Gondos elmerülés a részletekben” (ReKonf ‧ 20)

június 29th, 2023 § 2 hozzászólás

reciti könyv

Ma­jor Ág­nes, Má­tyus Nor­bert és Szé­ná­si Zol­tán, szerk. „Gon­dos el­me­rü­lés a rész­le­tek­ben”: Ta­nul­má­nyok a Ba­bits kri­ti­kai ki­adá­sok fi­lo­ló­gi­ai és tex­to­ló­gi­ai kér­dé­se­i­ről 2. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 20. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

Ta­nul­mány­kö­te­tünk a 2021. no­vem­ber 26–27-én Esz­ter­gom­ban meg­ren­de­zett, a Ba­bits kri­ti­kai ki­adá­sok fi­lo­ló­gi­ai és tex­to­ló­gi­ai kér­dé­se­i­vel fog­lal­ko­zó mű­hely­kon­fe­ren­cia anya­gát adja köz­re. Ba­bits Mi­hály kéz­ira­tos ha­gya­ték­ban őr­zött, va­la­mint nyom­ta­tás­ban át­örö­kí­tett élet­mű­ve rend­kí­vül gaz­dag, nem­csak az anyag­mennyi­sé­get te­kint­ve, ha­nem ab­ból a szem­pont­ból is, hogy szám­ta­lan olyan szö­veg­kri­ti­kai prob­lé­mát fel­vet, amely­nek meg­ol­dá­sa a tex­to­ló­gus szá­má­ra ko­moly ki­hí­vást, a vá­lasz­ke­re­sés pe­dig szel­le­mi iz­gal­mat is je­lent.Az egyes írá­sok­ban moz­ga­tott tudás- és mű­velt­ség­anyag, az élet­mű tu­da­to­san ala­kí­tott in­ter­tex­tu­á­lis jel­le­ge a mű­vek keletkezés‑, befogadás- és ér­tel­me­zés­tör­té­ne­tét vizs­gá­ló fi­lo­ló­gus szá­má­ra ki­fogy­ha­tat­lan fel­ada­tot ad. Re­mé­nye­ink sze­rint az itt kö­zölt ta­nul­má­nyok ter­mé­ke­nyen tud­nak hoz­zá­já­rul­ni a 20. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net mi­nél mé­lyebb rész­le­tek­be menő megismeréséhez.

letöltés

impresszum

Gon­dos el­me­rü­lés a rész­le­tek­ben”
Ta­nul­má­nyok a Ba­bits kri­ti­kai ki­adá­sok fi­lo­ló­gi­ai és
tex­to­ló­gi­ai kér­dé­se­i­ről 2.


Szer­kesz­tet­te:
Ma­jor Ág­nes
Má­tyus Nor­bert
Szé­ná­si Zol­tán

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 20


So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Szabó-Reznek Esz­ter

Tö­rök Zsu­zsa

A könyv a Nem­ze­ti Ku­ta­tá­si, Fej­lesz­té­si és In­no­vá­ci­ós Hi­va­tal (NKFIH)

tá­mo­ga­tá­sá­val a
Ba­bits Mi­hály ver­se­i­nek és mű­for­dí­tá­sa­i­nak kri­ti­kai ki­adá­sa című,
K 138529 azo­no­sí­tó­szá­mú pá­lyá­zat ke­re­té­ben ké­szült.
Meg­je­lent a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te

tá­mo­ga­tá­sá­val

A bo­rí­tót Arany Imre ter­vé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val
Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
ké­szí­tet­te.


by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630 953X
ISBN 978 615 6255 64 8
978 615 6255 65 5 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ 2 Responses to Gondos elmerülés a részletekben” (ReKonf ‧ 20)"

Vélemény, hozzászólás?