Tasi Réka: Vana ludor imagine

június 28th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Tasi Réka: Vana lu­dor ima­gi­ne: Az ima­gi­ná­ció kora új­ko­ri ka­to­li­kus kon­tex­tu­sai. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 187. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

Je­len kö­tet a phantasia-imaginatio fo­ga­lom 17. szá­za­di vo­nat­ko­zá­sa­it és kon­tex­tu­sa­it rend­sze­re­zi, hogy ez­zel szem­be­sít­ve tár­has­sa fel a ko­ra­be­li ka­to­li­kus pró­za szö­veg­pro­duk­ci­ó­ját meg­ha­tá­ro­zó teo­ló­gi­ai, re­to­ri­kai vo­nat­ko­zá­so­kat. A vizs­gá­la­tok ta­nú­sá­ga sze­rint a ka­to­li­kus ba­rokk pró­za alap­ja­it meg­ha­tá­ro­zó fi­lo­zó­fi­ai, kép­teo­ló­gi­ai és re­to­ri­kai dis­kur­zu­so­kat együt­te­sen jel­lem­zi a phantasia-imaginatio fo­gal­má­nak meg­le­he­tő­sen am­bi­va­lens stá­tu­sa, ugyan­ak­kor a konc­epi­ón be­lü­li fi­nom el­moz­du­lá­sok is: az ima­gi­na­tio mint ve­szé­lyes és ne­he­zen ural­ha­tó ké­pes­ség töb­bé már nem egy­ér­tel­mű­en és nem ki­zá­ró­lag fe­gyel­me­zés­re és meg­re­gu­lá­zás­ra szá­mot tar­tó erő.

A ku­ta­tás leg­főbb mo­ti­vá­ci­ó­ja az a meg­győ­ző­dés volt, hogy a lit­te­rae és li­te­ra­tu­ra vá­lasz­tó­pont­já­nak, az ér­zé­ke­lés, a lé­lek­funk­ci­ók és kü­lö­nö­sen az ima­gi­ná­ció 18. század-ban meg­je­le­nő me­rő­ben új fel­fo­gá­sá­nak, meg­íté­lé­sé­nek rend­sze­res fel­tá­rá­sa a kora új­ko­ri, te­hát még a lit­te­rae episz­témé­jé­hez tar­to­zó előz­mé­nyek rész­le­tes fel­dol­go­zá­sa nél­kül alig­ha lehetséges.

letöltés

impresszum

Tasi Réka
Vana lu­dor ima­gi­ne
Az ima­gi­ná­ció kora új­ko­ri ka­to­li­kus kon­tex­tu­sai


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 187

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Kecs­ke­mé­ti Gá­bor

A könyv az
MTA BTK Len­dü­let Hosszú re­for­má­ció
Kelet-Európában (1500–1800) Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült

A bo­rí­tón: rész­let And­rea Poz­zo mennye­zet­fres­kó­já­ból
(Szent Ignác-templom, Róma)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978 615 6255 73 0
ISBN 978 615 6255 74 7 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Ol­va­só­szer­kesz­tő: Szat­má­ri Áron
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?