EGYHÁZIRODALOMTUDOMÁNY: Kis János (1770–1846)

december 1st, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Fó­rizs Ger­gely, Ker­tész Bo­tond és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Egy­ház – iro­da­lom – tu­do­mány: Kis Já­nos (1770–1846). Evan­gé­li­kus Gyűj­te­mé­nyi Ki­ad­vá­nyok 3. Bu­da­pest: re­ci­ti – Evan­gé­li­kus Or­szá­gos Gyűj­te­mény, 2021.

A kö­tet Kis Já­nos (1770–1846) evan­gé­li­kus püs­pök, író, köl­tő és tu­do­mány­szer­ve­ző sok­ré­tű mun­kás­sá­gá­nak új­ra­fel­fe­de­zé­sé­re vál­lal­ko­zik. Olyan élet­mű­ről van szó, ame­lyet a pre­mo­dern, neo­hu­ma­nis­ta kö­zös­sé­gi irodalom- és tu­do­mány­esz­mény je­gyé­ben ke­vés­bé a mon­da­ni­va­ló ere­de­ti­sé­gé­re való tö­rek­vés, mint in­kább a meg­cél­zott kö­zön­ség ki­mű­ve­lé­sé­nek vá­gya jel­le­mez. Kis­nek a kor­társ ma­gyar mű­ve­lő­dés kü­lön­bö­ző szeg­men­se­i­re tett ha­tá­sa óri­á­si, ám rész­le­te­i­ben a mai na­pig fel­tá­rat­lan. Az itt kö­zölt ta­nul­má­nyok e hi­ány pót­lá­sá­ba fog­nak bele, az egy­há­zi és vi­lá­gi in­téz­mény­tör­té­net, va­la­mint az irodalom‑, a filozófia- és az esz­me­tör­té­net irá­nyá­ból kö­ze­lít­ve a vizs­gá­lat tárgyához.

letöltés

tartalom

impresszum

Egy­ház – iro­da­lom – tu­do­mány
Kis Já­nos (1770–1846)

Szer­kesz­tet­te:
Fó­rizs Ger­gely
Ker­tész Bo­tond
Vad­er­na Gá­bor

A kö­tet meg­je­le­né­sét tá­mo­gat­ta a
Len­dü­let Nyugat-Magyarországi Iro­da­lom (1770–1820)

Ku­ta­tó­cso­port

A bo­rí­tón Kis Já­nos arc­ké­pe lát­ha­tó,
me­lyet Jo­hann Ni­e­der­mann fest­mé­nye alap­ján
Jo­hann Ne­idl met­szett réz­be.
A port­ré ere­de­ti­leg „Kis Já­nos’ Ver­sei.
Ki­ad­ta Ka­zin­czy Fe­rencz. I. kö­tet. Pest 1815.” ‑ben je­lent meg.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978–615-6255–21‑1
On­line ISBN: 978–615-6255–22‑8
ISSN 2732–2122

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­del­te és bo­rí­tó­terv: Re­zessy Sza­bolcs
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?