Kéziratosság és nyomtatott kultúra a régiségben

január 20th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Ko­vács An­na­má­ria, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la, Vit­kai Nóra és Vra­bély Márk, szerk. Kéz­ira­tos­ság és nyom­ta­tott kul­tú­ra a ré­gi­ség­ben. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2020. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ti­ze­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja (vir­tu­á­lis) ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2020. ok­tó­ber 15–16. kö­zött a pan­dé­mia mi­att az on­line tér­ben le­zaj­lott Kéz­ira­tos­ság és nyom­ta­tott kul­tú­ra a ré­gi­ség­ben című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tartalmazza.

letöltés

impresszum

Kéz­ira­tos­ság és nyom­ta­tott kul­tú­ra a ré­gi­ség­ben
Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2020


Szer­kesz­tet­te:
Ko­vács An­na­má­ria
Mol­nár An­na­má­ria
Vi­rág Csil­la
Vit­kai Nóra
Vra­bély Márk

Lek­to­rál­ta:
Maró­thy Szil­via

A kö­tet meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ták:
ELTE BTK Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Re­na­is­sance
ELTE BTK Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat
ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék
BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 615 6255 29 7
ISBN 978 615 6255 30 3 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?