Molnár Antal: Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig

október 12th, 2023 § 0 comments

reciti könyv

Mol­nár An­tal: Zsi­na­tok há­bo­rú­já­tól a pan­non il­lír­iz­mu­sig: A magyar–horvát vi­szony új­ra­fo­gal­ma­zá­sa a zág­rá­bi zsi­na­ton és Za­icz Já­nos pá­los szer­ze­tes em­lék­ira­tá­ban (1634–1635). Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 188. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2023.

A mo­dern nem­zet for­má­ló­dá­sá­val kap­cso­la­tos ku­ta­tá­sok az el­múlt év­ti­ze­dek­ben egy­re na­gyobb hang­súlyt he­lyez­nek a na­ci­o­na­liz­mus 16–18. szá­za­di előz­mé­nye­i­re. Je­len mun­ka a nem­zet­kö­zi his­to­riog­rá­fia ezen irány­za­tá­hoz kap­cso­ló­dik, még­pe­dig egy össze­tett ideo­lo­géma, a déli szláv ka­to­li­ku­sok ál­tal ki­dol­go­zott 16–17. szá­za­di il­lír­iz­mus vizs­gá­la­tá­val. A ku­ta­tás ap­ro­pó­ját egy 2008-ban fel­fe­de­zett do­ku­men­tum, Za­icz Já­nos pá­los szer­ze­tes­nek az 1634. évi zág­rá­bi zsi­nat után össze­ál­lí­tott, ed­dig is­me­ret­len em­lék­ira­ta jelentette.

A kö­tet rész­le­te­sen be­mu­tat­ja a Páz­mány Pé­ter esz­ter­go­mi ér­sek ál­tal kép­vi­selt ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti kon­fesszio­nalizációval szem­be­for­du­ló zág­rá­bi püs­pök­ség lé­pé­se­it, az 1633. évi nagy­szom­ba­ti nem­ze­ti zsi­nat el­len til­ta­ko­zó, majd VIII. Or­bán pápa ál­tal ér­vény­te­le­ní­tett 1634. évi zág­rá­bi egy­ház­me­gyei zsi­nat tör­té­ne­tét, il­let­ve a szer­ző­ként azo­no­sí­tott pá­los szer­ze­tes élet­út­ját és szel­le­mi arc­élét. A zsi­na­tok konf­lik­tu­sá­nak ered­mé­nye Za­icz em­lék­ira­ta, a horvát–szlavón egy­há­zi és po­li­ti­kai elit ál­tal kép­vi­selt ren­di (vagy pan­non) il­lír­iz­mus leg­ko­ráb­bi és na­gyon plasz­ti­kus meg­fo­gal­ma­zá­sa, amely – mi­ként az az il­lír­iz­mu­sok ti­po­ló­gi­ai vizs­gá­la­tá­ból egy­ér­tel­mű­en ki­de­rül – Rátt­kay György tör­té­ne­ti mun­ká­já­ban érte el csúcs­pont­ját, és a ko­rai hor­vát nem­zet­épí­tés fon­tos ki­in­du­ló­pont­ja lett.

A kis­mo­nog­rá­fi­át a zág­rá­bi zsi­nat­ra vo­nat­ko­zó for­rá­sok­nak és Za­icz ér­te­ke­zé­sé­nek kri­ti­kai ki­adá­sa egé­szí­ti ki.

letöltés

impresszum

Mol­nár An­tal
Zsi­na­tok há­bo­rú­já­tól a pan­non il­lír­iz­mu­sig
A magyar–horvát vi­szony új­ra­fo­gal­ma­zá­sa a zág­rá­bi zsi­na­ton és
Za­icz Já­nos pá­los szer­ze­tes em­lék­ira­tá­ban (1634–1635)


Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 188

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Bene Sán­dor
Tóth Ger­gely
Var­ga Sza­bolcs

A kö­tet meg­írá­sát és meg­je­len­te­té­sét az NKFIH K‑129236 azo­no­sí­tó szá­mú,
Ke­resz­tény­ség és Isz­lám. Ke­resz­tes­há­bo­rú és együtt­élés
vá­lasz­út­ján a 16–17. szá­zad­ban
című
ku­ta­tá­si pro­jekt­je,
va­la­mint a HUN-REN Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón:
Er­ge­lich Fe­renc port­ré­ja, is­me­ret­len 17 szá­za­di fes­tő
al­ko­tá­sa, az al­nyo­mat­ban Zág­ráb 17. szá­za­di lát­ké­pe.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978 615 6255 79 2
ISBN 978 615 6255 80 8 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Ol­va­só­szer­kesz­tő: Szat­má­ri Áron
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2023

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?