Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: II. Oktató és szórakoztató költészet [ReTextum ‧ 11]

július 13th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Ma­gyar vi­lá­gi pony­va­iro­da­lom. 1700–1820: II. Ok­ta­tó és szó­ra­koz­ta­tó köl­té­szet. Re­Tex­tum 11. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Va­jon mi­ért van szük­ség a ve­gyes mi­nő­ség el­le­né­re a régi, XVIIIXIX. szá­za­di pony­va­szö­ve­gek mai, össze­gyűj­tött ki­adá­sá­ra? E mű­vek több­sé­ge ma csak az ere­de­ti for­rá­so­kon el­ér­he­tő, pe­dig stílus- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gük vi­tat­ha­tat­lan, s néha a ma­gyar köz­köl­té­szet ki­emel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyei közé sorolhatók.

A kora új­ko­ri ma­gyar vi­lá­gi pony­vák for­rás­ki­adá­sá­ban is­mét egy­más mel­lé ke­rül­nek olyan ano­nim és szer­zői szö­ve­gek, ame­lyek va­la­ha egy­aránt ponyvafüzetek­ben ter­jed­tek. Is­mert­sé­gük kö­zött óri­á­si kü­lönb­sé­gek vol­tak, mint azt az új­ra­ki­adá­sok vagy kézira­tos má­so­la­tok meg­lé­te vagy hiá­nya jel­zi. A II. kö­tet anya­ga igen­csak kor­füg­gő, hi­szen e ver­sek mé­lyen be­ágya­zot­tak a XVIII. és kora XIX. szá­zad vi­lá­gá­ba: ruhadara­bok, pénz­ne­mek, ház­tar­tá­si esz­közök és éte­lek va­ló­sá­gos en­cik­lo­pé­di­á­ját ol­vas­hat­juk. A tár­sa­dal­mi be­ágya­zott­ság együtt járt az is­me­re­tek át­adá­sá­nak tech­no­ló­gi­á­já­val hol le­író tó­nus­ban, hol mu­lat­ta­tó szándékkal.

letöltés

Az alsorozat első kötete itt érhető el.

impresszum

Ma­gyar vi­lá­gi pony­va­iro­da­lom. 1700–1820
II.
Ok­ta­tó és szó­ra­koz­ta­tó köl­té­szet


Saj­tó alá ren­dez­te:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

Lek­to­rál­ta:
Szi­lá­gyi Már­ton

Re­Tex­tum ‧ 11

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
He­ge­düs Béla
Vad­er­na Gá­bor

Ala­pí­tó so­ro­zat­szer­kesz­tő:
La­bá­di Ger­gely

Tech­ni­kai szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val ké­szült.
Kri­ti­kai ki­adá­sok pályázata

A saj­tó alá ren­de­zés mun­ká­la­ta­it
az MTA Bo­lyai Já­nos ösz­tön­dí­ja tá­mo­gat­ta

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2064–728X
ISBN
978–615-5478–91‑8

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
WEB: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?