Kiadványaink (ITI)

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársai közreműködésével megjelent kiadványok és az intézeti könyvsorozatok évenkénti bontásban. Az egyes éveken belül a tételek abc-rendben állnak.

2015

 

2014

2013

 • Az Esterházy család és a magyarországi művelődés: Képek és szövegek a XVII–XIX. századból, szerk. TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, a képeket vál. TÜSKÉS Anna, Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013.
 • Ladislaus BARTHOLOMAEIDES, A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról, s. a. r. KECSKEMÉTI Gábor, kiad. BÉKÉS Enikő, ford. RIMÓCZI Gáborné HAMAR Márta, Miskolc, Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskola, 2013.
 • CSEPREGI Zoltán, A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Bp., Balassi, 2013 (Humanizmus és Reformáció).
 • DECZKI Sarolta, Az érzékiség dicsérete, Bp.–Pozsony, Pesti Kalligram–Kalligram, 2013.
 • Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., reciti, 2013.
 • Elődeink bibliái: Könyvtörténeti kiállítás a 700 esztendős Kolozs-Dobokai Római Katolikus Főesperesség tiszteletére, szerk. SAS Péter, Kolozsvár, Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület, 2013.
 • GERE Zsolt, Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának rétegei, Bp., Argumentum, 2013 (Irodalomtörténeti Füzetek, 174).
 • HAFNER Zoltán, Hogyan él a múlt: Beszélgetés SZÖRÉNYI Lászlóval, Bp., Vigilia, 2013.
 • KAPPANYOS András, Hová tűnt a huszadik század? Bp., Balassi, 2013.
 • Kelemen Lajos élete képekben, szerk. SAS Péter, Kolozsvár, Gloria, 2013.
 • KOSÁRY Domokos, A chilloni fogoly: A történelem veszedelmeiről, vál. szerk. FERCH Magda, előszó SZÖRÉNYI László, jegyz. NÉMETH S. Katalin, Bp., Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2013.
 • Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, KÜLLŐS Imola, Bp., Universitas–EditioPrinceps, 2013 (Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, XIV).
 • Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, LUFFY Katalin, TÓTH Zsombor, BALOGH F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2013 (A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai).
 • RÁKAI Orsolya, A teljes zenekar: Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége, Bp., EditioPrinceps, 2013 (Klasszikusok).
 • RÓNA Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1909–1914, Bp., Balassi, 2013 (Babits-kronológia, 2).
 • RÓZSA Mária, Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években, Bp., Argumentum, 2013 (Irodalomtörténeti Füzetek, 173).
 • Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp.–Nagyvárad, Partium–Protea Egyesület–Reciti, 2013.
 • SZÖRÉNYI László, Az Isonzó a Dunába ömlik: Esszék, tanulmányok, Bp. Nap Kiadó, 2013 (Magyar Esszék).
 • TÜSKÉS Gábor, Hagyomány és kritika: Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013.
 • „Visszhangot ver az időben”: Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerk. BENGI László, HOVÁNYI Márton, JÓZAN Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2013.

2012

 • „A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére, szerk. TÖRÖK Zsuzsa, VUJICSICS Marietta, Bp., rec.iti, 2012. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/vsz/a-vegtelenseg-kuszoben
 • Barátságos mulatozások: Episztolagyűjtemények az 1770–1780-as évekből, s. a. r. LABÁDI Gergely, Bp., Universitas, 2012 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 13).
 • BAUER Júlia, s mégis, s. a. r., szerk., utószó SAS Péter, Bp., Noran Libro, 2012.
 • Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance), XLIV (2008), ed. Pál ÁCS et al, Genf, DROZ, 2012.
 • Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Budapest, reciti, 2012. http://reciti.hu/2012/712
 • Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. http://www.iti.mta.hu/2011_0525_0528_Miskolc/Filologia_textologia_2012.pdf
 • FÖLDES Györgyi, Textus, szimbólum, allegória: Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben, Bp., Argumentum, 2012 (MIT Füzetek).
 • Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Júlia, Bp., Balassi, 2012.
 • Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, szerk. TÜSKÉS Gábor, mts. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, LENGYEL Réka, Bp., Universitas, 2012 (Historia Litteraria, 28). AUTOREFERÁTUM
 • JENEY Éva, Nyitott könyv: Irodalom, terápia, elmélet, Bp., Balassi, 2012.
 • Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung / Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile The Work of Kelemen Mikes in the Context of European Enlightenment / Transmission de la littérature et interculturalité en exil L’œuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes, Hrsg./ed./éd. Gábor TÜSKÉS unter Mitarbeit von / in collaboration with / en coopération avec: Bernard ADAMS, Thierry FOUILLEUL & Klaus HABERKAMM, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main –New York – Oxford – Wien, Peter Lang, 2012.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, XIII. (Befejező kötet: Vizkeleti-kódex–Zsombori és Pótlások), főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2012.
 • RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Kutak: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyar művelődés köréből, Bp., Balassi, 2012 (Humanizmus és reformáció)
 • SZÉNÁSI Zoltán, Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák, Tata, Új Forrás, 2012.
 • Szívből jövő em­lé­ke­zet:  Ta­nul­má­nyok Köl­csey Fe­renc Nem­zeti ha­gyo­má­nyok című írá­sá­ról, szerk. FÓRIZS Ger­gely, Bu­da­pest, re­citi, 2012 (Ha­gyo­mány­fris­sí­tés, 1). http://reciti.hu/2012/760
 • SZÖRÉNYI László, Created for Harmony: Studies from King Matthias, Bp., Lucidus, 2012.
 • SZÖRÉNYI László, Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán, Bp., Kortárs, 2012 (Kortárs Próza).
 • VERES András, Kosztolányi Ady-komplexuma: Filológiai regény, Bp., Balassi, 2012.

2011

 • A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig – történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet életéből, s. a. r., jegyz. SIMON Zsuzsanna, Bp., Nap Kiadó, 2011.
 • Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok” – Mikes Kelemen füveskönyve, vál., utószó TÜSKÉS Gábor, Szeged, Lazi, 2011.
 • BERZSENYI Dániel prózai munkái, s. a. r. FÓRIZS Gergely, Bp., EditioPrinceps, 2011 (Berzsenyi Dániel összes munkái, sorozatszerk. SZAJBÉLY Mihály).
 • FARKAS Gábor Farkas, Régi könyvek, új csillagok, Bp., Balassi, 2011 (Humanizmus és reformáció).
 • HITES Sándor, Karátson Endre, Pozsony, Kalligram, 2011 (Tegnap és ma: Kortárs magyar írók).
 • A kis formák mestere (meg a nagyoké): Elemzések Mikszáth Kálmán novelláiról, szerk. HAJDU Péter, Veszprém, Mikszáth Kálmán Társaság, 2011.
 • KOSZTOLÁNYI Dezső, Esti Kornél (kritikai kiadás), sorozatszerk. VERES András, Pozsony, Kalligram, 2011.
 • KÖLCSEY Ferenc, Levelezés III. (1832–1833), s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Bp., Balassi, 2011 (Kölcsey Ferenc Minden Munkái, Kritikai Kiadás).
 • KÖLCSEY Ferenc, Országgyűlési dokumentumok, kiad. VÖLGYESI Orsolya, Bp., Universitas, 2011 (Kölcsey Ferenc Minden Munkái, Kritikai Kiadás).
 • Magyar Arión: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, Bp., rec.iti, 2011.
  http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/pha/magyar-arion
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor, XI, Széchényi – Teuton lovagrend, főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS Zsuzsa, Bp., Balassi, 2011.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor, XII, Teutsch – vízjel, főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS Zsuzsa, Bp., Balassi, 2011.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: minden kor, LX, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára (ángyod térde – „Zsúpra aggnő”), szerk. BARTÓK István, CSÖRSZ Rumen István, JANKOVICS József, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, TAMÁS Zsuzsa, Bp., rec.iti, 2011. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/mamul-lx-book/mamul-lx-index
 • MIKES Kelemen összes művei, kritikai kiadás, szerk. HOPP Lajos (hálózati változat: http://mek.oszk.hu/09000/09000/index.phtml)
 • MIKES Kelemen, Constantinápolyban gróf P… E… írott leveli M… K… (Törökországi levelek): Az autográf kézirat hasonmás kiadása, szöv. gond. TÜSKÉS Gábor, kísérő tan. HOPP Lajos, TÜSKÉS Gábor, Budapest–Eger, MTA Irodalomtudományi Intézet – Líceum, 2011.
 • RÓNA Judit, Nap nap után: Babits Mihály életének kronológiája 1883–1908, Bp., Balassi, 2011.
 • SAS Péter, Egy reneszánsz lelkületű főpap: Dr. Hirschler József főesperes-plébános, Kolozsvár, Verbum, 2011.
 • SZABÓ G. Zoltán, Kölcsey Ferenc, Pozsony, Kalligram, 2011 (Magyarok emlékezete).
 • SZÉNÁSI Zoltán, A szavak sokféleségétől a Szó egységéig: Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből, Bp., Argumentum, 2011 (Irodalomtörténeti Füzetek, 170).
 • SZOLLÁTH Dávid, A kommunista aszketizmus esztétikája, Bp., Balassi, 2011 (OPUS).
 • SZÖRÉNYI László, Petrarca Budapesten: Esszék, tanulmányok, Bp., Nap, 2011.
 • TÖRÖK Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média- és társadalomtörténeti elemzés, Bp., Ráció, 2011 (Ligatura).
 • VIRÁG Benedek Poétai munkáji, s. a. r. PORKOLÁB Tibor, Bp., Universitas, 2011 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, XII).

2010

 • A lélek stációi: Kaffka Margit válogatott levelezése, s. a. r. SIMON Zsuzsanna, Bp., Nap, 2010.
 • Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006, eds. SZÖRÉNYI László, Rhoda SCHNUR et al., Arizona, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, Arizona, 2010.
 • Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. CentrArt Művészettörténeti Műhely: Tanulmányok. Primus Gradus: Tanulmányok (2nd Conference of Young Art Historians, Budapest, 2009; CentrArt Arthistorical Workshop Studies; Primus Gradus Studies), szerk. TÜSKÉS Anna, Bp., CentrArt Egyesület, 2010.
 • Bibliographie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance, ed. Pál ÁCS et al., Genève, Librairie DROZ S. A., 2010.
 • Endre BOJTÁR, „Vysnívali jsme si vlasť a národ…”, Bratislava, Slovak Academic Press, 2010.
 • Borostyánút: Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára,szerk. BERKES Tamás, Bp., rec.iti, 2010.(http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/borostyanut-1)
 • Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára – Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday, szerk. / ed. HITES Sándor, TÖRÖK Zsuzsa, Bp., rec.iti, 2010. (http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/architectbook/tartalom)
 • Fortunatus, Melusine, Genovefa: Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit, Hrsg. von Dieter BREUER und Gábor TÜSKÉS unter Mitarbeit von Rumen István CSÖRSZ und Béla HEGEDÜS, Bern – Berlin etc., Peter Lang, 2010 (Beihefte zu Simpliciana, 6).
 • Ghesaurus: Tanulmányok Szentmárton Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., rec.iti, 2010. http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/ghesaurus
 • HAJDU Péter, Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival, Bp., Akkord, 2010 (Talentum Műelemzések).
 • HAJDU Péter, Tudás és elbeszélés: A Mikszáth-kispróza rejtelmei, Bp., Argumentum, 2010 (Irodalomtörténeti füzetek, 168).
 • Irodalom, nemzet, identitás: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások, szerk. JANKOVICS József, NYERGESJudit, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010. (http://mek.oszk.hu/08100/08170/08170.pdf)
 • KERÉNYI Ferenc, Színek, terek, emberek: Irodalom és színház a 18–19. században, szerk. SZILÁGYI Márton, SCHEIBNER Tamás, Bp., Ráció, 2010 (Ligatura).
 • KOSZTOLÁNYI Dezső, Édes Anna, szerk., jegyz. VERES András, Pozsony, Kalligram, 2010 (Kosztolányi Dezső Összes Művei).
 • KRÚDY Gyula, Elbeszélések 4, s. a. r. BEZECZKY Gábor, Pozsony, Kalligram, 2010.
 • KRÚDY Gyula, Elbeszélések 5, s. a. r. BEZECZKY Gábor, Pozsony, Kalligram, 2010.
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, X (reneszánsz – Szeben nyomdászata), főszerk. KŐSZEGHY Péter, szerk. TAMÁS Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2010.
 • Magyarországi gondolkodók – 18. század: Bölcsészettudományok, I, vál., szerk., utószó TÜSKÉS Gábor, Bp., Kortárs, 2010 (Magyar Remekírók, Új Folyam).
 • MIKSZÁTH Kálmán, Cikkek, tárcák, 1903, összegyűjt., s. a. r. HAJDU Péter, Bp., 2010. http://http://mek.oszk.hu/08100/08168/
 • Retrospectio: Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolc, ME BTK, 2010.
 • SÁRKÖZY Péter, Róma – mindannyiunk közös hazája (Magyar emlékek Rómában – Magyarok emlékei Rómáról), Bp., Romantika, 2010.
 • SAS Péter, A kolozsmonostori bencés apátsági, majd Nagyboldogasszony-templom, Kolozsvár, Verbum, 2010.
 • SAS Péter, A kolozsmonostori Fájdalmas Szűzanya plébániatemplom és egyházközség története, Kolozsvár, Verbum, 2010.
 • SAS Péter, Funebria Memoria: A kolozsvári piarista templom emléktáblái, halotti címerei és kriptájának sírfeliratai, Kolozsvár, Verbum, 2010.
 • SAS Péter, Kós Károly képeskönyv, 2. bőv. kiad., Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2010.
 • Szó és betű szerint a világ, szerk. JENEY Éva, Bp., Balassi, 2010 (Pont fordítva, 10).
 • SZÖRÉNYI László, Delfinárium: Filológiai groteszk, bőv. kiad., Bp., Magyar Helikon, 2010.
 • SZÖRÉNYI László, Önfiloszhattyú: Irodalomtörténeti rejtélyek, Bp., Balassi, 2010.
 • SZÖRÉNYI László, Újzélandot választottam ki új hazámul: Tanulmányok, esszék, kritikák, Bp., Kortárs, 2010.
 • TVERDOTA György, Németh Andor: Változatok az otthontalanságra, Bp., Balassi, 2010.
 • TVERDOTA György, Zord bűnös vagyok, azt hiszem: József Attila kései költészetéről, Pécs, Pro Pannonia, 2010.
 • VÖLGYESI Orsolya, Írók, szerepek stratégiák: Tanulmányok, Bp., Ráció, 2010.

2009

 • ANGYALOSI Gergely, A minta fordul egyet, Bp., Kijárat, 2009.
 • Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János 60. születésnapjára, szerk. FÓRIZS Gergely, Bp., rec.iti, 2009. rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/aranyozas
 • BERKES Tamás, Ködképek a cseh láthatáron: Irodalom és eszmetörténeti tanulmányok, Pozsony, Kalligram, 2009
 • CSÁSZTVAY Tünde, Éjjeli lepkevadászat: Bordélyvilág a történeti Magyarországon,Bp., Osiris, 2009.
 • CSEKE Ákos – TVERDOTA György, A tisztaság könyve, Bp., Universitas, 2009.
 • CSÖRSZ Rumen István, Szöveg szöveg hátán: A magyar közköltészet variációs rendszere 1700–1840, Bp., Argumentum, 2009 (Irodalomtörténeti Füzetek, 165).
  autoreferátum
  recenzió
 • DÁVIDHÁZI Péter, Menj, vándor: Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2009 (Pannónia Könyvek).
 • Dayka Gábor összes művei, s. a. r. BALOGH Piroska, BÓDI Katalin, SZÉP Beáta, TASI Réka, Bp., Universitas, 2009 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, X).
 • Dráma – múlt. Színház – jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, szerk. CZIBULA Katalin, EMŐDI András, JÁNOS-SZATMÁRI Szabolcs,Nagyvárad–Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület – Partium, 2009.
 • Ferences iskoladrámák I., Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739, s. a. r. DEMETER Júlia, KILIÁN István, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Bp., Argumentum – Akadémiai, 2009 (Régi Magyar Drámai Emlékek, XVIII. század, 6/1).
 • FERENCZI László, Egy barátság margójára; Egy betegség anatómiája, Bp., Orpheusz,2009
 • FERENCZI László, „Még egy kicsit nézni…”, Budapest, Hungarovox, 2009.
 • FÓRIZS Gergely, „Álpeseken álpesek emelkednek”: A képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben, Budapest, Universitas, 2009 (Klasszikusok).
  autoreferátum
 • HAJDU Péter, Irodalom, történet, idegenség, Budapest, Balassi, 2009 (OPUS).
 • IMRE Mihály, „Úton járásnak megírása”: Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Budapest, Balassi, 2009 (Humanizmus és reformáció, 31).
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gábor, Sedes Musarum: Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 (Csokonai Könytár – Bibliotheca Studiorum Litterarium, 44).
 • SZABÓ G. Zoltán, Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai, Budapest, OSZK-Gondolat , 2009
 • KŐSZEGHY Péter,Balassi Bálint, Pozsony, Kalligram, 2009 (Magyarok emlékezete).
 • Külföldi Játszószín. s. a. r. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 (Kazinczy Ferenc művei: Kritikai kiadás).
 • Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. AMBRUS Judit, BÁRÁNY Tibor, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, VADERNA Gábor, munkatárs TESLÁR Ákos, Budapest, rec.iti, 2009.
  MARGONAUTÁK
 • Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Hg. von Wilhelm KÜHLMANN und Gábor TÜSKÉS, unter Mitarbeit von Sándor BENE, Tübingen, Niemeyer, 2009 (Frühe Neuzeit, 141).
 • Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Essays in Honour of Mária Prokopp, ed. Anna TÜSKÉS, Budapest, CentrArt Association, 2009.
  autoreferátum
 • Petőfi és Arany levelezése, szerk. KOROMPAY H. János, Budapest, Osiris, 2009 (Osiris Diákkönyvtár).
 • POMOGÁTS Béla, Hazatért irodalom: Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról, Budapest, Krónika Nova, 2009.
 • POMOGÁTS Béla, Kihívás és felelősség: Irodalmunk Európában, Budapest, Hungarovox, 2009.
 • SAS Péter, Erdély legendás levéltárosa: Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudományosság,Budapest, Lucidus, 2009 (Kisebbségkutatás könyvek).
 • SAS Péter, A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi gyűjteménye, Kolozsvár, Gloria, 2009.
 • Szenvedelmek, szenvedélyek: Kazinczy Ferenc magánvilága, szerk. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, Budapest, Protea Kulturális Egyesület, 2009.
 • Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Budapest, Balassi, 2009.
  http://www.bkiado.hu/JJ/net/SZÖRÉNYI László, Harmóniára teremtve: Tanulmányok Mátyás királyról, Budapest, Lucidus, 2009.
 • TVERDOTA György, Németh Andor: Egy közép-európai értelmiségi a XX. század első felében, Budapest, Balassi Kiadó, 2009

2008

 • Animus Regis: Mátyás király a kortársak szemével, vál. KOMLÓSSY Gyöngyi, bev. SZÖRÉNYI László, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2008.
 • Babits és Erdély, szerk. POMOGÁTS Béla, Nagyvárad, Pro Universitatae Partium, 2008.
 • Babits Mihály 1001 éjen: Erdély. Versek, vál. POMOGÁTS Béla, Csíkszereda, 2008.
 • BEZECZKY Gábor, Irodalomtörténet a senkiföldjén, Pozsony, Kalligram, 2008.
 • BODNÁR György, Párbeszéd az idővel: Válogatott tanulmányok, esszék, Budapest, Argumentum Kiadó, 2008.
 • BOJTÁR Endre, „Hazát és népet álmodánk…”: Felvilágosodás és romantika a közép-kelet európai irodalmakban, Budapest, Typotex, 2008.
 • ERDŐDY Edit, Kertész Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2008 (Kortársaink),
 • Fodor András és Tüskés Tibor levelezése, I, 1959−1966, s. a. r., a jegyzeteket készítette és a névmutatót összeállította TÜSKÉS Anna, Pécs, Pro Pannonia, 2008.
  autoreferátum
 • André GOUNELLE–François VOUGA, Mi van a halál után? Keresztény elgondolások a túlvilágról, ford. JENEY Éva, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2008 (Napjaink teológiája).
  autoreferátum
 • HEGEDÜS Béla, Prodromus: Kalmár György (1726–?) világáról, Argumentum, Budapest, 2008 (Irodalomtörténeti füzetek, 164).
  autoreferátum
 • Irodalom a forradalomban: Emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében 2006.október 5., szerk. ANGYALOSI Gergely, Universitas, 2008
 • Jelek és csodák. Ady Endre és Erdély, szerk. SAS Péter, Budapest, Noran, 2008.
 • James Joyce: Stephan Hero, ford., jegyz., utószó, KAPPANYOS András, Budapest, Arktisz, 2008.
 • KÁLMÁN C. György, Élharcok és arcélek: A korai magyar avantgárd költészet és a kánon, Budapest, Balassi, 2008 (Opus Irodalomelméleti Tanulmányok. Új sorozat, 10).
  autoreferátum
  recenzió
 • KÁLMÁN C. György, Szóvátétel – mélyenszántóak, színvonalasak, rangosak –, Budapest, Noran, 2008.
  autoreferátum
 • KAPPANYOS András, A magyar irodalom képes atlasza, Budapest, Holnap, 2008.
 • KAPPANYOS András, Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról, Budapest, Balassi, 2008 (Opus Irodalomelméleti Tanulmányok, Új sorozat).
 • KERÉNYI Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete, Budapest, Osiris, 2008 (Osiris monográfiák).
 • Kölcsey Ferenc, Erkölcsi beszédek és írások, s. a. r. ONDER Csaba, Budapest, Universitas, 2008 (Kölcsey Ferenc minden munkái. Kritikai kiadás).
 • KŐSZEGHY Péter, Magyar Alkibiades, Budapest, Balassi, 2008.
 • KRÚDY Gyula, Regények és nagyobb elbeszélések, 6-7.; Publicisztikai írások 2.; Elbeszélések 3.; Álmoskönyv, valamennyi kötet szöv. gond., sorozatszerk. BEZECZKY Gábor, Pozsony, Kalligram, 2008 (Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei).
 • Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Középkor és kora újkor, VIII., főszerk. KŐSZEGHY PÉTER, szerk. TAMÁS Zsuzsanna, Budapest, Balassi, 2008.
 • Mennyből az angyal: In memoriam Márai Sándor,összeáll. POMOGÁTS Béla, Nap, 2008.
 • “Mielz valt mesure /que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk. BARTÓK István, HEGEDÜS Béla, SELÁF Levente, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, SZENTPÉTERI Márton, VERES András, Budapest, Krónika Nova, 2008.
  autoreferátum
 • A műfordítás elveiről: Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény, szerk. JÓZAN Ildikó, sorozatszerkesztő, JENEY Éva, JÓZAN Ildikó.
  autoreferátum
 • Nyelvi álarcok: Tizenhárman a fordításról, szerk. JENEY Éva, JÓZAN Ildikó, Budapest, Balassi Kiadó, 2008 (Pont Fordítva, 6).
  autoreferátum
  recenzió
 • Nyugat (34 esztendő, 34 elbeszélés, 34 író), vál. POMOGÁTS Béla, Budapest, Noran, 2008.
 • Nyugat népe: Tanulmányok a Nyugatról és koráról, szerk. ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, KULCSÁR SZABÓ Ernő, TVERDOTA György, Budapest, PIM,
  2009.
 • Obsidio Agriae anno 1552: Texte zur Rezeption eines ungarischen Geschichtsstoffes, szerk. LŐKÖS Péter, TÜSKÉS Gábor, Eger, Károly-Eszterházy-Hochschule, 2008.
  autoreferátum
 • Örmények: Magyar írók az örmény városokról, az örmény emberről, Budapest, Noran, 2008.
 • Petőfi Sándor, Összes költeményei: 1847, szerk. KERÉNYI Ferenc, Budapest, Akadémiai, 2008 (Petőfi Sándor összes művei, 5).
 • POMOGÁTS Béla, Egyensúlykeresés, Pozsony, Madách-Posonium, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Európa vonzásában, Budapest, Littera Nova, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Hazatérő irodalom: Nyugati magyar írók: Tanulmányok, Budapest, Krónika, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944), I–II, Csíkszereda, Pallas–Akadémia, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Magyar tájak – magyar irodalom: Tanulmányok, Pozsony, Lilium Aurum, 2008.
 • POMOGÁTS Béla, Sokarcú erdélyiség: Tanulmányok és jegyzetek, h.n., Közdok, 2008.
 • Ráday Gedeon és Földi János összes versei, sajtó alá rendezte: BORBÉLY Szilárd,Budapest, Universitas, 2009 (Régi Magyar Költők Tára XVIII. Század, XI.)
 • RÁKAI Orsolya, Az irodalomtudós tekintete: Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, Budapest, Universitas, 2008.
 • SÁRKÖZY Péter, „Az olasz negédes kertjében”: Olasz–magyar kulturális kapcsolatok és az olasz árkádikus költészet hatása a 18. századi magyar irodalomban, Budapest, Mundus, 2008.
 • SAS Péter, Az erdélyi római katolikus egyház. 1900–1948, Budapest, Barankovics István Alapítvány–Mundus, 2008 (Mundus. Magyar Művelődéstörténet).
 • SZILASI László, A sas és apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII.század első harmadában, Budapest, Balassi, 2008 (Humanizmus és reformáció, 30).
  recenzió
 • Színházvilág–világszínház, szerk. CZIBULA Katalin, Budapest, Ráció, 2008.
 • SZIRMAY Antal, Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis), ford. VIETÓRISZ József, s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008 (Téka).
  autoreferátum
 • László SZÖRÉNYI, Fasti Hungariae: Saggi sulla poesia neolatina e sulle relazioni italo-ungheresi, Roma, Lithos, 2008
 • Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferencia előadásai, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008.
  autoreferátum
 • Túl minden határon: A magyar irodalom külföldön, szerk. JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, Budapest, Balassi, 2008 (Pont fordítva, 5).
  recenzió
 • TÜSKÉS Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen: 1365−1526. Students from Hungary at the University of Vienna: 1365−1526, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2008.
  autoreferátumGábor TÜSKÉS -Éva KNAPP, Germania Hungaria litterata: Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in der frühen Neuzeit, Berlin, Weidler-Buchverlag, 2008 (Studium Litterarum, 15).
 • Tvorivost’ literárnej recepcie: Az irodalmi recepció kreativitása, zost./szerk. Judit GÖRÖZDI, Gabriela MAGOVÁ, Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 2008.
 • Ungvárnémeti Tóth László művei, s. a. r. MERÉNYI Annamária, TÓTH Sándor Attila, a görög nyelvű szövegeket gond. BOLONYAI Gábor, Budapest, Universitas, 2008 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 9).
  autoreferátum

2007

 • ANGYALOSI Gergely, Ignotus-tanulmányok: Közelítések az „impresszionista” kritika problémájához, Budapest, Universitas, 2007 (Klasszikusok- Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata).
 • BARTÓK István, „Nem egyéb, hanem magyar poézis”: Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben, Budapest, Universitas, 2007 (Klasszikusok. Az Irodalomtudomány és Kritika társsorozata).
 • BESSENYEI György, Programírások, vitairatok, elmélkedések: 1772–1790, s. a. r. BÍRÓ Ferenc, Budapest, Argumentum–Akadémiai, 2007 (Bessenyei György Összes Művei. Filozófia, publicisztika, történetírás).
 • Felvilágosodás, Erdély: A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Irodalomtudományi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya által 2006. október 12–14-én Kolozsváron rendezett tudományos tanácskozás tanulmányai, szerk. EGYED Emese, BIRÓ Annamária, DEMETER Zsuzsa, KOVÁCS Eszter, Erdélyi Múzeum, 2007/3–4.
  recenzió
 • Haja, haja virágom: Virágénekek Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjével, gond., a CD-mellékletet szerk. CSÖRSZ Rumen István, utószó ifj. SZABÓ T. Attila, Kolozsvár, Kriterion, 2007.
  autoreferátum
 • „Higgy, remélj, szeress!” Ányos Pál versei, szépprózai írásai és levelei, s. a. r., jegyz. JANKOVICS József, SCHILLER Erzsébet, utószó JANKOVICS József, Veszprém, Művészetek Háza, 2008 (Vár Ucca Műhely Könyvek, 16).
  recenzió
 • HITES Sándor, „még dadogtak, mikor ő megszólalt”: Jósika Miklós és a történelmi regény, Budapest, Universitas, 2007.
  autoreferátum
 • KECSKEMÉTI Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Budapest, Universitas, 2007 (Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok).
 • Kettős megvilágítás: Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, HAJDU Péter, Budapest, Balassi, 2007.
  autoreferátum
 • KNAPP Éva, „tanulmányok Judit képit én viseltem”: Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok Budapest, Argumentum, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 162).
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Levelezés. II. 1820–1831, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Budapest, Universitas, 2007.
 • LATZKOVITS Miklós, A drámaírás gyakorlata a 16–17. századi Magyarországon, Budapest, Argumentum, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 161).
  recenzió
 • „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. JANKOVICS József, felelős szerk. CSÁSZTVAY Tünde, szerk. CSÖRSZ Rumen István, SZABÓ G.Zoltán, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007.
 • Petelei István összes novellái: Szerzői kötetek, I–II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007 (Csokonai Könyvtár. Források 13.).
  autoreferátum
 • Piarista iskoladrámák, II, szerk., s. a. r. CZIBULA Katalin, DEMETER Júlia, KILIÁN István, PINTÉR Márta Zuzsanna, Budapest, Argumentum–Akadémiai, 2007 (Régi Magyar Drámai Emlékek. XVIII. század, 5/2).
 • TÜSKÉS Gábor, A műelemzés lehetőségei. Lessing: Bölcs Náthán, Goethe: Faust I,II, Fontane: Effie Briest, Pécs, Pro Pannonia, 2007 (Thienemann-előadások, 2).
 • VÖLGYESI Orsolya, Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása, Budapest, Argumentum, 2007 (Irodalomtörténeti füzetek, 163).
  autoreferátum
  recenzió
 • Zrínyiek a magyar és horvát históriában, szerk. BENE Sándor, HAUSNER Gábor, Budapest, Zrínyi, 2007.

2006

 • ÁCS Pál, „Elváltozott idők”: Irányváltások a régi magyar irodalomban, Budapest, Balassi, 2006 (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok, 6).
 • BAGI Zsolt, ,Az irodalmi nyelv fenomenológiája’ Budapest, Balassi, 2006 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 8).
 • Antoine COMPAGNON, Az elmélet démona: Irodalom és józan ész, ford., jegyz. és a névmutatót összeállította JENEY Éva, Pozsony, Kalligram, 2006.
  autoreferátum
 • Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, munkatárs BRETZ Annamária, Budapest, Universitas, 2006 (Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok).
 • HORVÁTH Iván, Gépeskönyv, Budapest, Balassi, 2006 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 9).
 • Horváth János irodalomtörténeti munkái, II, szerk. KOROMPAY H. János, KOROMPAY Klára, Budapest, Osiris, 2006 (Osiris Klasszikusok. Horváth János összegyűjtött művei).
 • Közköltészet. 2. Társasági és lakodalmi költészet, s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, KÜLLŐS Imola, Budapest, Universitas, 2006 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 8).
  autoreferátum
 • Paul RICOEUR, Az élő metafora, ford. FÖLDES Györgyi, Budapest, Osiris, 2006.

2005

 • BODNÁR György, Juhász Ferenc, Budapest, Balassi, 2005.
 • A civódó civil: Írások Veres András 60. születésnapjára, szerk. HORVÁTH Iván, KÁLMÁN C. György, Budapest, Krónika Nova, 2005.
 • Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary, ed. István BARTÓK, Budapest, Universitas Publishing House, 2005.
 • DEMETER Júlia, PINTÉR Márta Zsuzsanna, „Jöszte poétának”: Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény, Budapest, Argumentum, 2005 (Irodalomtörténeti füzetek, 156).
 • Elért bizonyosság: Németh G. Béla 80. születésnapjára, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Budapest, Krónika Nova, 2005.
 • GYÖNGYÖSI István, Új életre hozatott Chariclia, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi, 2005 (Régi magyar könyvtár. Források, 14).
 • Horváth János irodalomtörténeti munkái, I, szerk. KOROMPAY H. János, KOROMPAY Klára, Budapest, Osiris, 2005 (Osiris Klasszikusok. Horváth János összegyűjtött művei).
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Levelezés. I. 1808–1818, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Budapest, Universitas, 2005.
 • Kultusz, mű, identitás: Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. KALLA Zsuzsa, TAKÁTS József, TVERDOTA György, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005.
 • Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. BRETZ Annamária, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, Budapest, Balassi–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005.
 • MADÁCH Imre, Az ember tragédiája: Szinoptikus kritikai kiadás, s. a. r. és jegyz. KERÉNYI Ferenc, Budapest, Argumentum, 2004.
 • A magyar dráma antológiája I-II., szerk. és vál. KERÉNYI Ferenc, Budapest, Osiris, 2005.
 • PETRŐCZI Éva, Puritans and Puritanicals, Budapest, Balassi, 2005.
 • Pomogáts-változatok: Írások Pomogáts Béla 70. születésnapjára, szerk. ANGYALOSI Gergely, Budapest, Littera Nova – MTA Irodalomtudományi Intézete, 2005.
 • REVICZKY Gyula, Apai örökség: Válogatott versek, szerk. és jegyz. CSÁSZTVAY Tünde, Budapest, Osiris, 2005.
 • SÁRKÖZY Péter, Faludi Ferenc (1704–1779), Pozsony, Kalligram, 2005 (Magyarok emlékezete).
 • SUDÁR Balázs,A Palatics-kódex török versgyűjteményei: Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban, Budapest, Balassi, 2005 (Humanizmus és reformáció, 29).
 • Szövegkönyv: Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. SZILÁGYI Márton, VÖLGYESI Orsolya, h. n., Ráció, 2005.

2004

 • Amade László versei, s. a. r. SCHILLER Erzsébet, AJKAY Alinka, Budapest, Balassi, 2004 (Régi magyar költők tára. XVIII. század, VII).
 • Arany János Összes Művei XVII. Levelezés 3. (1857–1861), s. a. r. KOROMPHAY H. János, Budapest, Universitas, 2004.
 • Bod Péter, a historia litteraria művelője: Tanulmányok, szerk. TÜSKÉS Gábor, munkatárs CsÖRSZ Rumen István, HEGEDŰS Béla, Budapest, Universitas, 2004 (Historia litteraria, 15).
 • DÁVIDHÁZI Péter,Egy nemzeti tudomány születése: Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Budapest, Akadémiai–Universitas, 2004 (Irodalomtudomány és kritika).
 • HAJDU Péter, Már a régi görögök is: Tanulmányok az antik hagyományról, Budapest, Balassi, 2004 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 6).
 • HITES Sándor, A múltnak kútja, Budapest, József Attila Kör – Ulpius-ház, 2004.
 • Horváth János verstani munkái, szerk. KOROMPAY H. János, KOROMPAY Klára, utószó és tárgymutató KECSKÉS András, Budapest, Osiris, 2004 (Osiris klasszikusok. Horváth János összegyűjtött művei).
 • A kékpúpú teve hátán: Németh Andor idézése. Előadások, főszerk. MIHÁLYA Gábor, Budapest, Új Világ, 2004.
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gábor, Populáris grafika a 17–18. században, Budapest, Balassi, 2004.
 • TARNAI Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Budapest, Universitas, 2004 (Historia litteraria, 16).
 • Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit, hrsg. v. Dieter BREUER, Gábor TÜSKÉS, Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien, Peter Lang, 2004 (Beihefte zu Simpliciana, 1).

2003

 • BERKES Tamás, A cseh eszmetörténet antinómiái, Budapest, Balassi, 2003 (Res Publica Nostra. Közép-és Kelet-Európai Összahasonlító Irodalomtudomyány 8.).
 • Bocskor János énekeskönyve (1716–1739), DOMOKOS Pál Péter hagyatékából s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2003 (Téka).
 • Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet: Tanulmányok, szerk. VARGA László, Budapest, Argumentum Kiadó-Eötvös József Collegium, 2003 (Eötvös Műhely).
 • GYÖNGYÖSI István, Csalárd Cupido. Proserpine elragadtatása. Cuma várasában építtetett Dédalus temploma. Heroida-fordítások, s. a. r. és jegyz. JANKOVICS József, NYERGES Judit, utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi, 2003 (Régi magyar könyvtár. Források, 13).
 • JÁSZBERÉNYI József, „A Sz: SOPHIA’ Templomában látom én felszentelve NAGYSÁDAT”: A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség,Budapest, Argumentum, 2003 (Irodalomtörténeti füzetek, 153).
 • KNAPP Éva – TÜSKÉS Gábor, Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, Tübingen, Niemeyer, 2003.
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Irodalmi kritikák és esztétikai írások. I. 1808–1823, s. a. r. GYAPAY László, Budapest, Universitas, 2003.
 • A magyar színjáték honi és európai gyökerei, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003.
 • Nap, hold és csillagok, velem zokogjatok!”: Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, szerk. DEMETER Júlia, utószó PINTÉR Márta Zsuzsanna, latin szöveg KILIÁN István, Budapest, Argumentum, 2003.
 • A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban, szerk. RÁKAI Orsolya, Z. KOVÁCS Zoltán, Budapest – Szeged, Gondolat – Pompeji, 2003 (deKON-KÖNYVek. Irodalomelméleti és interpretációs sorozat 27.).
 • Petőfi Sándor összes művei 4. Összes költeményei (1845. augusztus – 1846. szeptember), Kritikai kiadás, szerk. és s. a. r. KERÉNYI Ferenc, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003.
 • POMOGÁTS Béla, Magyarok között a nagyvilágban: Úti beszámolók 1980–2001, Budapest, Anyanyelvi Konferencia, 2003 (Nyelv és lélek könyvek).
 • Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára, Budapest, Balassi Kiadó- MTA Irodalomtudományi Intézete, 2003.
 • Testet öltött érv: Az értekező József Attila, szerk. TVERDOTA György, VERES András, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.
 • VERES András, Távolodó hagyományok: Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

2002

 • Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténetében, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Budapest, Universitas, 2002.
 • BEZECZKY Gábor, Metafora, narráció, szociolingvisztika, Budapest, Akadémiai, 2002 (Modern filológiai füzetek, 58).
 • GYÖNGYÖSI István, Rózsakoszorú, gond. JANKOVICS József irányításával FISLI Éva, MIKLÓS Ágnes Kata, RUTTKAY Veronika, SZAKÁCS Emese, SZLUKOVÉNYI Kata, jegyz. és utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi, 2002 (Régi magyar könyvtár. Források, 12).
 • HAJDU Péter, Claudius Claudianus eposzai, Budapest, Argumentum, 2002 (Apolló Könyvtár, 23).
 • HOPP Lajos, A fordító Mikes Kelemen, szerk. TÜSKÉS Gábor, Budapest, Universitas, 2002 (Historia litteraria, 12).
 • Janus Pannonius (1434–1472): Válogatott bibliográfia, összeáll. BÉKÉS Enikő, Budapest, Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézete, 2002.
 • KÁLMÁN C. György, Mű- és valódi élvezetek, Pécs, Jelenkor, 2002.
 • KERÉNYI Ferenc, Pest vármegye irodalmi élete (1790–1867), Budapest, Pest Megye Monográfia Közalapítvány, 2002 (Előmunkálatok Pest Megye Monográfiájához, 3).
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Országgyűlési írások. II. Országgyűlési naponkénti jegyzések, s. a. r. PAJKOSSY Gábor, Budapest, Universitas, 2002.
 • Piarista iskoladrámák, I, szerk., s. a. r. DEMETER Júlia, KILIÁN István, KISS Katalin, PINTÉR Márta Zsuzsanna, Budapest, Argumentum–Akadémiai, 2002(Régi Magyar Drámai Emlékek. XVIII. század, 5/1).
 • POMOGÁTS Béla, Megújulásra váró hagyomány: Kereszténység, közélet, irodalom, Budapest, C:E:T: Belvárosi Könyvkiadó, 2002.
 • POMOGÁTS Béla, Erdély hűségében, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2002 (Bibliotheca Transsylvanica)
 • SZÖRÉNYI László, Philologica Hungarolatina: Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról, Budapest, Kortárs, 2002.
 • TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva, Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, Budapest, Argumentum, 2002 (Irodalomtörténeti füzetek, 151).
 • VARGA László, A nem lineáris dráma értelmezése, Budapest, Balassi, 2002 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 5).

2001

 • ÁCS Pál, „Az idő ósága”: Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Budapest, Osiris, 2001.
 • BODNÁR György, Kaffka Margit, Budapest, Balassi, 2001.
 • Az értelmező közösségek elmélete, szerk. KÁLMÁN C. György, Budapest, Balassi, 2001 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 3).
 • GYAPAY László, “A tisztább ízlésnak regulájival”: Kölcsey kritikusi pályakezdése, Budapest, Universitas, 2001 (Klasszikusok).
 • A háló, a halászok és a halak: Tanulmányok a mezőelmélet, diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról, vál. és szerk. RÁKAI Orsolya, Budapest- Szeged, Osiris- Pompeji Alapítvány, 2001 (de-KON-KÖNYVek , 20).
 • KAPPANYOS András, Kétséges egység: Az Átokföldje, és amit tehetünk vele, Budapest, 2001, Janus/Osiris- Balassi Kiadó, 2001 (Janus/Osiris Könyvtár).
 • KEMÉNY Zsigmond, A rajongók, szöveg gond. és utószó STAUDER Mária, Budapest, Unikornis, 2001 (A Magyar Próza Klasszikusai, 89).
 • KLANICZAY Tibor, Stílus, nemzet és civilizáció, vál. és szerk. KLANICZAY Gábor, KŐSZEGHY Péter, Budapest, Balassi Kiadó, 2001 (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 4.)
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Versek és versfordítások, s. a. r. SZABÓ G. Zoltán, Budapest, Universitas, 2001.
 • POMOGÁTS Béla, Műhely Erdélyben, Budapest, KÖZDOK, 2001.
 • POMOGÁTS Béla, Történelem jelenidőben, Budapest, Mundus, 2001 (Antall József Baráti társaság Évkönyvei, 10).
 • Szentjóbi Szabó László összes költeményei, s. a. r. DEBRECZENI Attila, Budapest, Balassi, 2001 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 6).
 • Toth István költői művei, s. a. r. ORLOVSZKY Géza, Budapest, Balassi, 2001 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 4).
 • TÜSKÉS Gábor – KNAPP Éva, Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században, Budapest, Osiris, 2001.
 • VERES András, Irodalom: Bevezetés az irodalmi művek olvasásába, Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2001.
 • Világi énekek és versek 1720–1846 (válogatás), szöv. gond. CSÖRSZ Rumen István, műfaji bev., utószó KÜLLŐS Imola, Budapest, Unikornis, 2001 (A magyar költészet kincsestára, 97)

2000

 • Bándi Péter énekeskönyve. 1837, DOMOKOS Pál Péter hagyatékából s. a. r. CSÖRSZ Rumen István, Bukarest–Kolozsvár, 2000 (Téka).
 • BENE Sándor, Egy kanonok három királysága, Budapest, Argumentum, 2000, (Irodalomtörténeti Füzetek, 148).
 • BOJTÁR Endre, A kelet-européer pontossága: Esszék irodalomról és az irodalom elméletéről, Budapest, Krónika Nova, 2000.
 • Bonyhai Gábor összegyűjtött munkái, szerk. és s. a. r. VERES András, Budapest, Balassi, 2000 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 1/A–1/B).
 • GYÖNGYÖSI István, Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága. Palinódia (Kesergő Nimfa), gond. és jegyz. JANKOVICS József, NYERGE Judit, utószó JANKOVICS József, Budapest, Balassi, 2000 (Régi magyar könyvtár. Források, 11).
 • HOPP Lajos, Mikes Kelemen: Életút és pályakezdet, szerk. TÜSKÉS Gábor, Budapest, Universitas, 2000 (Historia litteraria, 7).
 • KÓKAY György, Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra, Budapest, Universitas, 2000 (Historia litteraria, 8).
 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái: Országgyűlési írások. I. Országgyűlési napló, s. a. r. VÖLGYESI Orsolya, Budapest, Universitas, 2000.
 • Közköltészet. 1. Mulattatók, s. a. r. KÜLLŐS Imola, munkatárs CSÖRSZ Rumen István, Budapest, Balassi, 2000 (Régi magyar költők tára, XVIII. század, 4).
 • A magyar színház születése, szerk. DEMETER Júlia, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000.
 • A magyar színikritika kezdetei (1790-1837), szerk. és s.a.r. KERÉNYI Ferenc, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2000 (A magyar irodalomtörténetírás forrásai 16-18.)
 • Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén, szerk. GULYA János, KERÉNYI Ferenc, Budapest, Lucidus Kiadó, 2000 (Kisebbségkutatás Könyvek).
 • POMOGÁTS Béla, Változatok az avantgárdra: Tanulmányok és kritikák, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2000 ( Aranyhal sorozat).
 • POMOGÁTS Béla, Faludy György, Budapest, Glória Kiadó, 2000.
 • Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.: A 16. század magyar nyelvű irodalma, szerk. és s. a r. JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Budapest, Balassi , 2000.
 • VERES András, Lukács György irodalomszociológiája, Budapest, Balassi, 2000 (OPUS. Irodalomelméleti tanulmányok. Új sorozat, 2).

Tartalom

Comments are closed.