Avantgárd nőírók, női alkotók (ReKonf ‧ 22)

november 5th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Föl­des Györ­gyi, szerk. Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 22. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

Je­len kö­tet a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet ál­tal 2022 no­vem­be­ré­ben meg­ren­de­zett Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók című kon­fe­ren­cia elő­adá­sa­i­ból ké­szült ta­nul­má­nyo­kat te­szi köz­zé. A ta­nul­mány­kö­tet írá­sai a nem­zet­kö­zi avant­gárd moz­gal­mak­ban mar­gi­na­li­zált női sze­rep­lők mun­kás­sá­gá­ra in­ter­disz­cip­li­ná­ris, több mű­vé­sze­ti ágra ki­ter­je­dő ér­dek­lő­dés­sel kér­dez­nek rá, a vizs­gált élet­mű­vek gyak­ran in­ter­me­di­á­lis jel­le­gét is nyo­ma­té­ko­sít­va. A kü­lön­bö­ző tu­do­mány­te­rü­le­te­ket kép­vi­se­lő, több­nyel­vű és több­kul­tú­rá­jú hát­tér­rel ren­del­ke­ző szer­zők ér­tel­me­zé­sei az avant­gárd transz­na­ci­o­ná­lis jel­le­gét hangsúlyozzák.

letöltés

impresszum

Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók

Szer­kesz­tet­te:
Föl­des Györ­gyi

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 22


So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa
Szabó-Reznek Esz­ter


A kö­tet meg­je­le­né­sét a

HUN-REN Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

Az an­gol nyel­vű ta­nul­má­nyo­kat Tho­mas Hun­ter lek­to­rál­ta.

A bo­rí­tó Sop­hie Taeuber-Arp fest­mé­nyé­nek (1932)
fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 615 6255 77 8
ISBN 978 615 6255 78 5 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a HUN-REN BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?