kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva

augusztus 1st, 2015 § 0 comments

reciti könyv

kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – új­ra­hasz­no­sít­va: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2014, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Ari­an­na köny­vek, 9).

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja (Fi­Kon) má­so­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon, ha­son­ló­an előd­jé­hez, a Fi­a­tal Ku­ta­tók Kon­fe­ren­ci­á­já­hoz, hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés­ből jött lét­re. A cél egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­cia­so­ro­zat in­dí­tá­sa volt.
A 2014 no­vem­be­ré­ben Bu­da­pes­ten meg­ren­de­zett kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – új­ra­hasz­no­sít­va című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za a Fi­Kon má­so­dik kötete.

letöltés

impresszum

kul­túr­jav.
Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – újrahasznosítva
Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2014


Szerkesztette:
Bar­tók Zsó­fia Ágnes
Fajt Anita
Gö­rög Dániel
Maró­thy Szilvia

Lektorálta:
Pap Balázs

Ari­an­na köny­vek ‧ 9

Sorozatszerkesztő:
Or­lovsz­ky Géza

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogaák:
Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Renaissance
ELTE BTK Hall­ga­tói Önkormányzat
ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tanszék

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–17‑8

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: Kiss Béla
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Budapest
2015

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?