Biblioterápia

Jeney Éva projektje

A szocio- vagy mű­vé­szet­te­rá­pi­ák egyik ága­ként aposzt­ro­fált „kü­lö­nös tu­do­mány”, a bib­lio­te­rá­pia köny­vek­kel való gyó­gyí­tást je­lent. A szép­iro­dal­mi, azaz esz­té­ti­ka­i­lag ér­té­kes mű­vek­kel el­ért fej­lesz­tő vagy kli­ni­kai gya­kor­la­tot iro­da­lom­te­rá­pi­á­nak ne­vez­zük. Ezek elég egy­sze­rű meg­ha­tá­ro­zá­sok, de an­nál össze­tet­tebb kér­dé­se­ket vet­nek föl. Mi a könyv? Mi az ol­va­sás? Mi az iro­da­lom? Mi a be­teg­ség? Mit je­lent a te­rá­pia? Ha mind­ez meg­van, mi­lyen el­mé­le­ti hát­te­re le­het­sé­ges a biblio- és iro­da­lom­te­rá­pi­á­nak? Van‑e va­la­mely spe­ci­á­lis el­mé­le­te, amely az el­já­rás ha­té­kony­sá­gát elő­se­gí­ti, nö­ve­li? Pro­jek­tünk ilyen és eh­hez ha­son­ló kér­dé­sek­kel kí­ván foglalkozni.

 

  Műhely

 Olvasmányok a biblioterápiáról

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?