Szerzőink figyelmébe, 1

február 5th, 2015 § 0 comments

Publikációs kívánalmaink és rövid tájékoztató a kéziratok sorsáról

(recenziók, könyvismertetések)

A re­ci­ti szer­kesz­tő­sé­ge az aláb­bi szem­pon­tok­nak meg­fe­le­lő, első köz­lés­re szánt kéz­ira­to­kat vár:

Formai kéréseink

 1. A re­cen­zió ele­jén sze­re­pel­jen a re­cen­ze­ált kö­tet tel­jes cím­le­írá­sa.
 2. A re­cen­zió for­má­tu­ma: odt (ja­va­sol­juk a nyílt for­rá­sú – in­gye­ne­sen le­tölt­he­tő – Lib­reOf­fi­ce hasz­ná­la­tát). Csak az eb­ben a for­má­tum­ban ér­ke­zett kéz­ira­to­kat tud­juk elfogadni.
 3. A re­cen­zió ter­je­del­me ne ha­lad­ja meg a 10000 leütést.
 4. A re­cen­zió ne tar­tal­maz­zon láb­jegy­ze­te­ket, a hi­vat­ko­zá­so­kat a re­cen­zens szö­ve­gen be­lül, zá­ró­jel­ben adja meg.
 5. A fő­szö­ve­get, amennyi­ben ma­gyar nyel­vű, egy nyel­vi­leg lek­to­rált an­gol, né­met vagy fran­cia össze­fog­la­ló kö­ves­se. (Ha a re­cen­ze­ált kö­tet té­má­ja ezt in­do­kol­ja, le­he­tő­ség van két ide­gen nyel­vű re­zü­mé pub­li­ká­lá­sá­ra, ugyan­ak­kor ez el­sőt a fent fel­so­rolt há­rom nyelv egyi­kén közöljük.)
 6. A szö­veg­hez négy cím­két (kulcs­szót) ké­rünk meg­ad­ni. (Irány­mu­ta­tó a fő­ol­da­lon meg­lé­vő címkefelhő.)
 7. A be­nyúj­tott kéz­irat vé­gé­re kér­jük, hogy a szer­zők ír­ják oda el­ér­he­tő­sé­ge­i­ket (e‑mail cím, mo­bil­szám). Eze­ket az ada­to­kat ter­mé­sze­te­sen har­ma­dik sze­mély­nek soha, sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött nem ad­juk ki.

A kézirat elfogadásának mikéntje, publikálásának folyamata

 1. A szer­kesz­tő­ség el­dön­ti, hogy köz­lés­re al­kal­mas­nak tartja‑e a be­ér­ke­zett kéz­ira­tot. Ha eset­leg nem, dön­té­sé­ről kon­zul­tál a szerzővel.
 2. A szer­kesz­tő­ség el­dön­ti, hogy a be­ér­ke­zett kéz­ira­tot a szer­kesz­tés után a re­cen­zi­ók vagy a könyv­is­mer­te­té­sek ro­vat­ban fogja‑e kö­zöl­ni (en­nek az MTMT-besorolás szem­pont­já­ból nincs je­len­tő­sé­ge, ott mind­két eset­ben re­cen­zi­ó­ként rög­zít­he­tő a szö­veg). Dön­té­sé­ről kon­zul­tál a szerzővel.
 3. A szer­kesz­tő­ség há­rom tag­ja vesz részt a szer­kesz­tés­ben (fe­le­lős szer­kesz­tő, té­ma­fe­le­lős, egy to­váb­bi, a fe­le­lős szer­kesz­tő ál­tal ki­vá­lasz­tott szer­kesz­tő). Szük­ség ese­tén szer­kesz­tő­sé­gen kí­vü­li szak­mai lek­tor­hoz fordulunk.
 4. A szer­kesz­tést kö­ve­tő­en min­den eset­ben le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk szer­zői kor­rek­tú­rá­ra. A kor­rek­tú­ra a re­ci­ti on­line fe­lü­le­tén történik.
 5. A re­ci­tin pub­li­kált tar­tal­mak­ra min­den eset­ben a Cre­a­tive Com­mons Ne­vezd meg! Ne add el! Így add to­vább! 2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc fel­té­te­lei érvényesek.

Határidők

2018-tól a re­cen­zi­ók és a könyv­is­mer­te­té­sek ki­zá­ró­lag szer­dai na­po­kon je­len­nek meg. A szö­ve­ge­ket a ter­ve­zett meg­je­le­nés előtt egy hó­nap­pal vár­juk. Az év so­rán bár­mi­kor, bár­me­lyik még hát­re­lé­vő szer­dá­ra le­het elő­ze­te­sen je­lent­kez­ni, amennyi­ben az még nem fog­lalt más re­cen­zió szá­má­ra (szer­dán­ként egy re­cen­zió je­le­nik meg). Az évi utol­só re­cen­zió be­ér­ke­zé­sé­nek ha­tár­ide­je: ok­tó­ber 15. Az éven­kén­ti első re­cen­zió meg­je­le­né­se ja­nu­ár utol­só szer­dá­ja. Tisz­te­let­tel kér­jük a – min­de­nek előtt re­cen­zió­kö­te­les – le­en­dő szer­ző­in­ket, hogy ezt ve­gyék fi­gye­lem­be, és szö­ve­gük szá­má­ra mi­nél előbb ad­ja­nak meg egy ter­ve­zett meg­je­le­né­si dá­tu­mot, ami ér­te­lem­sze­rű­en a le­adá­si ha­tár­időt is meghatározza.

Kapcsolat

A kéz­ira­to­kat Je­ney Éva és Wi­rágh And­rás cí­mé­re várjuk.

Szer­zői ho­no­rá­ri­u­mot saj­nos nem áll módunk­ban fi­zet­ni, de a re­cen­zi­ós pél­dányt min­den eset­ben biz­to­sít­juk. A meg­je­lent re­cen­zi­ó­ért szí­ve­sen fel­aján­lunk egy to­váb­bi köny­vet, amit a szer­ző a szer­kesz­tő­ség ál­tal össze­ál­lí­tott könyv­lis­tá­ból vá­laszt­hat ki.

Se­gít­sé­gét és együtt­mű­kö­dé­sét köszönjük,
a re­ci­ti szerkesztősége

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?