Róna Judit írása és hibajegyzéke a Babits Mihály-levelezés (1918–1919) kritikai kiadásáról

2014. november 21. § 0 hozzászólás

errata

Ba­bits Mi­hály le­ve­le­zé­se, 1918–1919, saj­tó alá ren­dez­te Si­pos La­jos, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2011 (Ba­bits Mi­hály mű­ve­i­nek kri­ti­kai ki­adá­sa. Levelezés)

Egy­ko­ri egye­te­mi ta­ná­rom, Kocz­kás Sán­dor, aki az Ady-kritikai ki­adás mun­ká­já­ban je­les­ke­dett, egy­szer meg­je­gyez­te: ha a pon­tos­ság, meg­bíz­ha­tó­ság kö­ve­tel­mé­nyé­nek meg akar fe­lel­ni a mun­ka, ak­kor egyet­len kritikaikiadás-kötet ele­gen­dő egy élet­re. Le­het, hogy be­le­fér egy élet­be több is, ám szin­te biz­tos, hogy nem le­het a sú­lyos té­ve­dé­se­ket ki­kü­szö­böl­ni, amennyi­ben a „hajt az idő, nem vár” el­vét ott ér­vé­nye­sí­tik, ahol a fel­adat el­mé­lyül­tebb, gon­do­sabb ku­ta­tást kí­ván­na.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.