Horn András (1934–2021)

2021. május 18. § 0 hozzászólás

Ha most tör­té­nik: nem ez­után;
ha nem ez­után, úgy most tör­té­nik;
s ha most meg nem tör­té­nik, eljő más­kor:
ké­szen kell rá lenni”

Shakes­peare, Ham­let (Arany Já­nos fordítása)

A re­ci­ti szer­kesz­tő­sé­ge mély szo­mo­rú­ság­gal bú­csú­zik Horn And­rás kol­lé­gánk­tól, ba­rá­tunk­tól, szer­zőnk­től. Büsz­kék va­gyunk rá, hogy And­rás köny­vei ná­lunk je­len­tek meg elő­ször anyanyelvén.

Drá­ga And­rás, nyu­godj békében!

No tags for this post.

Az Akadémia nyilatkozata

2019. július 17. § 0 hozzászólás

reciti közlemény

Az Aka­dé­mia vissza­uta­sít­ja a Pré­mi­um Poszt­dok­to­ri Prog­ramjá­val kap­cso­la­tos vádaskodást

No tags for this post.

Levél Gábor Lászlónak, az Origo főszerkesztőjének

2019. július 16. § 3 hozzászólás

reciti közlemény

Az aláb­bi le­vél szö­ve­gét email­ben el­küld­tem Gá­bor Lász­ló fő­szer­kesz­tő­nek az info@origo.hu címre.

He­ge­düs Béla

Tisz­telt Fő­szer­kesz­tő Úr!

Az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek tu­do­má­nyos fő­mun­ka­tár­sa­ként, a reciti.hu in­té­ze­ti por­tál fő­szer­kesz­tő­je­ként írok Ön­nek. Po­li­ti­kai ki­fi­ze­tő­hellyé vált az MTA Pré­mi­um Poszt­dok­to­ri Prog­ram cím­mel je­lent meg az Ori­gón 2019. jú­li­us 16-án egy „írás” (a fur­csa idé­ző­jel hasz­ná­lat­ban az Önök lap­ját kö­ve­tem). Meg­le­pőd­tem, hogy eme „írás” szer­ző­jé­nek az „Ori­go” „név” van fel­tün­tet­ve (szo­kat­lan ez szá­mom­ra), ezért va­gyok kény­te­len Ön­höz mint az Ori­go fő­szer­kesz­tő­jé­hez for­dul­ni. A név­te­len szer­ző Önt mint fő­szer­kesz­tőt, de az ol­va­só­kat is – vissza­él­ve lap­ja ne­vé­vel – be­csap­ta, mi­köz­ben al­jas, mél­tat­lan és ha­zug mó­don tá­mad­ta kol­lé­gá­mat, szer­kesz­tő­tár­sa­mat, Szi­lá­gyi Emő­ke Ri­tát. Az „írás” náci-bolsevik jel­le­gű stí­lu­sá­ról szót sem ej­te­nék, de ta­lán egyet­ért ve­lem, hogy mél­tat­lan a nagy múl­tú tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­hoz. Ké­rem, higgyen ne­kem, s ezért csak egy­szer la­poz­zon bele a Szi­lá­gyi Emő­ke Rita ál­tal saj­tó alá ren­de­zett és szer­kesz­tett mo­nu­men­tá­lis kö­tet­be, amit a re­ci­ti adott ki könyv- és le­tölt­he­tő for­má­tum­ban. Íme a köz­vet­len link és könyv bib­li­og­rá­fi­ai leírása:

Olahus, Nic­o­laus. Epis­tu­lae: 1523–1533. Edi­dit, int­ro­du­xit et com­men­ta­ri­is inst­ru­xit Emő­ke Rita Szi­lá­gyi. 1. Bib­li­ot­he­ca Scrip­to­rum Me­dii Re­cen­tis­que Ævo­rum. Se­ri­es Nova 19. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018 [http://reciti.hu/2019/4989]

Ter­mé­sze­te­sen mind a könyv, mind a le­tölt­he­tő for­má­tum bár­ki szá­má­ra in­gyen el­ér­he­tő, hi­szen köz­pénz­ből volt fi­nan­szí­roz­va a lét­re­jöt­te. Idő­egyez­te­tés után szí­ve­sen adok Ön­nek egy nyom­ta­tott pél­dányt, de csak biz­tat­ni tu­dom a pdf le­töl­té­sé­re és ol­vas­ga­tá­sá­ra is. Már a cím­le­írás­ból is lát­hat­ja, hogy ez az 589 ol­da­las kö­tet egy so­ro­zat első ré­sze: a ké­sőb­bi Oláh-levelezés a to­váb­bi kö­te­tek­ben fog meg­je­len­ni. Ön­nek mint fő­szer­kesz­tő­nek nem kell bi­zony­gat­nom az Oláh-levelezés meg­je­len­te­té­sé­nek nem csu­pán ma­gyar­or­szá­gi, de eu­ró­pai je­len­tő­sé­gét, és azt a sok évi mun­kát sem, ami egy ek­ko­ra kö­tet szer­kesz­té­se, saj­tó alá ren­de­zé­se mö­gött áll, de ké­rem, hogy vi­lá­go­sít­sa fel er­ről a ti­tok­za­tos „Origó”-t, aki­nek úgy tű­nik hi­á­nyo­sak a ma­gyar irodalom- és kul­túr­tör­té­ne­ti is­me­re­tei. Mint (fő­szer­kesz­tő) kol­lé­ga csak ja­va­sol­ni tu­dom, kér­je meg „Origó”-t: áll­jon ki a nyil­vá­nos­ság elé büsz­kén a ne­vé­vel, és kér­jen bo­csá­na­tot Szi­lá­gyi Emő­ke Ritától.

Üd­vöz­let­tel,
He­ge­düs Béla (MTA BTK ITI, re­ci­ti főszerkesztő)

No tags for this post.

The Hungarian government to suppress the independence of the Academy of Sciences

2019. február 7. § 0 hozzászólás

Hungarian Academy Staff Forum (HASF)

The ADF (Aka­dé­mi­ai Dol­go­zók Fó­ru­ma = HASF in Eng­lish) is a ci­vil ini­ti­a­tive of the re­se­ar­chers from the re­se­arch ins­ti­tu­te net­work at the Hun­ga­ri­an Aca­demy of Sci­en­ces (HAS). The Hun­ga­ri­an govern­ment is int­ro­du­cing a new sys­tem of re­se­arch fi­nanc­ing, in a way which in itself cont­ra­dicts the app­rop­ria­te man­ners of po­li­cy mak­ing, and which, af­ter imp­le­men­ta­ti­on, will have di­sast­rous ef­fects on the au­to­nomy of sci­en­ti­fic re­se­arch and scho­lars­hip in the en­ti­re count­ry as well as our work and life al­to­get­her. Gi­ven that our vo­i­ce has not been he­ard eit­her in pub­lic or du­ring the neg­o­ti­a­tions bet­ween the HAS and the govern­ment, this ini­ti­a­tive is me­ant to exp­ress our opin­ions abo­ut the si­tu­a­ti­on and the whole process.

Sum­ma­ry of the situation

No tags for this post.

Jeney Éva (1963–2019)

2019. január 19. § 0 hozzászólás

Je­ney Éva ba­rá­tunk, kol­lé­gánk, fő­szer­kesz­tőnk meg­halt. Nin­cse­nek sza­vak; ami biz­tos, a re­ci­ti Éva nél­kül soha nem lesz olyan, mint vele volt. El­mond­ha­tat­lan, mi min­dent kö­szön­het­tünk neki. El­mond­ha­tat­lan, s az is ma­rad örök­re. Nyu­godj bé­ké­ben drá­ga Éva!

re­ci­ti

No tags for this post.

ReKonf

2018. február 1. § 0 hozzászólás

reciti közlemény

A REKONF
so­ro­zat pub­li­ká­ci­ós kívánalmai,
a kéz­ira­tok be­nyúj­tá­sá­nak és el­fo­ga­dá­sá­nak menete

A REKONF a re­ci­ti (reciti.hu – az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja) 2018-ban in­du­ló új könyv­so­ro­za­ta, mely az in­té­zet ál­tal szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­ák, tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zá­sok anya­gát je­len­te­ti meg ta­nul­mány­kö­te­tek for­má­já­ban a re­ci­ti ki­adói el­ve­i­nek meg­fe­le­lő­en. A so­ro­zat­szer­kesz­tő: Tö­rök Zsuzsa.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

10

2017. december 5. § 0 hozzászólás

Ked­ves Barátaim,

ma 10 éves a re­ci­ti, le­ány­ko­ri ne­vén a rec.iti.
Kö­szö­net szer­ző­ink­nek, ol­va­só­ink­nak, tá­mo­ga­tó­ink­nak, de ma min­den­ki más előtt ko­ráb­bi és je­len­le­gi szerkesztőinknek.

Üd­vöz­let­tel,
He­ge­düs Béla.

Labádi Gergely (1975–2017)

2017. szeptember 20. § 0 hozzászólás

Mély szo­mo­rú­ság­gal bú­csú­zunk La­bá­di Ger­gő ba­rá­tunk­tól, kol­lé­gánk­tól, szerkesztőtársunktól.

re­ci­ti

No tags for this post.

Szerzőink figyelmébe, 1

2015. február 5. § 0 hozzászólás

Publikációs kívánalmaink és rövid tájékoztató a kéziratok sorsáról

(recenziók, könyvismertetések)


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.