes és Szé­ná­si Zol­tán, szerk. Mű­for­dí­tás és más ext­rém spor­tok: Írá­sok Kap­pa­nyos And­rás 60. szü­le­tés­nap­já­ra. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. Kap­pa­nyos And­rás nél­kül ez a könyv sem jö­he­tett vol­na lét­re, csak­úgy, mint sok má­sik. Meg az ő har­minc­öt éve ala­ku­ló és gya­ra­po­dó iro­da­lom­tu­dó­si és mű­for­dí­tói élet­mű­ve nél­kül, amely ki­te­kint a 19. szá­za­di magyar […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | 2 hoz­zá­szó­lás

Kisfaludy Sándor: Hazafiúi Szózat

re­ci­ti könyv Kis­fa­lu­dy Sán­dor. Ha­za­fi­úi Szó­zat a’ Ma­gyar Ne­mes­ség­hez (1809). For­rás­ki­adás. Szer­kesz­tet­te Nagy Ágos­ton. Re­Tex­tum 12. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. Je­len kri­ti­kai ki­adás, mely Kis­fa­lu­dy Sán­dor szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­já­ra je­le­nik meg, Kis­fa­lu­dy Ha­za­fi­úi Szó­zat a’ Ma­gyar Ne­mes­ség­hez című, Jó­zsef ná­dor meg­bí­zá­sá­ra, az 1809. évi in­szur­rek­ció al­kal­má­ból ké­szí­tett fél­hi­va­ta­los buz­dí­tó mun­ká­já­nak au­to­gráf ma­gyar nyel­vű fo­gal­maz­vá­nyát, tisz­tá­za­tát, va­la­mint német […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Tex­tum | Le­ave a comment

Móré Tünde: Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (1560–1600)

re­ci­ti könyv Móré Tün­de: Uta­zás és hír­név. Wit­ten­ber­gi ma­gyar di­á­kok la­tin nyel­vű bú­csúz­ta­tó­ver­sei (1560–1600). Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 185. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A 16. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben a Wit­ten­ber­gi Egye­tem szel­le­mi­sé­ge je­len­tős ha­tás­sal volt a ma­gyar­or­szá­gi po­li­ti­kai, egy­há­zi és kulturális-oktatási fo­lya­ma­tok­ra. A ko­ráb­bi ku­ta­tá­sok a Wit­ten­berg­ben ta­nu­ló ma­gyar di­á­kok név­so­rá­nak össze­ál­lí­tá­sá­tól kezd­ve Phi­lipp Me­lanch­ton szel­le­mi ha­tá­sá­nak fel­tér­ké­pe­zé­sén keresztül […]

Pos­ted in Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Olasz–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18–19. században (ReKonf ‧ 14 )

re­ci­ti könyv Dó­bék Ág­nes, szerk. Olasz–magyar iro­dal­mi és mű­ve­lő­dé­si kap­cso­la­tok a 18–19. szá­zad­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 14. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. A 18. szá­zad má­so­dik fele és a 19. szá­zad első év­ti­ze­dei fon­tos fe­je­ze­tét je­len­tik az olasz–magyar mű­ve­lő­dé­si kap­cso­la­tok tör­té­ne­té­nek. A ma­gyar­or­szá­gi egy­há­zi és vi­lá­gi ér­tel­mi­ség Itá­li­á­ban szer­zett ta­pasz­ta­la­tai és olasz irá­nyult­sá­gú mű­velt­sé­ge je­len­tős ha­tást gya­ko­rol­tak a hazai […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Luis de Ávila y Zúñiga: A császár háborúja Németországban

re­ci­ti könyv Luis de Ávi­la y Zúñi­ga. A csá­szár há­bo­rú­ja Né­met­or­szág­ban. Szer­kesz­tet­te, for­dí­tot­ta, a be­ve­ze­tő ta­nul­má­nyo­kat írta Guit­man Bar­na­bás. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. 1546–1547 fo­lya­mán zaj­lott a schm­al­kal­de­ni há­bo­rú az V. Ká­roly csá­szár ál­tal ve­ze­tett eu­ró­pai össze­fo­gás és a né­met pro­tes­táns ren­dek együtt­mű­kö­dé­se ré­vén ala­pí­tott schm­al­kal­de­ni szö­vet­ség kö­zött. A há­bo­rú­ban a Ma­gyar Ki­rály­ság I. Fer­di­nánd és az […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Orosz Andrea: Kováts József. Az életrajz és az életmű feltérképezése (Vitae ‧ 4)

re­ci­ti könyv Orosz And­rea. Ko­váts Jó­zsef. Az élet­rajz és az élet­mű fel­tér­ké­pe­zé­se. Vi­tae 4. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A du­nán­tú­li szü­le­té­sű Ko­váts Jó­zsef (1780–1809) szá­má­ra na­gyon rö­vid élet­út és még en­nél is rö­vi­debb, mind­össze egy év­ti­zed­nyi köl­tői pá­lya­fu­tás ju­tott osz­tály­ré­szül. A ka­pos­vá­ri bör­tön­ben el­hunyt köl­tő ver­se­it en­nek elle­nére száz­nál is több kéz­ira­tos vers­gyűj­te­mény őrzi. Ko­váts élet­mű­ve nem […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Vi­tae | Le­ave a comment

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 4

re­ci­ti könyv Biró An­na­má­ria és Boka Lász­ló, szerk. Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok – 4. Budapest–Nagyvárad: reciti–Partium Ki­adó, 2021. Az Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok cím­mel Nagy­vá­ra­don meg­ren­de­zett irodalom- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat ne­gye­dik kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A ta­nács­ko­zá­sok­nak rend­sze­re­sen ad ott­hont a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi tan­szé­ke, mely még 2013-ban dön­tött úgy, hogy […]

Pos­ted in Ér­tel­mi­sé­gi…, re­ci­ti könyv | 1 Com­ment

Kéziratosság és nyomtatott kultúra a régiségben

re­ci­ti könyv Ko­vács An­na­má­ria, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la, Vit­kai Nóra és Vra­bély Márk, szerk. Kéz­ira­tos­ság és nyom­ta­tott kul­tú­ra a ré­gi­ség­ben. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2020. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ti­ze­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja (vir­tu­á­lis) ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti konferenciasorozat […]

Pos­ted in Fi­Kon, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

…daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache“

re­ci­ti könyv Zol­tán Csep­re­gi und Ju­li­an­na Or­sós, hrsg. v. „…daß er uns ei­nen Cor­res­pon­den­ten in Wien aus­ma­che“ Be­rich­te, Bri­e­fe und Auf­ze­ich­nun­gen von dä­nis­c­hen und sch­we­dis­c­hen Ge­sandtschafts­pre­di­gern in Wien (1705­–1755). Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. Der westfä­lis­che Frie­de re­gel­te u. a. die Tä­tig­ke­it der Leg­a­ti­on­spre­di­ger und Ge­sandtschafts­kapel­len – als sys­tem­frem­der Ele­men­te im Zeital­ter der Kon­fes­si­o­nal­isi­er­ung. Auf di­e­ser Rechtsg­rund­lage kamen […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 9.

re­ci­ti könyv Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 9. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A köz­kul­tú­ra ku­ta­tá­sa min­den­képp a ré­gé­szet­tel ro­kon. De va­jon ki tud­ja, kik vol­tak ott­hon, és kik vol­tak ven­dé­gek Pom­pe­ji há­za­i­ban, akik sose jár­tak ott ko­ráb­ban? A tár­gya­ik, a csont­ja­ik, az éle­tük utol­só per­ce va­la­mi más­nak lett a do­ku­men­tu­ma. A köz­kul­tú­ra em­lé­kei is így […]

Pos­ted in Do­romb, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Az elbeszélt tér (ReKonf ‧ 13)

re­ci­ti könyv Haj­du Pé­ter, Rá­kai Or­so­lya és Z. Var­ga Zol­tán, szerk. Az el­be­szélt tér. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 13. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. Alap­ve­tő­nek lát­szik, hogy az el­be­szé­lés di­men­zi­ó­ja az idő. És bár min­den cse­lek­vés, tör­té­nés ki­bon­ta­ko­zá­sá­hoz tér­re épp­úgy szük­ség van, mint idő­re, és az idő ér­zé­ke­lé­sé­hez el­mé­le­ti­leg is szük­sé­ges a (tér­ben tör­té­nő) moz­gás, a tér a nar­ra­to­ló­gi­á­nak sokáig […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Vitae ‧ 3)

re­ci­ti könyv Szi­lá­gyi Már­ton. Az író­vá vá­lás mik­ro­tör­té­ne­te a 19. szá­zad első fe­lé­ben. Lisz­nyai Kál­mán és az „iro­dal­mi gé­pe­zet.” Vi­tae 3. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. Lisz­nyai Kál­mán (1823–1863) az 1840-es évek új iro­dal­mi nem­ze­dé­ké­nek rep­re­zen­táns alak­ja volt, Pe­tő­fi ba­rá­ti kö­réhez tar­to­zott, s az­tán az 1850-es évek egyik leg­na­gyobb iro­dal­mi si­ke­re fű­ző­dik a ne­vé­hez: Pa­lóc da­lok című verses […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Vi­tae | 1 Com­ment

Közvetítők és közvetítés: Kulturális transzfer a hosszú reformáció kontextusában (ReKonf ‧ 12)

re­ci­ti könyv Ko­vács Jan­ka, Móré Tün­de, Rédey-Keresztény Já­nos, Rédey-Keresztény Jú­lia, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. Köz­ve­tí­tők és köz­ve­tí­tés: Kul­tu­rá­lis transz­fer a hosszú re­for­má­ció kon­tex­tu­sá­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 12. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A kö­tet írá­sai szer­te­ága­zó té­má­kat bon­col­gat­nak, a kö­zép­ko­ri kó­dex­má­so­lás­tól kezd­ve egé­szen a 19. szá­zad for­du­ló­ján ki­ala­ku­ló or­vo­si szak­nyelv vizs­gá­la­tá­ig.­ A szer­zők egy­től egyig fi­a­tal kutatók, […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | Le­ave a comment

Drága Tanárnő!”

re­ci­ti könyv Tüs­kés Anna és Tüs­kés Gá­bor, vá­lo­gat­ta, saj­tó alá ren­dez­te, szerk. „Drá­ga Ta­nár­nő!” Irodalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti for­rá­sok Tüs­kés Ti­bor­né ha­gya­té­ká­ból (1949–1997). Em­lé­ke­zé­sek (2019, 2021). Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A kö­tet vá­lo­ga­tást nyújt Tüs­kés Ti­bor­né Sze­mes Anna (1930–2020) kö­zép­is­ko­lai ma­gyar­ta­nár ha­gya­té­ká­ban fenn­ma­radt for­rá­sok­ból, a neki aján­lott írá­sok­ból és a róla szó­ló em­lé­ke­zé­sek­ből. A gyűj­te­mény há­rom pé­csi közoktatási […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Kalmár György: Hexameteres magyar költemények

re­ci­ti könyv Kal­már György. He­xa­me­te­res ma­gyar köl­te­mé­nyek: Va­ló­sá­gos Ma­gyar ABC – P. S. Utó­lí­rás – Má­ria The­réz­si­á­hoz buz­dúlt alá­za­tos éne­kem. Saj­tó alá ren­dez­te He­ge­düs Béla. Régi Ma­gyar Köl­tők Tára. XVIII. szá­zad 17. Bu­da­pest: Uni­ver­si­tas Ki­adó – re­ci­ti, 2020. A po­li­hisz­tor Kal­már György (1726–?) hosszú he­xa­me­te­res köl­te­mé­nye­it, min­de­nek­előtt a Va­ló­sá­gos ma­gyar ABC‑t és az ah­hoz tar­to­zó Post […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

EGYHÁZIRODALOMTUDOMÁNY: Kis János (1770–1846)

re­ci­ti könyv Fó­rizs Ger­gely, Ker­tész Bo­tond és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Egy­ház – iro­da­lom – tu­do­mány: Kis Já­nos (1770–1846). Evan­gé­li­kus Gyűj­te­mé­nyi Ki­ad­vá­nyok 3. Bu­da­pest: re­ci­ti – Evan­gé­li­kus Or­szá­gos Gyűj­te­mény, 2021. A kö­tet Kis Já­nos (1770–1846) evan­gé­li­kus püs­pök, író, köl­tő és tu­do­mány­szer­ve­ző sok­ré­tű mun­kás­sá­gá­nak új­ra­fel­fe­de­zé­sé­re vál­lal­ko­zik. Olyan élet­mű­ről van szó, ame­lyet a pre­mo­dern, neo­hu­ma­nis­ta kö­zös­sé­gi irodalom- és tudományeszmény […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Evangélikus lelkészek Magyarországon – Pastores evangelico-lutherani in Hungaria

re­ci­ti könyv Csep­re­gi Zol­tán. Evan­gé­li­kus lel­ké­szek Ma­gyar­or­szá­gon (ELEM). A zsol­nai zsi­nat­tól (1610) a sop­ro­ni or­szág­gyű­lé­sig (1681): II/1: Nyugat-Magyarország (a du­nán­tú­li, a baj­mó­ci és a felső-dunamelléki egy­ház­ke­rü­let). 2. ja­ví­tott és bő­ví­tett ki­adás. 2/1. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. Az adat­tár má­so­dik kor­sza­ká­nak idő­ha­tá­rai, a zsol­nai zsi­nat (1610) és a sop­ro­ni or­szág­gyű­lés (1681) meg­ha­tá­ro­zó egy­ház­po­li­ti­kai ce­zú­ra­ként ke­re­te­zik a ha­zai evangélikus […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Lennék valakié” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 1906–2018 (ReKonf ‧ 11)

re­ci­ti könyv Kap­pa­nyos And­rás, szerk., Ma­jor Ág­nes, mun­ka­társ. „Len­nék va­la­kié” Az Ady-kultusz és ki­sa­já­tí­tá­si kí­sér­le­tei 1906–2018. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 11. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. Ady End­re ha­lá­lá­nak cen­te­ná­ri­u­ma a 20. szá­zad leg­na­gyobb sza­bá­sú iro­dal­mi kul­tu­szá­nak cen­te­ná­ri­u­ma – noha az Ady-kultusz már a köl­tő éle­té­ben je­len­tős (a 20. szá­zad­ban pá­rat­lan) mé­re­te­ket öl­tött. A ha­lá­la óta el­telt év­szá­zad­ban ka­no­ni­zá­ci­ós és […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Re­Konf | 1 Com­ment

Az emlékező képzelőerő (RomKép 2021)

re­ci­ti könyv Nagy Be­á­ta, Su­rá­nyi Be­á­ta, Uj­vá­ri Nóra, szerk. Az em­lé­ke­ző kép­ze­lő­erő. Kon­fe­ren­cia­kö­tet. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. A Rom­Kép má­so­dik kon­fe­ren­ci­á­já­nak elő­adá­sai a ro­man­ti­kus kép­ze­lő­erőt az em­lé­ke­zés, a je­len­lét­hi­ány és a ti­tok fe­lől kö­ze­lí­tet­ték meg. Az eb­ből meg­szü­le­tett kö­tet ta­nul­má­nyai úgy szó­lít­ják meg a ro­man­ti­kus ha­gyo­má­nyo­kat, úgy em­lé­kez­nek rá, hogy köz­ben újra meg újra át is alakítják […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Rom­Kép | Le­ave a comment

Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy Papp István. Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon (Vitae ‧ 2)

re­ci­ti könyv Ne­mes­né Ma­tus Zsa­nett. Bod­ro­ghy Papp Ist­ván: Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon. Vi­tae 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. Bod­ro­ghy Papp Ist­ván egy, a 19. szá­zad de­re­kán élt du­nán­tú­li evan­gé­li­kus kis­ne­mes, aki­nek meg­őr­ző­dött egy het­ven al­ko­tást tar­tal­ma­zó, Fa­ra­gó­szék cí­met vi­se­lő ver­ses­kö­te­te. A köl­te­mé­nye­ket vizs­gál­va egy­ér­tel­mű­en ki­je­lent­he­tő, hogy Bod­ro­ghy Papp Ist­ván nem ve­he­ti fel a ver­senyt kora […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv, Vi­tae | Le­ave a comment

Bódi Katalin: Látásgyakorlatok

re­ci­ti könyv Bódi Ka­ta­lin. Lá­tás­gya­kor­la­tok: Kon­tex­tu­sok Ka­zin­czy Fe­renc kép­ző­mű­vé­sze­ti tár­gyú írá­sa­i­hoz. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 184. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021. Ka­zin­czy Fe­renc és a kép­ző­mű­vé­sze­tek kap­cso­la­tát rég­óta ki­emelt szak­mai fi­gye­lem kí­sé­ri – az élet­mű nagy­sá­ga, a mű­fa­ji sok­fé­le­ség, il­let­ve a tö­re­dé­kes­ség ed­dig el­ső­sor­ban rész­te­rü­le­tek fel­dol­go­zá­sá­ra irá­nyí­tot­ta a ku­ta­tá­so­kat. A szö­veg­kor­pusz fo­lya­mat­ban lévő és tel­jes meg­is­me­rés­sel ke­cseg­te­tő fel­tá­rá­sá­val le­he­tő­ség mutatkozik […]

Pos­ted in Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Debreczeni Attila: Szöveghálót fon az estve

re­ci­ti könyv Deb­rec­ze­ni At­ti­la. Szö­veg­há­lót fon az est­ve. Ta­nul­má­nyok. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. A kö­tet hu­szon­két ta­nul­mányt fog­lal ma­gá­ban az el­múlt ne­gyed­szá­zad­ból, zö­mé­ben a 2010-es évek­ből, így leg­in­kább az újabb ter­més rep­re­zen­ta­tív vá­lo­ga­tá­sát nyújt­ja, azon ta­nul­má­nyo­kat, me­lyek nem épül­tek be va­la­mely könyv­be vagy szö­veg­ki­adás­ba. Egy­más mel­lett ol­vas­va őket ér­zé­kel­he­tő­vé vá­lik össze­tar­to­zá­suk, ahogy azt a cím Ju­hász Gyula-parafrázisa […]

Pos­ted in re­ci­ti könyv | Le­ave a comment

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?