Grimm-mesék magyar ponyvákon (1850–1900)

január 9th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Grimm-mesék ma­gyar pony­vá­kon (1850–1900). Szer­kesz­tet­te Do­mo­kos Ma­ri­ann. Re­Tex­tum 13. Bu­da­pest: re­ci­ti – Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Nép­rajz­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2022.

A Grimm test­vé­rek Kinder- und Ha­usmärchen című kö­te­te a szám­ta­lan for­dí­tás és át­dol­go­zás ré­vén Eu­ró­pa egyik leg­na­gyobb ha­tá­sú me­se­gyűj­te­mé­nyé­vé vált. For­rás­köz­lé­sünk a Grimm-mesék ko­rai ma­gyar re­cep­ci­ó­já­ba nyújt be­te­kin­tést, s vá­lo­ga­tást ad a 19. szá­za­di ha­zai ver­ses és pró­zai pony­va­ki­adá­sok­ból, az összes ere­de­ti il­luszt­rá­ci­ó­val. A kí­sé­rő ta­nul­mány és a jegy­ze­tek a me­sék ván­dor­lá­sá­nak írás­be­li csa­tor­ná­i­ra, a Grimm-mesék ré­teg­zett ma­gyar nyel­vű szö­veg­ha­gyo­má­nyá­ra irá­nyít­ják a fi­gyel­met, va­la­mint arra a folk­lo­ri­zá­ci­ós fo­lya­mat­ra, amely­nek so­rán a ma­gyar (nép)mesekincs ré­szé­vé váltak.

A re­ci­ti ki­adó Re­Tex­tum című könyv­so­ro­za­ta szö­ve­ge­ket kö­zöl. A szer­kesz­tő­ség és a so­ro­zat­szer­kesz­tők kon­cep­ci­ó­ja sze­rint egy adott szö­veg kri­ti­kai igé­nyű újra- vagy első köz­lé­se nem egy el­várt lé­pést je­lent az ide­á­lis­nak fel­té­te­le­zett szö­veg­ál­la­pot felé, mi­vel azt gon­dol­juk, hogy nincs egy ide­á­lis szö­veg­ál­la­pot. A so­ro­zat­ban meg­je­le­nő szö­ve­gek is csu­pán szö­veg­vál­to­za­tok. Szán­dé­ka­ink sze­rint egy adott pil­la­nat szak­mai kri­té­ri­u­mai alap­ján a legjobbak.

letöltés

impresszum

Grimm-mesék ma­gyar pony­vá­kon (1850–1900)

Saj­tó alá ren­dez­te:
Do­mo­kos Ma­ri­ann

Lek­to­rál­ta:
Nagy Ilo­na

Ol­va­só­szer­kesz­tők:
Be­dná­rik Já­nos és Mé­szá­ros Gá­bor

Re­Tex­tum ‧ 13

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
Vad­er­na Gá­bor
Tech­ni­kai szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

Ala­pí­tó so­ro­zat­szer­kesz­tő:
La­bá­di Ger­gely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap,
va­la­mint a
BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN 978 615 6255 62 4

ISBN 978 615 6255 63 1 (pdf)

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2022

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?