Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: I. Lírai dalok és versek [ReTextum ‧ 8]

július 7th, 2018 § 1 comment

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Ma­gyar vi­lá­gi pony­va­iro­da­lom. 1700–1820: I. Lí­rai da­lok és ver­sek. Re­Tex­tum 8. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Va­jon mi­ért van szük­ség a ve­gyes mi­nő­ség el­le­né­re a régi, XVIIIXIX. szá­za­di pony­va­szö­ve­gek mai, össze­gyűj­tött ki­adá­sá­ra? E mű­vek több­sé­ge ma csak az ere­de­ti for­rá­so­kon el­ér­he­tő, pe­dig stílus- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gük vi­tat­ha­tat­lan, s néha a ma­gyar köz­köl­té­szet ki­emel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyei közé sorolhatók.

A négy kö­tet­re ter­ve­zett so­ro­zat első da­rab­ja a lí­rai mű­fa­jok­ból vá­lo­gat, azon be­lül is a sze­rel­mi és a ke­ser­ves (buj­do­só, pa­nasz­dal stb.) versekből-dalokból. A Régi ma­gyar köl­tők tára XVIII. szá­za­di so­ro­za­tá­ban a sze­rel­mi kö­te­tek csak évek­kel ké­sőbb kö­vet­kez­nek, s ezek el­ké­szül­té­ig is fon­tos­nak lá­tom, hogy a ku­ta­tók könnyen hoz­zá­fér­hes­se­nek né­hány fon­tos, pony­ván ter­je­dő szö­veg­hez. Kö­te­te­ink ezért az egye­te­mi irodalom- és nép­rajz­ok­ta­tás­nak egy­aránt jól hasz­nál­ha­tó se­géd­le­tei lehetnek.

letöltés

impresszum

Ma­gyar vi­lá­gi pony­va­iro­da­lom. 1700–1820
I.
Lí­rai da­lok és versek


Saj­tó alá rendezte,
az elő­szót és a jegy­ze­te­ket írta:
Csör­sz Ru­men István

Lektorálta:
Kül­lős Imola

Re­Tex­tum ‧ 8

Sorozatszerkesztő:
He­ge­düs Béla

Ala­pí­tó sorozatszerkesztő:
La­bá­di Gergely

A ki­ad­vány a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val készült.
Kri­ti­kai ki­adá­sok pá­lyá­za­ta 203132/00087

A saj­tó alá ren­de­zés munkálatait
az MTA Bo­lyai Já­nos ösz­tön­dí­ja támogatta

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2064–728X
ISBN
978–615-5478–49‑9

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó­terv: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Magyar világi ponyvairodalom. 1700–1820: I. Lírai dalok és versek [ReTextum ‧ 8]

Vélemény, hozzászólás?