Pap Balázs: Sztemmák

június 30th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Pap Ba­lázs: Sztem­mák: Kéz­ira­tok és nyom­tat­vá­nyok a 16. szá­za­di ma­gyar pro­tes­táns köl­té­szet­ben. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

A 16. szá­za­di köl­té­szet­ről al­ko­tott ké­pünk torz és esetleges.

Eny­héb­ben fo­gal­maz­va: ke­vés esély mu­tat­ko­zik arra, hogy re­á­lis­nak le­gyen mond­ha­tó. Az, hogy így van, könnyen be­lát­ha­tó: bi­zo­nyos tár­gyú és bi­zo­nyos mű­fa­jú szö­ve­ge­ket (lég­tor­ná­sza­ti ha­son­lat­tal élve) meg­men­tett a for­rá­sok ter­mé­sze­té­nek vé­dő­há­ló­ja, bi­zo­nyos tár­gyú és mű­fa­jú szö­ve­gek ször­nyet­hal­tak, és hogy egy­ál­ta­lán lé­tez­tek va­la­ha, arra csak ab­ból sze­re­tünk kö­vet­kez­tet­ni, hogy egy-két szö­veg túl­él­te a zu­ha­nást, és úgy hisszük, a ré­gi­ség­ben nem vol­tak annyi­ra társ­ta­la­nok, mint ami­lyen ma­gá­nyos­nak mu­tat­ja őket a ma is ku­tat­ha­tó vers­anyag. Ha a ránk ma­radt vers­kor­pusz­ra te­kin­tünk, azt lát­hat­juk, hogy az sem ok­vet­le­nül mu­tat­ja meg mé­ret­he­lye­sen a régi ma­gyar ver­sek va­la­mi­ko­ri ké­pét: min­den jel abba az irány­ba mu­tat, hogy igen ko­mo­lyan ero­dált ha­gya­ték a miénk.

letöltés

impresszum

Pap Ba­lázs
Sztem­mák
Kéz­ira­tok és nyom­tat­vá­nyok a 16. szá­za­di ma­gyar pro­tes­táns köl­té­szet­ben


Lek­to­rál­ta:
Ba­lázs Mi­hály

A könyv a
BTK Len­dü­let Hosszú re­for­má­ció
Kelet-Európában (1500–1800) Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet
tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.

A bo­rí­tón:
Tho­mas Tre­vely­on (1548 k. –?) egy min­tá­já­nak rész­le­te lát­ha­tó
(The Tre­vely­on Mis­cel­lany, 1608)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 615 6255 75 4
ISBN 978 615 6255 76 1 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Ol­va­só­szer­kesz­tő: Szat­má­ri Áron
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?