Enyészetnek örvénnyéből ki ragadtam: Jankovich Miklós és kora (ReKonf ‧ 21)

május 3rd, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Enyé­szet­nek ör­vénnyé­ből ki ra­gad­tam: Jan­ko­vich Mik­lós és kora. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 21. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

2022-ben em­lé­kez­tünk meg Jan­ko­vich Mik­lós, a leg­na­gyobb 19. szá­za­di ma­gyar könyv- és mű­gyűj­tő szü­le­té­sé­nek 250. év­for­du­ló­já­ról. A je­len kö­te­tet tisz­tel­gé­sünk je­le­ként, több szak­te­rü­le­tet érin­tő fel­ké­ré­sek nyo­mán ad­hat­juk köz­re. Hisszük és re­mél­jük, hogy ez nem az utol­só kö­tet Jan­ko­vich Mik­lós pá­rat­la­nul gaz­dag szel­le­mi és tár­gyi örök­sé­gé­ről. Se­géd­let­nek, öt­let­tár­nak szán­juk, amely be­te­kin­tést en­ged né­hány fon­tos alap­ku­ta­tás­ba, s más ku­ta­tó­kat is a ha­tal­mas élet­mű ku­ta­tá­sá­ra hív.

A’ Tu­do­má­nyok, és Mes­ter­sé­gek nem kü­lö­nös Nem­ze­tek­nek, ha­nem az egész Em­be­ri­ség­nek tu­laj­do­na­ik, – né­ki­ek ezen szé­les Vi­lág ter­mé­sze­ti Vi­dék­jök – min­de­nütt Ha­zá­jok – azért a’ Tu­dó­sak, és Mes­te­rek, bár hol te­le­ped­je­nek, bé ava­tás nél­kül öröm­mel fo­ga­dott Pol­gá­rok­ká változnak.

Jan­ko­vich Mik­lós (1772–1846)

tartalom

Elő­han­gok

  • Csör­sz Ru­men Ist­ván: Kincs és köz­kincs. Bevezető
  • Mikó Ár­pád: Jan­ko­vich Mik­lós gyűj­te­mé­nyei – húsz év után

 

Kor­társ gyűjtők

  • Tüs­kés Gá­bor: A Viczay-gyűjtemény tör­té­ne­té­hez és rekonstrukciójához
  • Sze­beh­lecz­ky Bor­bá­la: A Zaviras-gyűjtemény ki­ala­ku­lá­sa és ké­sőb­bi sorsa

 

Jan­ko­vich Mik­lós könyvtára

  • Zsu­pán Edi­na: A (clas­si­cus) fi­lo­ló­gus Jan­ko­vich Mik­lós. An­ge­lo De­c­emb­rio Dis­pu­tá­ciójá­nak kiadása
  • Zsol­dos End­re: Jan­ko­vich Mik­lós ese­te a kalendáriummal
  • Ke­gyes Eri­ka: Jan­ko­vich Mik­lós, a több­nyel­vű nyelv­tu­dós és a ma­gyar nyelv tör­té­ne­ti koncepciója
  • He­ve­si And­rea: „Nagy áron vet­tem vissza…”. Jan­ko­vich Mik­lós egy­ko­ri kö­te­tei a sze­ge­di Somogyi-könyvtárban
  • Csör­sz Ru­men Ist­ván: Jan­ko­vich Mik­lós és a régi ma­gyar iro­dal­mi kánon

 

Név­mu­ta­tó

A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Enyé­szet­nek ör­vénnyé­ből ki ra­gad­tam
Jan­ko­vich Mik­lós és kora


Szer­kesz­tet­te:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 21


So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Szabó-Reznek Esz­ter

Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet meg­je­le­né­sét a

Len­dü­let Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló
Nyugat-Magyarországon 1770–1820 Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón: Jan­ko­vich Mik­lós gyűj­te­mé­nyi pe­csét­je (1830)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 615 6255 66 2
ISBN 978 615 6255 67 9 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?