KOR/TÁRS – Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában

március 23rd, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Er­dő­di Ale­xand­ra Ani­ta, Fin­ta Má­ria Anna, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. KOR/TÁRS – Kap­cso­lat, háló(zat) és kö­zös­ség az 1800 előt­ti Eu­ró­pá­ban. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2018. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ha­to­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal és ha­tár­te­rü­le­te­i­vel fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2018 őszén a ELTE‑n le­zaj­lott Kor/Társ című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tartalmazza.

letöltés

impresszum

KOR/TÁRS
Kap­cso­lat, háló(zat) és kö­zös­ség az 1800 előt­ti Eu­ró­pá­ban
Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2018


Szer­kesz­tet­te:
Er­dő­di Ale­xand­ra Ani­ta
Fin­ta Má­ria Anna
Mol­nár An­na­má­ria
Vi­rág Csil­la
Vra­bély Márk

Lek­to­rál­ta:
Gel­lér­fi Ger­gő

A kö­tet meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ták:
ELTE BTK Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Re­na­is­sance
ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék
ELTE BTK Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–68‑0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Tördelte/WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?