ReKonf

február 1st, 2018 § 0 comments

reciti közlemény

A REKONF
so­ro­zat pub­li­ká­ci­ós kívánalmai,
a kéz­ira­tok be­nyúj­tá­sá­nak és el­fo­ga­dá­sá­nak menete

A REKONF a re­ci­ti (reciti.hu – az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja) 2018-ban in­du­ló új könyv­so­ro­za­ta, mely az in­té­zet ál­tal szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­ák, tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zá­sok anya­gát je­len­te­ti meg ta­nul­mány­kö­te­tek for­má­já­ban a re­ci­ti ki­adói el­ve­i­nek meg­fe­le­lő­en. A so­ro­zat­szer­kesz­tő: Tö­rök Zsuzsa.

Formai elvárások

 1. A be­ér­ke­ző kéz­irat for­má­tu­ma: Word 972003. Csak az eb­ben a for­má­tum­ban ér­ke­zett, kész­re szer­kesz­tett kéz­ira­to­kat fo­gad­juk el.
 2. Fő­szö­veg: Times New Ro­man, 12-es be­tű­mé­ret, szimp­la sor­köz, sorkizárt.
 3. Láb­jegy­ze­tek: Times New Ro­man, 10-es be­tű­mé­ret, szimp­la sor­köz, sorkizárt.
 4. Cí­mek: Times New Ro­man, 12-es be­tű­mé­ret, félkövér.
 5. Al­cí­mek: Times New Ro­man, 12-es be­tű­mé­ret, kur­zív, számozatlanok
 6. A fő­szö­veg­ben:
  1. Be­kez­dé­sek első sora be­húz­va (1 cm).
  2. Köny­vek, ta­nul­má­nyok, fo­lyó­ira­tok, új­sá­gok stb. címe kurzív.
  3. Idé­ze­tek: a há­rom sor­nál hosszabb idé­ze­tek be­húz­va (2–2 cm), 10-es betűméret.
  4. Láb­jegy­zet he­lye: vessző vagy pont után.
 7. A kö­tet­ben a hi­vat­ko­zott szö­ve­gek és szak­iro­dal­mi té­te­lek (a so­ro­zat­ban ki­zá­ró­lag csak láb­jegy­ze­tek, szö­veg­vé­gi bib­li­og­rá­fia nél­kül) cím­le­írá­sa­it a Chi­ca­go Ma­nu­al of Sty­le 16. vagy 17. ki­adá­sa alap­ján kell el­ké­szí­te­ni (az „Uo.”-formátumú vissza­uta­lá­sa a 17. ki­adás ese­té­ben is ér­vény­ben ma­rad). Az eze­ken ala­pu­ló in­té­ze­ti cím­le­írá­si rend az aláb­bi lin­ken ér­he­tő el:
  http://www.iti.mta.hu/szabvany-iti.pdf
  A cím­le­írá­sok stí­lus­fájl­jai az in­té­ze­ti hon­la­pon lesz­nek elérhetők.
 8. A kö­tet szer­kesz­tő­je a kéz­irat­hoz név­jegy­zé­ket kö­te­les mel­lé­kel­ni. Név­jegy­zék nél­kül be­nyúj­tott kéz­ira­tot nem áll mó­dunk­ban köz­lés­re elfogadni.
 9. A kö­tet szer­kesz­tő­je vagy szer­kesz­tői kü­lön fájl­ban ad­ják meg a ta­nul­mány­szer­zők rész­le­tes in­téz­mé­nyi affiliációját.
 10. A kö­tet szer­kesz­tő­je fe­le­lős to­váb­bá a meg­je­le­nés­hez szük­sé­ges anya­gi tá­mo­ga­tás elő­te­rem­té­sé­ért, és az eh­hez szük­sé­ges pá­lyá­za­ti anyag összeállításáért.
 11. A re­ci­tin pub­li­kált tar­tal­mak­ra min­den eset­ben a Cre­a­tive Com­mons Ne­vezd meg! Ne add el! Így add to­vább! 2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc fel­té­te­lei érvényesek.

A kézirat benyújtásának és elfogadásának menete

 1. A kö­tet szer­kesz­tő­je a ki­ad­vány tar­ta­lom­jegy­zé­két egy rö­vid tar­tal­mi össze­fog­la­ló kí­sé­re­té­ben be­nyújt­ja a szer­kesz­tő­ség­nek. Az össze­fog­la­ló tar­tal­maz­za a ta­nul­mány­kö­tet té­má­ját, elméleti-módszertani ál­lás­fog­la­lá­sát, a kö­tet ál­ta­lá­nos kon­cep­ci­ó­ját és a köz­len­dő ta­nul­má­nyok rö­vid is­mer­te­té­sét, az elő­re kal­ku­lált ter­je­del­met, ill. n‑számot.
 2. A szer­kesz­tő­ség el­dön­ti, hogy a be­nyúj­tott kö­tet­ja­vas­la­tot köz­lés­re al­kal­mas­nak tartja‑e, avagy nem. Er­ről a so­ro­zat­szer­kesz­tő ja­vas­la­ta alap­ján a re­ci­ti szer­kesz­tő­sé­ge dönt. A szak­mai ér­vek­kel alá­tá­masz­tott dön­tés­ről a kö­tet szer­kesz­tő­je írá­sos ér­te­sí­tést kap.
 3. A köz­lés­re el­fo­ga­dott kéz­irat szer­kesz­tő­jé­vel a to­váb­bi­ak­ban a so­ro­zat­szer­kesz­tő kon­zul­tál a pub­li­ká­lá­sig (mind nyom­ta­tott, mind on­line for­má­ban) tar­tó mun­ka­fo­lya­mat sza­ka­szolt ha­tár­idő­i­nek rögzítésével.
 4. A ki­adói szer­kesz­tést és tör­de­lést kö­ve­tő­en min­den eset­ben le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk szer­zői korrektúrára.

Kapcsolat

A kéz­ira­to­kat a torok.zsuzsa@btk.mta.hu cím­re várjuk.

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?