Kiadványaink (ITI)

Az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek mun­ka­tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­je­lent ki­ad­vá­nyok és az in­té­ze­ti könyv­so­ro­za­tok éven­kén­ti bon­tás­ban. Az egyes éve­ken be­lül a té­te­lek abc-rendben állnak.

2015

 

2014

2013

 • Az Es­ter­há­zy csa­lád és a ma­gyar­or­szá­gi mű­ve­lő­dés: Ké­pek és szö­ve­gek a XVIIXIX. szá­zad­ból, szerk. TÜSKÉS Gá­bor, KNAPP Éva, a ké­pe­ket vál. TÜSKÉS Anna, Bp., MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.
 • La­dis­laus BARTHOLOMAEIDES, A ter­mé­szet jó­vol­tá­ból ha­józ­ha­tó Sajó fo­lyó­ról, s. a. r. KECSKEMÉTI Gá­bor, kiad. BÉKÉS Eni­kő, ford. RIMÓCZI Gá­bor­né HAMAR Már­ta, Mis­kolc, Mis­kol­ci Egye­tem Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­tor­is­ko­la, 2013.
 • CSEPREGI Zol­tán, A re­for­má­ció nyel­ve: Ta­nul­má­nyok a ma­gyar­or­szá­gi re­for­má­ció első ne­gyed­szá­za­dá­nak vizs­gá­la­ta alap­ján, Bp., Ba­las­si, 2013 (Hu­ma­niz­mus és Reformáció).
 • DECZKI Sa­rol­ta, Az ér­zé­ki­ség di­csé­re­te, Bp.–Pozsony, Pes­ti Kalligram–Kalligram, 2013.
 • Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok 2, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Bp., re­ci­ti, 2013. 
 • Elő­de­ink bib­li­ái: Könyv­tör­té­ne­ti ki­ál­lí­tás a 700 esz­ten­dős Kolozs-Dobokai Ró­mai Ka­to­li­kus Fő­es­pe­res­ség tisz­te­le­té­re, szerk. SAS Pé­ter, Ko­lozs­vár, Kolozs-Dobokai Fő­es­pe­re­si Ke­rü­let, 2013.
 • GERE Zsolt, Szebb idők: Vö­rös­mar­ty epi­kus kor­sza­ká­nak ré­te­gei, Bp., Ar­gu­men­tum, 2013 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 174).
 • HAFNER Zol­tán, Ho­gyan él a múlt: Be­szél­ge­tés SZÖRÉNYI Lász­ló­val, Bp., Vi­gi­lia, 2013.
 • KAPPANYOS And­rás, Hová tűnt a hu­sza­dik szá­zad? Bp., Ba­las­si, 2013.
 • Ke­le­men La­jos éle­te ké­pek­ben, szerk. SAS Pé­ter, Ko­lozs­vár, Glo­ria, 2013.
 • KOSÁRY Do­mo­kos, A chil­lo­ni fo­goly: A tör­té­ne­lem ve­sze­del­me­i­ről, vál. szerk. FERCH Mag­da, elő­szó SZÖRÉNYI Lász­ló, jegyz. NÉMETH S. Ka­ta­lin, Bp., Szé­che­nyi Iro­dal­mi és Mű­vé­sze­ti Aka­dé­mia, 2013.
 • Köz­köl­té­szet 3/A: Tör­té­ne­lem és tár­sa­da­lom, s. a. r. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, KÜLLŐS Imo­la, Bp., Universitas–EditioPrinceps, 2013 (Régi Ma­gyar Köl­tők Tára XVIII. szá­zad, XIV).
 • Nyelv, lel­ki­ség és re­gi­o­na­li­tás a közép- és kora új­kor­ban: Elő­adá­sok a VII. Nem­zet­kö­zi Hun­ga­ro­ló­gi­ai Kong­resszu­son, szerk. GÁBOR Csil­la, KORONDI Ág­nes, LUFFY Ka­ta­lin, TÓTH Zsom­bor, BALOGH F. And­rás, Ko­lozs­vár, Egye­te­mi Mű­hely Ki­adó – Bo­lyai Tár­sa­ság, 2013 (A VII. Nem­zet­kö­zi Hun­ga­ro­ló­gi­ai Kong­resszus kiadványai).
 • RÁKAI Or­so­lya, A tel­jes ze­ne­kar: Schöpf­lin Ala­dár és a tár­sa­dal­mi mo­dern­ség iro­dal­mi je­len­tő­sé­ge, Bp., Edi­ti­o­Prin­ceps, 2013 (Klasszi­ku­sok).
 • RÓNA Ju­dit, Nap nap után: Ba­bits Mi­hály éle­té­nek kro­no­ló­gi­á­ja 1909–1914, Bp., Ba­las­si, 2013 (Babits-kronológia, 2).
 • RÓZSA Má­ria, Pes­ti né­met nyel­vű la­pok a kul­tú­ra­köz­ve­tí­tés szol­gá­la­tá­ban a re­form­kor­ban és az 1850-es évek­ben, Bp., Ar­gu­men­tum, 2013 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 173).
 • Szín – já­ték – köl­té­szet: Ta­nul­má­nyok a nyolc­van­éves Ki­li­án Ist­ván tisz­te­le­té­re, szerk. CZIBULA Ka­ta­lin, DEMETER Jú­lia, PINTÉR Már­ta Zsu­zsan­na, Bp.–Nagyvárad, Partium–Protea Egyesület–Reciti, 2013.
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Az Ison­zó a Du­ná­ba öm­lik: Esszék, ta­nul­má­nyok, Bp. Nap Ki­adó, 2013 (Ma­gyar Esszék).
 • TÜSKÉS Gá­bor, Ha­gyo­mány és kri­ti­ka: Köny­vek, könyv­bí­rá­la­tok a kora új­ko­ri eu­ró­pai iro­da­lom és mű­ve­lő­dés tör­té­ne­té­hez, Bp., MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.
 • Vissz­han­got ver az idő­ben”: Het­ven írás Szegedy-Maszák Mi­hály szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. BENGI Lász­ló, HOVÁNYI Már­ton, JÓZAN Il­di­kó, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2013.

2012

 • A vég­te­len­ség kü­szö­bén”: Írá­sok Vu­ji­csics Szto­ján em­lé­ké­re, szerk. TÖRÖK Zsu­zsa, VUJICSICS Ma­ri­et­ta, Bp., rec.iti, 2012. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/vsz/a‑vegtelenseg-kuszoben
 • Ba­rát­sá­gos mu­la­to­zá­sok: Episz­to­la­gyűj­te­mé­nyek az 1770–1780-as évek­ből, s. a. r. LABÁDI Ger­gely, Bp., Uni­ver­si­tas, 2012 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 13).
 • BAUER Jú­lia, s még­is, s. a. r., szerk., utó­szó SAS Pé­ter, Bp., Nor­an Lib­ro, 2012.
 • Bib­lio­gra­p­hie in­ter­na­ti­o­nale de l’Humanisme et de la Re­na­is­sance), XLIV (2008), ed. Pál ÁCS et al, Genf, DROZ, 2012.
 • Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 1, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2012. http://reciti.hu/2012/712
 • Fi­lo­ló­gia és tex­to­ló­gia a régi ma­gyar iro­da­lom­ban: Tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia, Mis­kolc, 2011. má­jus 25–28., szerk. KECSKEMÉTI Gá­bor, TASI Réka, Mis­kolc, Mis­kol­ci Egye­tem BTK Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2012. http://www.iti.mta.hu/2011_0525_0528_Miskolc/Filologia_textologia_2012.pdf
 • FÖLDES Györ­gyi, Tex­tus, szim­bó­lum, al­le­gó­ria: Szim­bó­lum­el­vű po­é­ti­ka a klasszi­kus mo­dern­ség­ben, Bp., Ar­gu­men­tum, 2012 (MIT Füzetek).
 • Iden­ti­tás és kul­tú­ra a tö­rök hó­dolt­ság ko­rá­ban, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Jú­lia, Bp., Ba­las­si, 2012.
 • Író a szám­űze­tés­ben: Mi­kes Ke­le­men, szerk. TÜSKÉS Gá­bor, mts. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, HEGEDÜS Béla, LENGYEL Réka, Bp., Uni­ver­si­tas, 2012 (His­to­ria Lit­teraria, 28). AUTOREFERÁTUM
 • JENEY Éva, Nyi­tott könyv: Iro­da­lom, te­rá­pia, el­mé­let, Bp., Ba­las­si, 2012.
 • Li­te­ra­turt­rans­fer und In­ter­kul­t­u­ra­lität im Exil. Das Werk von Ke­le­men Mi­kes im Kon­text der eu­ro­päis­c­hen Aufklä­rung / Trans­mis­si­on of Li­te­ra­tu­re and In­ter­cul­t­u­ral Dis­co­ur­se in Exi­le The Work of Ke­le­men Mi­kes in the Con­text of Euro­pe­an En­ligh­ten­ment / Trans­mis­si­on de la lit­té­ra­tu­re et in­ter­cul­t­u­ra­li­té en exil L’œuvre de Ke­le­men Mi­kes dans le con­tex­te des Lu­miè­res eu­ro­pé­ennes, Hrsg./ed./éd. Gá­bor TÜSKÉS un­ter Mi­tar­be­it von / in col­la­bo­ra­ti­on with / en co­o­pé­r­ati­on avec: Ber­nard ADAMS, Thi­er­ry FOUILLEUL & Klaus HABERKAMM, Bern – Ber­lin – Bru­xel­les – Frank­furt am Main –New York – Ox­ford – Wien, Pe­ter Lang, 2012.
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon: Kö­zép­kor és kora új­kor, XIII. (Be­fe­je­ző kö­tet: Vizkeleti-kódex–Zsombori és Pót­lá­sok), fő­szerk. KŐSZEGHY Pé­ter, szerk. TAMÁS Zsu­zsan­na, Bp., Ba­las­si, 2012.
 • RITOÓKNÉ SZALAY Ág­nes, Ku­tak: Ta­nul­má­nyok a XVXVI. szá­za­di ma­gyar mű­ve­lő­dés kö­ré­ből, Bp., Ba­las­si, 2012 (Hu­ma­niz­mus és reformáció)
 • SZÉNÁSI Zol­tán, Pár­hu­za­mo­sok a vég­te­len­ben: Ta­nul­má­nyok, esszék, kri­ti­kák, Tata, Új For­rás, 2012.
 • Szív­ből jövő em­lé­ke­zet:  Ta­nul­má­nyok Köl­csey Fe­renc Nem­zeti ha­gyo­má­nyok című írá­sá­ról, szerk. FÓRIZS Ger­gely, Bu­da­pest, re­citi, 2012 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 1). http://reciti.hu/2012/760
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Crea­ted for Har­mony: Stu­di­es from King Matt­hi­as, Bp., Lu­ci­dus, 2012.
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Él­jen Kun Béla! Suzy nim­fo­mán, Bp., Kor­társ, 2012 (Kor­társ Próza).
 • VERES And­rás, Kosz­to­lá­nyi Ady-komplexuma: Fi­lo­ló­gi­ai re­gény, Bp., Ba­las­si, 2012.

2011

 • A Nagy­bol­dog­asszony út­tól a Mé­ne­si útig – tör­té­ne­tek és do­ku­men­tu­mok az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet éle­té­ből, s. a. r., jegyz. SIMON Zsu­zsan­na, Bp., Nap Ki­adó, 2011.
 • Az va­gyok, aki vol­tam, és az le­szek, aki va­gyok” – Mi­kes Ke­le­men fü­ves­köny­ve, vál., utó­szó TÜSKÉS Gá­bor, Sze­ged, Lazi, 2011.
 • BERZSENYI Dá­ni­el pró­zai mun­kái, s. a. r. FÓRIZS Ger­gely, Bp., Edi­ti­o­Prin­ceps, 2011 (Ber­zse­nyi Dá­ni­el összes mun­kái, so­ro­zat­szerk. SZAJBÉLY Mihály).
 • FARKAS Gá­bor Far­kas, Régi köny­vek, új csil­la­gok, Bp., Ba­las­si, 2011 (Hu­ma­niz­mus és reformáció).
 • HITES Sán­dor, Ka­rát­son End­re, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2011 (Teg­nap és ma: Kor­társ ma­gyar írók).
 • A kis for­mák mes­te­re (meg a na­gyo­ké): Elem­zé­sek Mik­száth Kál­mán no­vel­lá­i­ról, szerk. HAJDU Pé­ter, Veszp­rém, Mik­száth Kál­mán Tár­sa­ság, 2011.
 • KOSZTOLÁNYI De­zső, Esti Kor­nél (kri­ti­kai ki­adás), so­ro­zat­szerk. VERES And­rás, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2011.
 • KÖLCSEY Fe­renc, Le­ve­le­zés III. (1832–1833), s. a. r. SZABÓ G. Zol­tán, Bp., Ba­las­si, 2011 (Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái, Kri­ti­kai Kiadás).
 • KÖLCSEY Fe­renc, Or­szág­gyű­lé­si do­ku­men­tu­mok, kiad. VÖLGYESI Or­so­lya, Bp., Uni­ver­si­tas, 2011 (Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái, Kri­ti­kai Kiadás).
 • Ma­gyar Ar­ión: Ta­nul­má­nyok Pá­ló­czi Hor­váth Ádám mű­ve­i­ről, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, HEGEDÜS Béla, Bp., rec.iti, 2011.
  http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/pha/magyar-arion
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon: kö­zép­kor és kora új­kor, XI, Szé­ché­nyi – Te­u­ton lo­vag­rend, fő­szerk. KŐSZEGHY Pé­ter, szerk. TAMÁS Zsu­zsa, Bp., Ba­las­si, 2011.
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon: kö­zép­kor és kora új­kor, XII, Teutsch – víz­jel, fő­szerk. KŐSZEGHY Pé­ter, szerk. TAMÁS Zsu­zsa, Bp., Ba­las­si, 2011.
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon: min­den kor, LX, a fő­szer­kesz­tő, Kő­sze­ghy Pé­ter hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­já­ra (án­gyod tér­de – „Zsúp­ra agg­nő”), szerk. BARTÓK Ist­ván, CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, JANKOVICS Jó­zsef, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, TAMÁS Zsu­zsa, Bp., rec.iti, 2011. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/mamul-lx-book/mamul-lx-index
 • MIKES Ke­le­men összes mű­vei, kri­ti­kai ki­adás, szerk. HOPP La­jos (há­ló­za­ti vál­to­zat: http://mek.oszk.hu/09000/09000/index.phtml)
 • MIKES Ke­le­men, Cons­tan­ti­ná­poly­ban gróf P… E… írott le­ve­li M… K… (Tö­rök­or­szá­gi le­ve­lek): Az au­to­gráf kéz­irat ha­son­más ki­adá­sa, szöv. gond. TÜSKÉS Gá­bor, kí­sé­rő tan. HOPP La­jos, TÜSKÉS Gá­bor, Budapest–Eger, MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet – Lí­ce­um, 2011.
 • RÓNA Ju­dit, Nap nap után: Ba­bits Mi­hály éle­té­nek kro­no­ló­gi­á­ja 1883–1908, Bp., Ba­las­si, 2011.
 • SAS Pé­ter, Egy re­ne­szánsz lel­kü­le­tű fő­pap: Dr. Hirschler Jó­zsef főesperes-plébános, Ko­lozs­vár, Ver­bum, 2011.
 • SZABÓ G. Zol­tán, Köl­csey Fe­renc, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2011 (Ma­gya­rok emlékezete).
 • SZÉNÁSI Zol­tán, A sza­vak sok­fé­le­sé­gé­től a Szó egy­sé­gé­ig: Ta­nul­má­nyok a 20. szá­za­di ma­gyar ka­to­li­kus iro­da­lom té­ma­kö­ré­ből, Bp., Ar­gu­men­tum, 2011 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 170).
 • SZOLLÁTH Dá­vid, A kom­mu­nis­ta asz­ke­tiz­mus esz­té­ti­ká­ja, Bp., Ba­las­si, 2011 (OPUS).
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Pet­rar­ca Bu­da­pes­ten: Esszék, ta­nul­má­nyok, Bp., Nap, 2011.
 • TÖRÖK Zsu­zsa, Pe­te­lei Ist­ván és az iro­da­lom saj­tó­kö­ze­ge: Média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti elem­zés, Bp., Rá­ció, 2011 (Li­ga­tu­ra).
 • VIRÁG Be­ne­dek Po­é­tai mun­ká­ji, s. a. r. PORKOLÁB Ti­bor, Bp., Uni­ver­si­tas, 2011 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, XII).

2010

 • A lé­lek stá­ci­ói: Kaff­ka Mar­git vá­lo­ga­tott le­ve­le­zé­se, s. a. r. SIMON Zsu­zsan­na, Bp., Nap, 2010.
 • Acta Con­ven­tus Neo-Latini Bu­da­pes­ti­nen­sis: Pro­ce­e­dings of the Thir­teenth In­ter­na­ti­o­nal Cong­ress of Neo-Latin Stu­di­es, Bu­da­pest, 6–12 Au­gust 2006, eds. SZÖRÉNYI Lász­ló, Rho­da SCHNUR et al., Ari­zo­na, Ari­zo­na Cen­ter for Me­di­e­val and Re­na­is­sance Stu­di­es, Tem­pe, Ari­zo­na, 2010.
 • Ars pe­ren­nis: Fi­a­tal Mű­vé­szet­tör­té­né­szek II. Kon­fe­ren­ci­á­ja, Bu­da­pest, 2009. CentrArt Mű­vé­szet­tör­té­ne­ti Mű­hely: Ta­nul­má­nyok. Pri­mus Gradus: Ta­nul­má­nyok (2nd Con­fe­ren­ce of Yo­ung Art His­to­ri­ans, Bu­da­pest, 2009; CentrArt Art­his­to­ri­cal Work­shop Stu­di­es; Pri­mus Gradus Stu­di­es), szerk. TÜSKÉS Anna, Bp., CentrArt Egye­sü­let, 2010.
 • Bib­lio­gra­p­hie In­ter­na­ti­o­nale de l’Humanisme et de la Re­na­is­sance, ed. Pál ÁCS et al., Genè­ve, Lib­ra­irie DROZ S. A., 2010.
 • End­re BOJTÁR, „Vys­ní­va­li jsme si vlasť a ná­rod…”, Bra­tis­la­va, Slo­vak Aca­de­mic Press, 2010.
 • Bo­ros­tyá­nút: Ta­nul­má­nyok Boj­tár End­re 70. szü­le­tés­nap­já­ra,szerk. BERKES Ta­más, Bp., rec.iti, 2010.(http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/borostyanut‑1)
 • Épí­tész a kő­fej­tő­ben – Ar­chi­tect in the Qu­ar­ry: Ta­nul­má­nyok Dá­vid­há­zi Pé­ter hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­já­ra – Stu­di­es Pre­sen­ted to Pé­ter Dá­vid­há­zi On His Six­ti­eth Birth­day, szerk. / ed. HITES Sán­dor, TÖRÖK Zsu­zsa, Bp., rec.iti, 2010. (http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/architectbook/tartalom)
 • For­tu­na­tus, Me­lu­si­ne, Ge­no­ve­fa: In­ter­na­ti­o­nale Erzähl­st­of­fe in der deu­tsc­hen und un­ga­ris­c­hen Li­te­ra­tur der Frü­hen Ne­u­ze­it, Hrsg. von Di­e­ter BREUER und Gá­bor TÜSKÉS un­ter Mi­tar­be­it von Ru­men Ist­ván CSÖRSZ und Béla HEGEDÜS, Bern – Ber­lin etc., Pe­ter Lang, 2010 (Be­ihef­te zu Simp­li­ci­a­na, 6).
 • Ghes­a­u­rus: Ta­nul­má­nyok Szent­már­ton Sza­bó Géza hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Bp., rec.iti, 2010. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/ghesaurus
 • HAJDU Pé­ter, Mik­száth Kál­mán: A Noszty fiú ese­te Tóth Ma­ri­val, Bp., Ak­kord, 2010 (Ta­len­tum Műelemzések).
 • HAJDU Pé­ter, Tu­dás és el­be­szé­lés: A Mikszáth-kispróza rej­tel­mei, Bp., Ar­gu­men­tum, 2010 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 168).
 • Iro­da­lom, nem­zet, iden­ti­tás: A VI. Nem­zet­kö­zi Hun­ga­ro­ló­gi­ai Kong­resszu­son (Deb­re­cen, 2006. au­gusz­tus 23–26.) el­hang­zott elő­adá­sok, szerk. JANKOVICS Jó­zsef, NYER­GES­Ju­dit, Bp., Nem­zet­kö­zi Ma­gyar­ság­tu­do­má­nyi Tár­sa­ság, 2010. (http://mek.oszk.hu/08100/08170/08170.pdf)
 • KERÉNYI Fe­renc, Szí­nek, te­rek, em­be­rek: Iro­da­lom és szín­ház a 18–19. szá­zad­ban, szerk. SZILÁGYI Már­ton, SCHEIBNER Ta­más, Bp., Rá­ció, 2010 (Li­ga­tu­ra).
 • KOSZTOLÁNYI De­zső, Édes Anna, szerk., jegyz. VERES And­rás, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2010 (Kosz­to­lá­nyi De­zső Összes Művei).
 • KRÚDY Gyu­la, El­be­szé­lé­sek 4, s. a. r. BEZECZKY Gá­bor, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2010.
 • KRÚDY Gyu­la, El­be­szé­lé­sek 5, s. a. r. BEZECZKY Gá­bor, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2010.
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon, X (re­ne­szánsz – Sze­ben nyom­dá­sza­ta), fő­szerk. KŐSZEGHY Pé­ter, szerk. TAMÁS Zsu­zsan­na, Bp., Ba­las­si, 2010.
 • Ma­gyar­or­szá­gi gon­dol­ko­dók – 18. szá­zad: Böl­csé­szet­tu­do­má­nyok, I, vál., szerk., utó­szó TÜSKÉS Gá­bor, Bp., Kor­társ, 2010 (Ma­gyar Re­mek­írók, Új Folyam).
 • MIKSZÁTH Kál­mán, Cik­kek, tár­cák, 1903, össze­gyűjt., s. a. r. HAJDU Pé­ter, Bp., 2010. http://http://mek.oszk.hu/08100/08168/
 • Ret­ros­pec­tio: Ta­nul­má­nyok a 60 éves Hel­tai Já­nos tisz­te­le­té­re, szerk. KECSKEMÉTI Gá­bor, TASI Réka, Mis­kolc, ME BTK, 2010.
 • SÁRKÖZY Pé­ter, Róma – mind­annyi­unk kö­zös ha­zá­ja (Ma­gyar em­lé­kek Ró­má­ban – Ma­gya­rok em­lé­kei Ró­má­ról), Bp., Ro­man­ti­ka, 2010.
 • SAS Pé­ter, A ko­lozs­mo­nos­to­ri ben­cés apát­sá­gi, majd Nagyboldogasszony-templom, Ko­lozs­vár, Ver­bum, 2010.
 • SAS Pé­ter, A ko­lozs­mo­nos­to­ri Fáj­dal­mas Szűz­anya plé­bá­nia­temp­lom és egy­ház­köz­ség tör­té­ne­te, Ko­lozs­vár, Ver­bum, 2010.
 • SAS Pé­ter, Fu­neb­ria Me­mo­ria: A ko­lozs­vá­ri pi­a­ris­ta temp­lom em­lék­táb­lái, ha­lot­ti cí­me­rei és krip­tá­já­nak sír­fel­ira­tai, Ko­lozs­vár, Ver­bum, 2010.
 • SAS Pé­ter, Kós Ká­roly ké­pes­könyv, 2. bőv. kiad., Csík­sze­re­da, Pallas-Akadémia, 2010.
 • Szó és betű sze­rint a vi­lág, szerk. JENEY Éva, Bp., Ba­las­si, 2010 (Pont for­dít­va, 10).
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Del­fi­ná­ri­um: Fi­lo­ló­gi­ai gro­teszk, bőv. kiad., Bp., Ma­gyar He­li­kon, 2010.
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Ön­fi­losz­hattyú: Iro­da­lom­tör­té­ne­ti rej­té­lyek, Bp., Ba­las­si, 2010.
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Újz­él­an­dot vá­lasz­tot­tam ki új ha­zá­mul: Ta­nul­má­nyok, esszék, kri­ti­kák, Bp., Kor­társ, 2010.
 • TVERDOTA György, Né­meth An­dor: Vál­to­za­tok az ott­hon­ta­lan­ság­ra, Bp., Ba­las­si, 2010.
 • TVERDOTA György, Zord bű­nös va­gyok, azt hi­szem: Jó­zsef At­ti­la ké­sei köl­té­sze­té­ről, Pécs, Pro Pan­no­nia, 2010.
 • VÖLGYESI Or­so­lya, Írók, sze­re­pek stra­té­gi­ák: Ta­nul­má­nyok, Bp., Rá­ció, 2010.

2009

 • ANGYALOSI Ger­gely, A min­ta for­dul egyet, Bp., Ki­já­rat, 2009.
 • Ara­nyo­zás: Ta­nul­má­nyok Ko­rom­pay H. Já­nos 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. FÓRIZS Ger­gely, Bp., rec.iti, 2009. rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/aranyozas
 • BERKES Ta­más, Köd­ké­pek a cseh lát­ha­tá­ron: Iro­da­lom és esz­me­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2009
 • CSÁSZTVAY Tün­de, Éjje­li lep­ke­va­dá­szat: Bor­dély­vi­lág a tör­té­ne­ti Ma­gyar­or­szá­gon,Bp., Osi­ris, 2009.
 • CSEKE Ákos – TVERDOTA György, A tisz­ta­ság köny­ve, Bp., Uni­ver­si­tas, 2009.
 • CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Szö­veg szö­veg há­tán: A ma­gyar köz­köl­té­szet va­ri­á­ci­ós rend­sze­re 1700–1840, Bp., Ar­gu­men­tum, 2009 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 165).
  au­tor­efe­rá­tum
  re­cen­zió
 • DÁVIDHÁZI Pé­ter, Menj, ván­dor: Swift sír­fel­ira­ta és a ha­gyo­mány­ré­teg­ző­dés, Pécs, Pro Pan­no­nia Ki­adói Ala­pít­vány, 2009 (Pan­nó­nia Könyvek).
 • Day­ka Gá­bor összes mű­vei, s. a. r. BALOGH Pi­ros­ka, BÓDI Ka­ta­lin, SZÉP Be­á­ta, TASI Réka, Bp., Uni­ver­si­tas, 2009 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, X).
 • Drá­ma – múlt. Szín­ház – je­len: Ta­nul­má­nyok a dráma- és szín­ház­tör­té­net kö­ré­ből, szerk. CZIBULA Ka­ta­lin, EMŐDI And­rás, JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs,Nagyvárad–Kolozsvár, Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület – Par­ti­um, 2009.
 • Fe­ren­ces is­ko­la­drá­mák I., Csík­som­lyói pas­sió­já­té­kok 1721–1739, s. a. r. DEMETER Jú­lia, KILIÁN Ist­ván, PINTÉR Már­ta Zsu­zsan­na, Bp., Ar­gu­men­tum – Aka­dé­mi­ai, 2009 (Régi Ma­gyar Drá­mai Em­lé­kek, XVIII. szá­zad, 6/1).
 • FERENCZI Lász­ló, Egy ba­rát­ság mar­gó­já­ra; Egy be­teg­ség ana­tó­mi­á­ja, Bp., Orpheusz,2009
 • FERENCZI Lász­ló, „Még egy ki­csit néz­ni…”, Bu­da­pest, Hun­ga­ro­vox, 2009.
 • FÓRIZS Ger­gely, „Ál­pe­se­ken ál­pe­sek emel­ked­nek”: A kép­zés esz­mé­nye Ber­zse­nyi el­mé­le­ti szö­ve­ge­i­ben, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2009 (Klasszi­ku­sok).
  au­tor­efe­rá­tum
 • HAJDU Pé­ter, Iro­da­lom, tör­té­net, ide­gen­ség, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2009 (OPUS).
 • IMRE Mi­hály, „Úton já­rás­nak meg­írá­sa”: Kul­tu­rá­lis em­lé­ke­zet, retorikai-poétikai el­vek ér­vé­nye­sü­lé­se Szen­ci Mol­nár Al­bert mű­ve­i­ben, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2009 (Hu­ma­niz­mus és re­for­má­ció, 31).
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gá­bor, Se­des Musa­rum: Neo­la­tin iro­da­lom, tu­do­mány­tör­té­net és iro­da­lom­el­mé­let a kora új­ko­ri Ma­gyar­or­szá­gon, Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, 2009 (Cso­ko­nai Köny­tár – Bib­li­ot­he­ca Stu­dio­rum Lit­ter­ari­um, 44).
 • SZABÓ G. Zol­tán, Köl­csey Fe­renc könyv­tá­ra és ol­vas­má­nyai, Bu­da­pest, OSZK-Gondolat , 2009
 • KŐSZEGHY Pé­ter,Ba­las­si Bá­lint, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2009 (Ma­gya­rok emlékezete).
 • Kül­föl­di Ját­szó­szín. s. a. r. CZIBULA Ka­ta­lin, DEMETER Jú­lia, Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, 2009 (Ka­zin­czy Fe­renc mű­vei: Kri­ti­kai kiadás).
 • Mar­go­na­u­ták: Írá­sok Mar­gócsy Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. AMBRUS Ju­dit, BÁRÁNY Ti­bor, CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, HEGEDÜS Béla, VADERNA Gá­bor, mun­ka­társ TESLÁR Ákos, Bu­da­pest, rec.iti, 2009.
  MARGONAUTÁK
 • Mi­li­tia et lit­te­rae: Die be­iden Ni­ko­laus Zrí­nyi und Eu­ro­pa, Hg. von Wil­helm KÜHLMANN und Gá­bor TÜSKÉS, un­ter Mi­tar­be­it von Sán­dor BENE, Tü­bin­gen, Ni­e­meyer, 2009 (Frü­he Ne­u­ze­it, 141).
 • Om­nis crea­tu­ra sig­ni­fi­cans: Ta­nul­má­nyok Pro­kopp Má­ria 70. szü­le­tés­nap­já­ra. Es­says in Ho­no­ur of Má­ria Pro­kopp, ed. Anna TÜSKÉS, Bu­da­pest, CentrArt As­so­ci­a­ti­on, 2009.
  au­tor­efe­rá­tum
 • Pe­tő­fi és Arany le­ve­le­zé­se, szerk. KOROMPAY H. Já­nos, Bu­da­pest, Osi­ris, 2009 (Osi­ris Diákkönyvtár).
 • POMOGÁTS Béla, Ha­za­tért iro­da­lom: Ta­nul­má­nyok a nyu­ga­ti magyar iro­da­lom­ról, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2009.
 • POMOGÁTS Béla, Ki­hí­vás és fe­le­lős­ség: Iro­dal­munk Eu­ró­pá­ban, Bu­da­pest, Hun­ga­ro­vox, 2009.
 • SAS Pé­ter, Er­dély le­gen­dás le­vél­tá­ro­sa: Ke­le­men La­jos és az er­dé­lyi ma­gyar tu­do­má­nyos­ság,Bu­da­pest, Lu­ci­dus, 2009 (Ki­sebb­ség­ku­ta­tás könyvek).
 • SAS Pé­ter, A ko­lozs­vá­ri Szent Mihály-templom és egy­há­zi gyűj­te­mé­nye, Ko­lozs­vár, Glo­ria, 2009.
 • Szen­ve­del­mek, szen­ve­dé­lyek: Ka­zin­czy Fe­renc ma­gán­vi­lá­ga, szerk. CZIBULA Ka­ta­lin, DEMETER Jú­lia, Bu­da­pest, Pro­tea Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let, 2009.
 • Szol­gá­la­to­mat aján­lom a 60 éves Jan­ko­vics Jó­zsef­nek, szerk. CSÁSZTVAY Tün­de, NYERGES Ju­dit, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2009.
  http://www.bkiado.hu/JJ/net/SZÖRÉNYI Lász­ló, Har­mó­ni­á­ra te­remt­ve: Ta­nul­má­nyok Má­tyás ki­rály­ról, Bu­da­pest, Lu­ci­dus, 2009.
 • TVERDOTA György, Né­meth An­dor: Egy közép-európai ér­tel­mi­sé­gi a XX. szá­zad első fe­lé­ben, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2009

2008

 • Ani­mus Re­gis: Má­tyás ki­rály a kor­tár­sak sze­mé­vel, vál. KOMLÓSSY Gyön­gyi, bev. SZÖRÉNYI Lász­ló, Bu­da­pest, Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um, 2008.
 • Ba­bits és Er­dély, szerk. POMOGÁTS Béla, Nagy­vá­rad, Pro Uni­ver­si­ta­tae Par­ti­um, 2008.
 • Ba­bits Mi­hály 1001 éjen: Er­dély. Ver­sek, vál. POMOGÁTS Béla, Csík­sze­re­da, 2008.
 • BEZECZKY Gá­bor, Iro­da­lom­tör­té­net a sen­ki­föld­jén, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2008.
 • BODNÁR György, Pár­be­széd az idő­vel: Vá­lo­ga­tott ta­nul­má­nyok, esszék, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum Ki­adó, 2008.
 • BOJTÁR End­re, „Ha­zát és né­pet ál­mo­dánk…”: Fel­vi­lá­go­so­dás és ro­man­ti­ka a közép-kelet eu­ró­pai iro­dal­mak­ban, Bu­da­pest, Ty­po­tex, 2008.
 • ERDŐDY Edit, Ker­tész Imre, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2008 (Kor­tár­sa­ink),
 • Fo­dor And­rás és Tüs­kés Ti­bor le­ve­le­zé­se, I, 1959−1966, s. a. r., a jegy­ze­te­ket ké­szí­tet­te és a név­mu­ta­tót össze­ál­lí­tot­ta TÜSKÉS Anna, Pécs, Pro Pan­no­nia, 2008.
  au­tor­efe­rá­tum
 • And­ré GOUNELLE–François VOUGA, Mi van a ha­lál után? Ke­resz­tény el­gon­do­lá­sok a túl­vi­lág­ról, ford. JENEY Éva, Pan­non­hal­ma, Ben­cés Ki­adó, 2008 (Nap­ja­ink teológiája).
  au­tor­efe­rá­tum
 • HEGEDÜS Béla, Prod­ro­mus: Kal­már György (1726–?) vi­lá­gá­ról, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2008 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 164).
  au­tor­efe­rá­tum
 • Iro­da­lom a for­ra­da­lom­ban: Em­lék­ülés az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­ben 2006.október 5., szerk. ANGYALOSI Ger­gely, Uni­ver­si­tas, 2008
 • Je­lek és cso­dák. Ady End­re és Er­dély, szerk. SAS Pé­ter, Bu­da­pest, Nor­an, 2008.
 • James Joyce: Step­han Hero, ford., jegyz., utó­szó, KAPPANYOS And­rás, Bu­da­pest, Ark­tisz, 2008.
 • KÁLMÁN C. György, Él­har­cok és arc­élek: A ko­rai ma­gyar avant­gárd köl­té­szet és a ká­non, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Opus Iro­da­lom­el­mé­le­ti Ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 10).
  autoreferátum
  recenzió
 • KÁLMÁN C. György, Szó­vá­té­tel – mé­lyen­szán­tó­ak, szín­vo­na­la­sak, ran­go­sak –, Bu­da­pest, Nor­an, 2008.
  au­tor­efe­rá­tum
 • KAPPANYOS And­rás, A ma­gyar iro­da­lom ké­pes at­la­sza, Bu­da­pest, Hol­nap, 2008.
 • KAPPANYOS And­rás, Tánc az élen: Öt­le­tek az avant­gárd­ról, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Opus Iro­da­lom­el­mé­le­ti Ta­nul­má­nyok, Új sorozat).
 • KERÉNYI Fe­renc, Pe­tő­fi Sán­dor éle­te és köl­té­sze­te, Bu­da­pest, Osi­ris, 2008 (Osi­ris monográfiák).
 • Köl­csey Fe­renc, Er­köl­csi be­szé­dek és írá­sok, s. a. r. ONDER Csa­ba, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2008 (Köl­csey Fe­renc min­den mun­kái. Kri­ti­kai kiadás).
 • KŐSZEGHY Pé­ter, Ma­gyar Al­ki­biades, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008.
 • KRÚDY Gyu­la, Re­gé­nyek és na­gyobb el­be­szé­lé­sek, 6–7.; Pub­li­cisz­ti­kai írá­sok 2.; El­be­szé­lé­sek 3.; Ál­mos­könyv, va­la­mennyi kö­tet szöv. gond., so­ro­zat­szerk. BEZECZKY Gá­bor, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2008 (Krú­dy Gyu­la Össze­gyűj­tött Művei).
 • Ma­gyar Mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti Le­xi­kon, Kö­zép­kor és kora új­kor, VIII., fő­szerk. KŐSZEGHY PÉTER, szerk. TAMÁS Zsu­zsan­na, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008.
 • Menny­ből az an­gyal: In me­mo­riam Má­rai Sán­dor,össze­áll. POMOGÁTS Béla, Nap, 2008.
 • Mi­elz valt me­sure /que ne fait est­ul­tie”: A hat­van­éves Hor­váth Iván tisz­te­le­té­re, szerk. BARTÓK Ist­ván, HEGEDÜS Béla, SELÁF Le­ven­te, SZEGEDY-MASZÁK Mi­hály, SZENTPÉTERI Már­ton, VERES And­rás, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2008.
  au­tor­efe­rá­tum
 • A mű­for­dí­tás el­ve­i­ről: Ma­gyar for­dí­tás­el­mé­le­ti szö­veg­gyűj­te­mény, szerk. JÓZAN Il­di­kó, so­ro­zat­szer­kesz­tő, JENEY Éva, JÓZAN Ildikó.
  au­tor­efe­rá­tum
 • Nyel­vi ál­ar­cok: Ti­zen­hár­man a for­dí­tás­ról, szerk. JENEY Éva, JÓZAN Il­di­kó, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2008 (Pont For­dít­va, 6).
  au­tor­efe­rá­tum
  re­cen­zió
 • Nyu­gat (34 esz­ten­dő, 34 el­be­szé­lés, 34 író), vál. POMOGÁTS Béla, Bu­da­pest, Nor­an, 2008.
 • Nyu­gat népe: Ta­nul­má­nyok a Nyu­gat­ról és ko­rá­ról, szerk. ANGYALOSI Ger­gely, E. CSORBA Csil­la, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György, Bu­da­pest, PIM,
  2009.
 • Ob­si­dio Ag­riae anno 1552: Tex­te zur Re­zept­ion ei­nes un­ga­ris­c­hen Ge­schichtsst­of­fes, szerk. LŐKÖS Pé­ter, TÜSKÉS Gá­bor, Eger, Károly-Eszterházy-Hochschule, 2008.
  au­tor­efe­rá­tum
 • Ör­mé­nyek: Ma­gyar írók az ör­mény vá­ro­sok­ról, az ör­mény em­ber­ről, Bu­da­pest, Nor­an, 2008.
 • Pe­tő­fi Sán­dor, Összes köl­te­mé­nyei: 1847, szerk. KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai, 2008 (Pe­tő­fi Sán­dor összes mű­vei, 5).
 • POMOGÁTS Béla, Egyen­súly­ke­re­sés, Po­zsony, Madách-Posonium, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Eu­ró­pa von­zá­sá­ban, Bu­da­pest, Lit­te­ra Nova, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Ha­za­té­rő iro­da­lom: Nyu­ga­ti ma­gyar írók: Ta­nul­má­nyok, Bu­da­pest, Kró­ni­ka, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Ma­gyar iro­da­lom Er­dély­ben (1918–1944), I–II, Csík­sze­re­da, Pallas–Akadémia, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Ma­gyar tá­jak – ma­gyar iro­da­lom: Ta­nul­má­nyok, Po­zsony, Li­li­um Au­rum, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Sok­ar­cú er­dé­lyi­ség: Ta­nul­má­nyok és jegy­ze­tek, h.n., Köz­dok, 2008.
 • Rá­day Ge­de­on és Föl­di Já­nos összes ver­sei, saj­tó alá ren­dez­te: BORBÉLY Szilárd,Budapest, Uni­ver­si­tas, 2009 (Régi Ma­gyar Köl­tők Tára XVIII. Szá­zad, XI.)
 • RÁKAI Or­so­lya, Az iro­da­lom­tu­dós te­kin­te­te: Az ön­ál­ló­su­ló iro­da­lom tár­sa­dal­mi in­teg­rá­ci­ó­ja és az esz­té­ti­kai ta­pasz­ta­lat prob­lé­mái 1780 és 1830 kö­zött, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2008.
 • SÁRKÖZY Pé­ter, „Az olasz ne­gé­des kert­jé­ben”: Olasz–magyar kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok és az olasz ár­ká­di­kus köl­té­szet ha­tá­sa a 18. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ban, Bu­da­pest, Mun­dus, 2008.
 • SAS Pé­ter, Az er­dé­lyi ró­mai ka­to­li­kus egy­ház. 1900–1948, Bu­da­pest, Ba­ran­ko­vics Ist­ván Alapítvány–Mundus, 2008 (Mun­dus. Ma­gyar Művelődéstörténet).
 • SZILASI Lász­ló, A sas és apró ma­da­rak: Ba­las­si Bá­lint köl­tői nyel­vé­nek utó­éle­te a XVII.század első har­ma­dá­ban, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Hu­ma­niz­mus és re­for­má­ció, 30).
  re­cen­zió
 • Színházvilág–világszínház, szerk. CZIBULA Ka­ta­lin, Bu­da­pest, Rá­ció, 2008.
 • SZIRMAY An­tal, Ma­gyar­or­szág szó­ké­pek­ben (Hun­ga­ria in pa­ra­bo­lis), ford. VIETÓRISZ Jó­zsef, s. a. r. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Ko­lozs­vár, Kri­ter­ion, 2008 (Téka).
  au­tor­efe­rá­tum
 • Lász­ló SZÖRÉNYI, Fa­sti Hun­ga­riae: Sag­gi sul­la po­e­sia neo­la­ti­na e sul­le re­laz­io­ni italo-ungheresi, Roma, Lit­hos, 2008
 • Ti­nó­di Se­bes­tyén és a régi ma­gyar ver­ses epi­ka: A 2006. évi bu­da­pes­ti és ko­lozs­vá­ri Tinódi-konferencia elő­adá­sai, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Ko­lozs­vár, Kri­ter­ion, 2008.
  au­tor­efe­rá­tum
 • Túl min­den ha­tá­ron: A ma­gyar iro­da­lom kül­föl­dön, szerk. JÓZAN Il­di­kó, JENEY Éva, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Pont for­dít­va, 5).
  re­cen­zió
 • TÜSKÉS Anna, Ma­gyar­or­szá­gi di­á­kok a bé­csi egye­te­men: 1365−1526. Stu­dents from Hun­gary at the Uni­ver­sity of Vi­en­na: 1365−1526, Bu­da­pest, Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem Le­vél­tá­ra, 2008.
  au­tor­efe­rá­tumGá­bor TÜSKÉS ‑Éva KNAPP, Ger­ma­nia Hun­ga­ria lit­te­ra­ta: Deutsch-ungarische Li­te­ra­tur­ver­bin­dun­gen in der frü­hen Ne­u­ze­it, Ber­lin, Weidler-Buchverlag, 2008 (Stu­di­um Lit­ter­arum, 15).
 • Tvori­vost’ li­ter­ár­nej re­cep­cie: Az iro­dal­mi re­cep­ció kre­a­ti­vi­tá­sa, zost./szerk. Ju­dit GÖRÖZDI, Gab­ri­ela MAGOVÁ, Bra­tis­la­va, Ús­tav svet­ovej li­te­ra­túry SAV, 2008.
 • Ung­vár­né­me­ti Tóth Lász­ló mű­vei, s. a. r. MERÉNYI An­na­má­ria, TÓTH Sán­dor At­ti­la, a gö­rög nyel­vű szö­ve­ge­ket gond. BOLONYAI Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2008 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 9).
  au­tor­efe­rá­tum

2007

 • ANGYALOSI Ger­gely, Ignotus-tanulmányok: Kö­ze­lí­té­sek az „imp­resszi­o­nis­ta” kri­ti­ka prob­lé­má­já­hoz, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2007 (Klasszikusok- Az Iro­da­lom­tu­do­mány és Kri­ti­ka társsorozata).
 • BARTÓK Ist­ván, „Nem egyéb, ha­nem ma­gyar po­é­zis”: Syl­ves­ter Já­nos nyelv- és iro­da­lom­szem­lé­le­te eu­ró­pai és ma­gyar össze­füg­gé­sek­ben, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2007 (Klasszi­ku­sok. Az Iro­da­lom­tu­do­mány és Kri­ti­ka társsorozata).
 • BESSENYEI György, Prog­ram­írá­sok, vi­ta­ira­tok, el­mél­ke­dé­sek: 1772–1790, s. a. r. BÍRÓ Fe­renc, Bu­da­pest, Argumentum–Akadémiai, 2007 (Bes­se­nyei György Összes Mű­vei. Fi­lo­zó­fia, pub­li­cisz­ti­ka, történetírás).
 • Fel­vi­lá­go­so­dás, Er­dély: A ko­lozs­vá­ri Babeş–Bolyai Tu­do­mány­egye­tem Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szé­ke és a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek XVIII. szá­za­di Osz­tá­lya ál­tal 2006. ok­tó­ber 12–14-én Ko­lozs­vá­ron ren­de­zett tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zás ta­nul­má­nyai, szerk. EGYED Eme­se, BIRÓ An­na­má­ria, DEMETER Zsu­zsa, KOVÁCS Esz­ter, Er­dé­lyi Mú­ze­um, 2007/3–4.
  re­cen­zió
 • Haja, haja vi­rá­gom: Vi­rág­éne­kek Sza­bó T. At­ti­la gon­do­zá­sá­ban és be­ve­ze­tő­jé­vel, gond., a CD-mellékletet szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, utó­szó ifj. SZABÓ T. At­ti­la, Ko­lozs­vár, Kri­ter­ion, 2007.
  au­tor­efe­rá­tum
 • Higgy, re­mélj, sze­ress!” Ányos Pál ver­sei, szép­pró­zai írá­sai és le­ve­lei, s. a. r., jegyz. JANKOVICS Jó­zsef, SCHILLER Er­zsé­bet, utó­szó JANKOVICS Jó­zsef, Veszp­rém, Mű­vé­sze­tek Háza, 2008 (Vár Ucca Mű­hely Köny­vek, 16).
  re­cen­zió
 • HITES Sán­dor, „még da­dog­tak, mi­kor ő meg­szó­lalt”: Jó­si­ka Mik­lós és a tör­té­nel­mi re­gény, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2007.
  au­tor­efe­rá­tum
 • KECSKEMÉTI Gá­bor, „A bö­csü­let­re ki­ha­la­dott ékes és mes­ter­sé­ges szól­lás, írás”: A ma­gyar­or­szá­gi re­to­ri­kai ha­gyo­mány a 16–17. szá­zad for­du­ló­ján, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2007 (Iro­da­lom­tu­do­mány és Kri­ti­ka. Tanulmányok).
 • Ket­tős meg­vi­lá­gí­tás: For­dí­tás­el­mé­le­ti írá­sok Szent Je­ro­mos­tól a 20. szá­zad vé­gé­ig, szerk. JÓZAN Il­di­kó, JENEY Éva, HAJDU Pé­ter, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2007.
  au­tor­efe­rá­tum
 • KNAPP Éva, „ta­nul­má­nyok Ju­dit ké­pit én vi­sel­tem”: Kora új­ko­ri színház- és drá­ma­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2007 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 162).
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Le­ve­le­zés. II. 1820–1831, s. a. r. SZABÓ G. Zol­tán, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2007.
 • LATZKOVITS Mik­lós, A drá­ma­írás gya­kor­la­ta a 16–17. szá­za­di Ma­gyar­or­szá­gon, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2007 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 161).
  re­cen­zió
 • Nem sű­lyed az em­be­ri­ség!”… Al­bum ami­co­rum Szö­ré­nyi Lász­ló LX. szü­le­tés­nap­já­ra, fő­szerk. JANKOVICS Jó­zsef, fe­le­lős szerk. CSÁSZTVAY Tün­de, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, SZABÓ G.Zoltán, Bu­da­pest, MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2007.
 • Pe­te­lei Ist­ván összes no­vel­lái: Szer­zői kö­te­tek, I–II., s. a. r. TÖRÖK Zsu­zsa, Deb­re­cen, Kos­suth Egye­te­mi Ki­adó, 2007 (Cso­ko­nai Könyv­tár. For­rá­sok 13.).
  au­tor­efe­rá­tum
 • Pi­a­ris­ta is­ko­la­drá­mák, II, szerk., s. a. r. CZIBULA Ka­ta­lin, DEMETER Jú­lia, KILIÁN Ist­ván, PINTÉR Már­ta Zu­zsan­na, Bu­da­pest, Argumentum–Akadémiai, 2007 (Régi Ma­gyar Drá­mai Em­lé­kek. XVIII. szá­zad, 5/2).
 • TÜSKÉS Gá­bor, A mű­elem­zés le­he­tő­sé­gei. Les­sing: Bölcs Nát­hán, Goe­the: Fa­ust I,II, Fon­ta­ne: Ef­fie Bri­est, Pécs, Pro Pan­no­nia, 2007 (Thienemann-előadások, 2).
 • VÖLGYESI Or­so­lya, Egy si­ker ku­dar­ca: Ku­thy La­jos pá­lya­fu­tá­sa, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2007 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 163).
  au­tor­efe­rá­tum
  recenzió
 • Zrí­nyi­ek a ma­gyar és hor­vát his­tó­ri­á­ban, szerk. BENE Sán­dor, HAUSNER Gá­bor, Bu­da­pest, Zrí­nyi, 2007.

2006

 • ÁCS Pál, „El­vál­to­zott idők”: Irány­vál­tá­sok a régi ma­gyar iro­da­lom­ban, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2006 (Régi Ma­gyar Könyv­tár. Ta­nul­má­nyok, 6).
 • BAGI Zsolt, ‚Az iro­dal­mi nyelv fe­no­me­no­ló­gi­á­ja’ Bu­da­pest, Ba­las­si, 2006 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 8).
 • An­toine COMPAGNON, Az el­mé­let dé­mo­na: Iro­da­lom és jó­zan ész, ford., jegyz. és a név­mu­ta­tót össze­ál­lí­tot­ta JENEY Éva, Po­zsony, Kal­lig­ram, 2006.
  au­tor­efe­rá­tum
 • His­to­ria lit­teraria a XVIII. szá­zad­ban, szerk. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gá­bor, mun­ka­társ BRETZ An­na­má­ria, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2006 (Iro­da­lom­tu­do­mány és kri­ti­ka. Tanulmányok).
 • HORVÁTH Iván, Gé­pes­könyv, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2006 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 9).
 • Hor­váth Já­nos iro­da­lom­tör­té­ne­ti mun­kái, II, szerk. KOROMPAY H. Já­nos, KOROMPAY Klá­ra, Bu­da­pest, Osi­ris, 2006 (Osi­ris Klasszi­ku­sok. Hor­váth Já­nos össze­gyűj­tött művei).
 • Köz­köl­té­szet. 2. Tár­sa­sá­gi és la­ko­dal­mi köl­té­szet, s. a. r. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, KÜLLŐS Imo­la, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2006 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 8).
  au­tor­efe­rá­tum
 • Paul RICOEUR, Az élő me­ta­fo­ra, ford. FÖLDES Györ­gyi, Bu­da­pest, Osi­ris, 2006.

2005

 • BODNÁR György, Ju­hász Fe­renc, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2005.
 • A ci­vó­dó ci­vil: Írá­sok Ve­res And­rás 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. HORVÁTH Iván, KÁLMÁN C. György, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2005.
 • Com­pa­n­ion to the His­to­ry of the Neo-Latin Stu­di­es in Hun­gary, ed. Ist­ván BARTÓK, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas Pub­lish­ing Hou­se, 2005.
 • DEMETER Jú­lia, PINTÉR Már­ta Zsu­zsan­na, „Jösz­te po­é­tá­nak”: Egy is­me­ret­len Csokonai-versgyűjtemény, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2005 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 156).
 • El­ért bi­zo­nyos­ság: Né­meth G. Béla 80. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mi­hály, VERES And­rás, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2005.
 • GYÖNGYÖSI Ist­ván, Új élet­re ho­za­tott Cha­ric­lia, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS Jó­zsef, NYERGES Ju­dit, utó­szó JANKOVICS Jó­zsef, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2005 (Régi ma­gyar könyv­tár. For­rá­sok, 14).
 • Hor­váth Já­nos iro­da­lom­tör­té­ne­ti mun­kái, I, szerk. KOROMPAY H. Já­nos, KOROMPAY Klá­ra, Bu­da­pest, Osi­ris, 2005 (Osi­ris Klasszi­ku­sok. Hor­váth Já­nos össze­gyűj­tött művei).
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Le­ve­le­zés. I. 1808–1818, s. a. r. SZABÓ G. Zol­tán, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2005.
 • Kul­tusz, mű, iden­ti­tás: Kul­tusz­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok, szerk. KALLA Zsu­zsa, TAKÁTS Jó­zsef, TVERDOTA György, Bu­da­pest, Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um, 2005.
 • La­bor om­nia vin­cit: Ta­nul­má­nyok Tüs­kés Gá­bor 50. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. BRETZ An­na­má­ria, CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, HEGEDŰS Béla, Bu­da­pest, Balassi–MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2005.
 • MADÁCH Imre, Az em­ber tra­gé­di­á­ja: Szi­nop­ti­kus kri­ti­kai ki­adás, s. a. r. és jegyz. KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2004.
 • A ma­gyar drá­ma an­to­ló­gi­á­ja I‑II., szerk. és vál. KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Osi­ris, 2005.
 • PETRŐCZI Éva, Pu­ri­tans and Pu­ri­ta­ni­cals, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2005.
 • Pomogáts-változatok: Írá­sok Po­mog­áts Béla 70. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. ANGYALOSI Ger­gely, Bu­da­pest, Lit­te­ra Nova – MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, 2005.
 • REVICZKY Gyu­la, Apai örök­ség: Vá­lo­ga­tott ver­sek, szerk. és jegyz. CSÁSZTVAY Tün­de, Bu­da­pest, Osi­ris, 2005.
 • SÁRKÖZY Pé­ter, Fa­lu­di Fe­renc (1704–1779), Po­zsony, Kal­lig­ram, 2005 (Ma­gya­rok emlékezete).
 • SUDÁR Balázs,A Palatics-kódex tö­rök vers­gyűj­te­mé­nyei: Tö­rök köl­té­szet és zene a XVI. szá­za­di hó­dolt­ság­ban, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2005 (Hu­ma­niz­mus és re­for­má­ció, 29).
 • Szö­veg­könyv: Ta­nul­má­nyok Ke­ré­nyi Fe­renc hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. SZILÁGYI Már­ton, VÖLGYESI Or­so­lya, h. n., Rá­ció, 2005.

2004

 • Ama­de Lász­ló ver­sei, s. a. r. SCHILLER Er­zsé­bet, AJKAY Alin­ka, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2004 (Régi ma­gyar köl­tők tára. XVIII. szá­zad, VII).
 • Arany Já­nos Összes Mű­vei XVII. Le­ve­le­zés 3. (1857–1861), s. a. r. KOROMPHAY H. Já­nos, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2004.
 • Bod Pé­ter, a his­to­ria lit­teraria mű­ve­lő­je: Ta­nul­má­nyok, szerk. TÜSKÉS Gá­bor, mun­ka­társ CsÖR­SZ Ru­men Ist­ván, HEGEDŰS Béla, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2004 (His­to­ria lit­teraria, 15).
 • DÁVIDHÁZI Péter,Egy nem­ze­ti tu­do­mány szü­le­té­se: Toldy Fe­renc és a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net, Bu­da­pest, Akadémiai–Universitas, 2004 (Iro­da­lom­tu­do­mány és kritika).
 • HAJDU Pé­ter, Már a régi gö­rö­gök is: Ta­nul­má­nyok az an­tik ha­gyo­mány­ról, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2004 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 6).
 • HITES Sán­dor, A múlt­nak kút­ja, Bu­da­pest, Jó­zsef At­ti­la Kör – Ulpius-ház, 2004.
 • Hor­váth Já­nos vers­ta­ni mun­kái, szerk. KOROMPAY H. Já­nos, KOROMPAY Klá­ra, utó­szó és tárgy­mu­ta­tó KECSKÉS And­rás, Bu­da­pest, Osi­ris, 2004 (Osi­ris klasszi­ku­sok. Hor­váth Já­nos össze­gyűj­tött művei).
 • A kék­pú­pú teve há­tán: Né­meth An­dor idé­zé­se. Elő­adá­sok, fő­szerk. MIHÁLYA Gá­bor, Bu­da­pest, Új Vi­lág, 2004.
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gá­bor, Po­pu­lá­ris gra­fi­ka a 17–18. szá­zad­ban, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2004.
 • TARNAI An­dor, Ta­nul­má­nyok a ma­gyar­or­szá­gi his­to­ria lit­teraria tör­té­ne­té­ről, szerk. KECSKEMÉTI Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2004 (His­to­ria lit­teraria, 16).
 • Das Un­garn­bild in der deu­tsc­hen Li­te­ra­tur der frü­hen Ne­u­ze­it, hrsg. v. Di­e­ter BREUER, Gá­bor TÜSKÉS, Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien, Pe­ter Lang, 2004 (Be­ihef­te zu Simp­li­ci­a­na, 1).

2003

 • BERKES Ta­más, A cseh esz­me­tör­té­net an­ti­nó­mi­ái, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2003 (Res Pub­li­ca Nost­ra. Közép-és Kelet-Európai Össz­a­ha­son­lí­tó Iro­da­lom­tu­domyá­ny 8.).
 • Bocs­kor Já­nos éne­kes­köny­ve (1716–1739), DOMOKOS Pál Pé­ter ha­gya­té­ká­ból s. a. r. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Ko­lozs­vár, Kri­ter­ion, 2003 (Téka).
 • Az Eöt­vös Col­le­gi­um és a ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net: Ta­nul­má­nyok, szerk. VARGA Lász­ló, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum Kiadó-Eötvös Jó­zsef Col­le­gi­um, 2003 (Eöt­vös Műhely).
 • GYÖNGYÖSI Ist­ván, Csa­lárd Cu­pi­do. Pros­er­pi­ne el­ra­gad­ta­tá­sa. Cuma vá­ra­sá­ban épít­te­tett Dé­dal­us temp­lo­ma. Heroida-fordítások, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS Jó­zsef, NYERGES Ju­dit, utó­szó JANKOVICS Jó­zsef, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2003 (Régi ma­gyar könyv­tár. For­rá­sok, 13).
 • JÁSZBERÉNYI Jó­zsef, „A Sz: SOPHIA’ Temp­lo­má­ban lá­tom én fel­szen­tel­ve NAGYSÁDAT”: A fel­vi­lá­go­so­dás ko­rá­nak ma­gyar iro­dal­ma és a szabadkőművesség,Budapest, Ar­gu­men­tum, 2003 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 153).
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gá­bor, Emb­le­ma­tics in Hun­gary: A study of the his­to­ry of sym­bo­lic rep­re­s­en­ta­ti­on in Re­na­is­sance and Ba­ro­que li­te­ra­tu­re, Tü­bin­gen, Ni­e­meyer, 2003.
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Iro­dal­mi kri­ti­kák és esz­té­ti­kai írá­sok. I. 1808–1823, s. a. r. GYAPAY Lász­ló, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2003.
 • A ma­gyar szín­já­ték honi és eu­ró­pai gyö­ke­rei, szerk. DEMETER Jú­lia, Mis­kol­ci Egye­te­mi Ki­adó, Mis­kolc, 2003.
 • Nap, hold és csil­la­gok, ve­lem zo­kog­ja­tok!”: Csík­som­lyói pas­sió­já­té­kok a 18. szá­zad­ból, szerk. DEMETER Jú­lia, utó­szó PINTÉR Már­ta Zsu­zsan­na, la­tin szö­veg KILIÁN Ist­ván, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2003.
 • A nar­ra­tív iden­ti­tás kér­dé­sei a tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban, szerk. RÁKAI Or­so­lya, Z. KOVÁCS Zol­tán, Bu­da­pest – Sze­ged, Gon­do­lat – Pom­pe­ji, 2003 (deKON-KÖNYVek. Iro­da­lom­el­mé­le­ti és in­terp­re­tá­ci­ós so­ro­zat 27.).
 • Pe­tő­fi Sán­dor összes mű­vei 4. Összes köl­te­mé­nyei (1845. au­gusz­tus – 1846. szep­tem­ber), Kri­ti­kai ki­adás, szerk. és s. a. r. KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 2003.
 • POMOGÁTS Béla, Ma­gya­rok kö­zött a nagy­vi­lág­ban: Úti be­szá­mo­lók 1980–2001, Bu­da­pest, Anya­nyel­vi Kon­fe­ren­cia, 2003 (Nyelv és lé­lek könyvek).
 • Sza­bó G. Zol­tán 60. szü­le­tés­nap­já­ra, Bu­da­pest, Ba­las­si Kiadó- MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, 2003.
 • Tes­tet öl­tött érv: Az ér­te­ke­ző Jó­zsef At­ti­la, szerk. TVERDOTA György, VERES And­rás, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2003.
 • VERES And­rás, Tá­vo­lo­dó ha­gyo­má­nyok: Irodalom- és esz­me­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2003.

2002

 • Ámor, álom és má­mor: A sze­re­lem a régi ma­gyar iro­da­lom­ban és a sze­re­lem ez­red­éves ha­zai kul­túr­tör­té­ne­té­ben, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2002.
 • BEZECZKY Gá­bor, Me­ta­fo­ra, nar­rá­ció, szo­cio­ling­visz­ti­ka, Bu­da­pest, Aka­dé­mi­ai, 2002 (Mo­dern fi­lo­ló­gi­ai fü­ze­tek, 58).
 • GYÖNGYÖSI Ist­ván, Ró­zsa­ko­szo­rú, gond. JANKOVICS Jó­zsef irá­nyí­tá­sá­val FISLI Éva, MIKLÓS Ág­nes Kata, RUTTKAY Ve­ro­ni­ka, SZAKÁCS Eme­se, SZLUKOVÉNYI Kata, jegyz. és utó­szó JANKOVICS Jó­zsef, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2002 (Régi ma­gyar könyv­tár. For­rá­sok, 12).
 • HAJDU Pé­ter, Cla­u­di­us Cla­u­di­a­nus epo­szai, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2002 (Apol­ló Könyv­tár, 23).
 • HOPP La­jos, A for­dí­tó Mi­kes Ke­le­men, szerk. TÜSKÉS Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2002 (His­to­ria lit­teraria, 12).
 • Ja­nus Pan­no­ni­us (1434–1472): Vá­lo­ga­tott bib­li­og­rá­fia, össze­áll. BÉKÉS Eni­kő, Bu­da­pest, Ba­las­si – MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, 2002.
 • KÁLMÁN C. György, Mű- és va­ló­di él­ve­ze­tek, Pécs, Je­len­kor, 2002.
 • KERÉNYI Fe­renc, Pest vár­me­gye iro­dal­mi éle­te (1790–1867), Bu­da­pest, Pest Me­gye Mo­nog­rá­fia Köz­ala­pít­vány, 2002 (Elő­mun­ká­la­tok Pest Me­gye Mo­nog­rá­fi­á­já­hoz, 3).
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Or­szág­gyű­lé­si írá­sok. II. Or­szág­gyű­lé­si na­pon­kén­ti jegy­zé­sek, s. a. r. PAJKOSSY Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2002.
 • Pi­a­ris­ta is­ko­la­drá­mák, I, szerk., s. a. r. DEMETER Jú­lia, KILIÁN Ist­ván, KISS Ka­ta­lin, PINTÉR Már­ta Zsu­zsan­na, Bu­da­pest, Argumentum–Akadémiai, 2002(Régi Ma­gyar Drá­mai Em­lé­kek. XVIII. szá­zad, 5/1).
 • POMOGÁTS Béla, Meg­úju­lás­ra váró ha­gyo­mány: Ke­resz­tény­ség, köz­élet, iro­da­lom, Bu­da­pest, C:E:T: Bel­vá­ro­si Könyv­ki­adó, 2002.
 • POMOGÁTS Béla, Er­dély hű­sé­gé­ben, Csík­sze­re­da, Pallas-Akadémia, 2002 (Bib­li­ot­he­ca Transsylvanica)
 • SZÖRÉNYI Lász­ló, Phi­lo­log­i­ca Hun­ga­ro­la­ti­na: Ta­nul­má­nyok a ma­gyar­or­szá­gi neo­la­tin iro­da­lom­ról, Bu­da­pest, Kor­társ, 2002.
 • TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva, Az egy­há­zi iro­da­lom mű­fa­jai a XVIIXVIII. szá­zad­ban: Ta­nul­má­nyok, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2002 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 151).
 • VARGA Lász­ló, A nem li­ne­á­ris drá­ma ér­tel­me­zé­se, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2002 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 5).

2001

 • ÁCS Pál, „Az idő ósá­ga”: Tör­té­ne­ti­ség és tör­té­net­szem­lé­let a régi ma­gyar iro­da­lom­ban, Bu­da­pest, Osi­ris, 2001.
 • BODNÁR György, Kaff­ka Mar­git, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2001.
 • Az ér­tel­me­ző kö­zös­sé­gek el­mé­le­te, szerk. KÁLMÁN C. György, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2001 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 3).
 • GYAPAY Lász­ló, “A tisz­tább íz­lés­nak re­gu­lá­ji­val”: Köl­csey kri­ti­ku­si pá­lya­kez­dé­se, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2001 (Klasszi­ku­sok).
 • A háló, a ha­lá­szok és a ha­lak: Ta­nul­má­nyok a me­ző­el­mé­let, dis­kur­zus­ana­lí­zis, a rend­szer­el­mé­let és az irodalomtörténet-írás né­hány kap­cso­ló­dá­si pont­já­ról, vál. és szerk. RÁKAI Or­so­lya, Budapest- Sze­ged, Osiris- Pom­pe­ji Ala­pít­vány, 2001 (de-KON-KÖNYVek , 20).
 • KAPPANYOS And­rás, Két­sé­ges egy­ség: Az Átok­föld­je, és amit te­he­tünk vele, Bu­da­pest, 2001, Janus/Osiris- Ba­las­si Ki­adó, 2001 (Janus/Osiris Könyvtár).
 • KEMÉNY Zsig­mond, A ra­jon­gók, szö­veg gond. és utó­szó STAUDER Má­ria, Bu­da­pest, Uni­kor­nis, 2001 (A Ma­gyar Pró­za Klasszi­ku­sai, 89).
 • KLANICZAY Ti­bor, Stí­lus, nem­zet és ci­vi­li­zá­ció, vál. és szerk. KLANICZAY Gá­bor, KŐSZEGHY Pé­ter, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2001 (Régi Ma­gyar Könyv­tár. Ta­nul­má­nyok 4.)
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Ver­sek és vers­for­dí­tá­sok, s. a. r. SZABÓ G. Zol­tán, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2001.
 • POMOGÁTS Béla, Mű­hely Er­dély­ben, Bu­da­pest, KÖZDOK, 2001.
 • POMOGÁTS Béla, Tör­té­ne­lem je­len­idő­ben, Bu­da­pest, Mun­dus, 2001 (An­tall Jó­zsef Ba­rá­ti tár­sa­ság Év­köny­vei, 10).
 • Szent­jó­bi Sza­bó Lász­ló összes köl­te­mé­nyei, s. a. r. DEBRECZENI At­ti­la, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2001 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 6).
 • Toth Ist­ván köl­tői mű­vei, s. a. r. ORLOVSZKY Géza, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2001 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 4).
 • TÜSKÉS Gá­bor – KNAPP Éva, Népi val­lá­sos­ság Ma­gyar­or­szá­gon a 17–18. szá­zad­ban, Bu­da­pest, Osi­ris, 2001.
 • VERES And­rás, Iro­da­lom: Be­ve­ze­tés az iro­dal­mi mű­vek ol­va­sá­sá­ba, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova Ki­adó, 2001.
 • Vi­lá­gi éne­kek és ver­sek 1720–1846 (vá­lo­ga­tás), szöv. gond. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, mű­fa­ji bev., utó­szó KÜLLŐS Imo­la, Bu­da­pest, Uni­kor­nis, 2001 (A ma­gyar köl­té­szet kin­cses­tá­ra, 97)

2000

 • Bán­di Pé­ter éne­kes­köny­ve. 1837, DOMOKOS Pál Pé­ter ha­gya­té­ká­ból s. a. r. CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Bukarest–Kolozsvár, 2000 (Téka).
 • BENE Sán­dor, Egy ka­no­nok há­rom ki­rály­sá­ga, Bu­da­pest, Ar­gu­men­tum, 2000, (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Fü­ze­tek, 148).
 • BOJTÁR End­re, A kelet-européer pon­tos­sá­ga: Esszék iro­da­lom­ról és az iro­da­lom el­mé­le­té­ről, Bu­da­pest, Kró­ni­ka Nova, 2000.
 • Bony­hai Gá­bor össze­gyűj­tött mun­kái, szerk. és s. a. r. VERES And­rás, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2000 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 1/A–1/B).
 • GYÖNGYÖSI Ist­ván, Thö­kö­ly Imre és Zrí­nyi Ilo­na há­zas­sá­ga. Pa­li­nó­dia (Ke­ser­gő Nim­fa), gond. és jegyz. JANKOVICS Jó­zsef, NYERGE Ju­dit, utó­szó JANKOVICS Jó­zsef, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2000 (Régi ma­gyar könyv­tár. For­rá­sok, 11).
 • HOPP La­jos, Mi­kes Ke­le­men: Élet­út és pá­lya­kez­det, szerk. TÜSKÉS Gá­bor, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2000 (His­to­ria lit­teraria, 7).
 • KÓKAY György, Fel­vi­lá­go­so­dás, ke­resz­tény­ség, nem­ze­ti kul­tú­ra, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2000 (His­to­ria lit­teraria, 8).
 • Köl­csey Fe­renc Min­den Mun­kái: Or­szág­gyű­lé­si írá­sok. I. Or­szág­gyű­lé­si nap­ló, s. a. r. VÖLGYESI Or­so­lya, Bu­da­pest, Uni­ver­si­tas, 2000.
 • Köz­köl­té­szet. 1. Mu­lat­ta­tók, s. a. r. KÜLLŐS Imo­la, mun­ka­társ CSÖRSZ Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2000 (Régi ma­gyar köl­tők tára, XVIII. szá­zad, 4).
 • A ma­gyar szín­ház szü­le­té­se, szerk. DEMETER Jú­lia, Mis­kol­ci Egye­te­mi Ki­adó, Mis­kolc, 2000.
 • A ma­gyar szí­ni­kri­ti­ka kez­de­tei (1790–1837), szerk. és s.a.r. KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Mun­dus Ma­gyar Egye­te­mi Ki­adó, 2000 (A ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net­írás for­rá­sai 16–18.)
 • Pe­tő­fi a szom­széd és ro­kon né­pek nyel­vén, szerk. GULYA Já­nos, KERÉNYI Fe­renc, Bu­da­pest, Lu­ci­dus Ki­adó, 2000 (Ki­sebb­ség­ku­ta­tás Könyvek).
 • POMOGÁTS Béla, Vál­to­za­tok az avant­gárd­ra: Ta­nul­má­nyok és kri­ti­kák, Bu­da­pest, Szép­ha­lom Könyv­mű­hely, 2000 ( Arany­hal sorozat).
 • POMOGÁTS Béla, Fa­lu­dy György, Bu­da­pest, Gló­ria Ki­adó, 2000.
 • Régi ma­gyar iro­dal­mi szö­veg­gyűj­te­mény II.: A 16. szá­zad ma­gyar nyel­vű iro­dal­ma, szerk. és s. a r. JANKOVICS Jó­zsef, KŐSZEGHY Pé­ter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bu­da­pest, Ba­las­si , 2000.
 • VERES And­rás, Lu­kács György iro­da­lom­szo­cio­ló­gi­á­ja, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2000 (OPUS. Iro­da­lom­el­mé­le­ti ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 2).

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Comments are closed.