Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben

július 24th, 2017 § 0 comments

reciti könyv

Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2016, szerk. Déri Esz­ter, Dó­bék Ág­nes, Gö­rög Dá­ni­el, Mar­kó Ani­ta, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ne­gye­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2016 őszén a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­te­men le­zaj­lott Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tartalmazza.

letöltés

impresszum

Az em­ber –
kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai megközelítésben
Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2016


Szerkesztette:
Déri Eszter
Dó­bék Ágnes
Gö­rög Dániel
Mar­kó Anita
Maró­thy Szilvia

Lektorálta:
Bar­tók Zsó­fia Ágnes

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatták:
ELTE BTK Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Renaissance
ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tanszék
ELTE BTK Hall­ga­tói Önkormányzat
PPKE BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Iskola

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–32‑1

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Kiss Béla
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2017

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?