Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról

december 11th, 2022 § 0 comments

reciti könyv

Gö­röz­di Ju­dit és Ba­logh Mag­dol­na, szerk. Kül­or­szá­gi köny­ves­pol­co­kon: Ta­nul­má­nyok Es­ter­há­zy Pé­ter ide­gen nyel­vű re­cep­ci­ó­já­ról. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022.

Es­ter­há­zy Pé­ter a kor­társ ma­gyar iro­da­lom egyik leg­töb­bet for­dí­tott szer­ző­je, aki a mű­for­dí­tá­sok ré­vén a vi­lág­iro­da­lom vér­ára­má­ba is bekerült.

A kö­tet alap­já­ul az Es­ter­há­zy Pé­ter mű­ve­i­nek kül­föl­di re­cep­ci­ó­ja című tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia anya­ga szol­gál, ame­lyet 2021. szep­tem­ber 9–10-én ren­de­zett meg Po­zsony­ban a Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­te. A kon­fe­ren­ci­án a né­met, észak-amerikai, fran­cia, spa­nyol, orosz be­fo­ga­dás át­te­kin­té­se mel­lett több elő­adás fog­lal­ko­zott a (he­lyi) szlo­vák re­cep­ci­ó­val, va­la­mint a cseh­vel, len­gyel­lel, románnal.

letöltés

impresszum

Kül­or­szá­gi köny­ves­pol­co­kon
Ta­nul­má­nyok Es­ter­há­zy Pé­ter ide­gen nyel­vű re­cep­ci­ó­já­ról


Szer­kesz­tet­te:
Gö­röz­di Ju­dit
Ba­logh Mag­dol­na

A kö­tet a

Szlo­vák Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia
Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­té­ben zaj­ló,
aláb­bi pro­jek­tek ke­re­té­ben jött lét­re:
Li­ter­ary trans­fer, trans­la­ti­on and trans­na­ti­o­nal li­ter­ary phe­no­me­na
in the Slovak-Hungarian cul­t­u­ral space (VEGA 2/0057/21)
Trans­la­ti­on as part of the cul­t­u­ral pro­cess his­to­ry III. Trans­la­ti­on
and trans­ lat­ing – Texts, per­so­na­li­ti­es, ins­ti­tu­tions in inter- and
trans­disciplinary re­la­tions (VEGA 2/0166/19)
Hun­ga­ri­an and Slo­vak li­te­ra­tu­res in Cent­ral Euro­pe­an
cul­t­u­ral space 4. – Po­e­to­log­i­cal, phi­lo­log­i­cal, re­cept­ion quest­ions of text
for­ma­ti­on (Inter-academic ag­ree­ment SASHAS, 2019–2022)

Bo­rí­tó:
Mát­hé Éva
A bo­rí­tó Es­ter­há­zy Mar­cell Un­tit­led (books), 2017 c. mű­vé­nek
fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült, amely az Iro­kéz Gyűj­te­mény tu­laj­do­na.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBNISBN978 615 6255 59 4
978 615 6255 60 0 (pdf)

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Ol­va­só­szer­kesz­tő: Bo­csik Ba­lázs
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa

Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2022

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?