Eruditio et magnanimitas: Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére

július 7th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Far­ma­ti Anna, Móré Tün­de, Tóth Zsom­bor és Vi­rág Csil­la, szerk.: Eru­di­tio et mag­na­ni­mit­as: Ta­nul­má­nyok Gá­bor Csil­la kö­szön­té­sé­re. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.


letöltés

impresszum

Eru­di­tio et mag­na­ni­mit­as
Ta­nul­má­nyok Gá­bor Csil­la kö­szön­té­sé­re


Szer­kesz­tet­te:
Far­ma­ti Anna
Móré Tün­de
Tóth Zsom­bor
Vi­rág Csil­la

A kö­tet az
MTA BTK Len­dü­let
Hosszú re­for­má­ció
Kelet-Európában (1500–1800) Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet
tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.

A bo­rí­tón Hans Mem­ling An­gya­li üd­vöz­let (1465–1470 k.)
című fest­mé­nyé­nek rész­le­te lát­ha­tó

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 615 6255 69 3
ISBN 978 615 6255 70 9 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?