Reciti Szoba

reciti közlemények

Szer­ző­ink fi­gyel­mé­be, 1 (re­cen­zi­ók, könyvismertetések)

ReKonf-felhívás

Szerkesztőség

Je­ney Éva (1963–2019),
fő­szer­kesz­tő, Iro­da­lom­el­mé­le­ti Osztály
La­bá­di Ger­gely (1975–2017),
Re­Tex­tum
, ala­pí­tó sorozatszerkesztő

A szerkesztőség elérhetősége

forizs.gergely@abtk.hu

RECITI Szer­kesz­tő­ség
([{MTA}]) BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézet
1118 Bu­da­pest, Mé­ne­si út 11–13.

Szerzőink

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Comments are closed.