Reformtankönyvek

Előszó a projekthez

Ve­res And­rás, A re­form­tan­köny­vek in­ter­ne­tes ki­adá­sa elé (au­tor­efe­rá­tum), re­ci­ti, 2015.

Bevezetés az irodalmi művek olvasásába

Ve­res And­rás, Iro­da­lom: Be­ve­ze­tés az iro­dal­mi mű­vek ol­va­sá­sá­ba, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2001. [53 MB, nagy mé­re­tű fájl, a le­töl­té­se so­ká­ig tarthat!]

reformtankonyvek00

Irodalom, I.

Ri­to­ók Zsig­mond, Szegedy-Maszák Mi­hály, Ve­res And­rás, Hor­váth Iván, Zemp­lé­nyi Fe­renc, Iro­da­lom a gim­ná­zi­um I. osz­tá­lya szá­má­ra, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2007. [103 MB, nagy mé­re­tű fájl, a le­töl­té­se so­ká­ig tart­hat!]

reformtankonyvek01

Irodalom, II.

Szegedy-Maszák Mi­hály, Ve­res And­rás, Boj­tár End­re, Hor­váth Iván, Szö­ré­nyi Lász­ló, Zemp­lé­nyi Fe­renc, Iro­da­lom a gim­ná­zi­um II. osz­tá­lya szá­má­ra, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2003. [184 MB, nagy mé­re­tű fájl, a le­töl­té­se so­ká­ig tart­hat!]

reformtankonyvek02

Irodalom, III.

Szegedy-Maszák Mi­hály, Ve­res And­rás, Boj­tár End­re, Hor­váth Iván, Szö­ré­nyi Lász­ló, Zemp­lé­nyi Fe­renc, Iro­da­lom a gim­ná­zi­um III. osz­tá­lya szá­má­ra, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2004. [182 MB, nagy mé­re­tű fájl, a le­töl­té­se so­ká­ig tart­hat!]

reformtankonyvek03

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ 2 Responses to Reformtankönyvek"

Vélemény, hozzászólás?