VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013

július 15th, 2014 § 0 comments

reciti könyv

VERS. Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2013, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, He­ve­si And­rea, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Ari­an­na köny­vek, 7).

fikon1bor

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja (Fi­Kon) első kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon, ha­son­ló­an előd­jé­hez, a Fi­a­tal Ku­ta­tók Kon­fe­ren­ci­á­já­hoz, hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés­ből jött lét­re. A cél egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­cia­so­ro­zat in­dí­tá­sa volt. A 2013 ok­tó­be­ré­ben Sze­ge­den meg­ren­de­zett VERS – Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za a Fi­Kon első kö­te­te.

letöltés

impresszum

VERS
Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban
Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2013


Szer­kesz­tet­te:
Bar­tók Zsó­fia Ág­nes
Fajt Ani­ta
Gö­rög Dá­ni­el
He­ve­si And­rea
Maró­thy Szil­via

Lek­to­rál­ta:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

Ari­an­na köny­vek ‧ 7

So­ro­zat­szer­kesz­tők:
Hor­váth Iván
Or­lovsz­ky Géza

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogaák:
Cent­re des Hau­tes Étu­des de la Re­na­is­sance
ELTE BTK Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat
ELTE BTK Régi Ma­gyar Iro­da­lom Tan­szék
SZTE BTK Régi Ma­gyar Iro­dal­mi Tan­szék

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-5478–02‑4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv: He­gyi Gá­bor
Tör­del­te: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2014

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?