Műfordítás és más extrém sportok: Írások Kappanyos András 60. születésnapjára

október 18th, 2022 § 2 hozzászólás

reciti könyv

Föl­des Györ­gyi, Ma­jor Ág­nes és Szé­ná­si Zol­tán, szerk. Mű­for­dí­tás és más ext­rém spor­tok: Írá­sok Kap­pa­nyos And­rás 60. szü­le­tés­nap­já­ra. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022.

Kap­pa­nyos And­rás nél­kül ez a könyv sem jö­he­tett vol­na lét­re, csak­úgy, mint sok má­sik. Meg az ő har­minc­öt éve ala­ku­ló és gya­ra­po­dó iro­da­lom­tu­dó­si és mű­for­dí­tói élet­mű­ve nél­kül, amely ki­te­kint a 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­ra, egyik, nem­zet­kö­zi pers­pek­tí­vát is nyi­tó fó­kusz­pont­ja az avant­gárd, azon kí­vül pe­dig T. S. Eli­ot és James Joyce, újab­ban pe­dig a for­dí­tás­tu­do­mány­ban lát­szik ki­tel­je­sed­ni. És ne fe­led­kez­zünk el szer­kesz­tői mun­ká­i­ról, egye­te­mi ok­ta­tói, va­la­mint tu­do­mány­szer­ve­ző te­vé­keny­sé­gé­ről sem, meg ar­ról, hogy neki nem „min­den egy­for­mán pop­ze­ne”. Hogy csak a fon­to­sab­ba­kat említsük.

Ez­zel az­tán már el is ju­tot­tunk a „hová” kér­dé­sé­hez. Azaz, hogy hová is kí­ván ez az elő­szó be­ve­ze­tés len­ni. Több mint negy­ven szer­ző írá­sa sze­re­pel eb­ben az ün­ne­pi és ép­pen ezért va­ló­ban rend­kí­vü­li kö­tet­ben. A szer­zők az ün­ne­pelt irán­ti tisz­te­le­tü­ket, ba­rát­sá­gu­kat és nagy­ra­be­csü­lé­sü­ket az­zal is igye­kez­nek ki­fe­jez­ni, hogy va­la­mi­lyen mó­don kap­cso­lód­nak a Kappanyos-életműhöz.

letöltés

impresszum

Mű­for­dí­tás és más ext­rém spor­tok
Írá­sok Kap­pa­nyos And­rás 60. szü­le­tés­nap­já­ra


Szer­kesz­tet­te:
Föl­des Györ­gyi
Ma­jor Ág­nes
Szé­ná­si Zol­tán

A kö­tet meg­je­le­né­sét

a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón fel­hasz­nált gra­fi­kát
Sza­bics Ág­nes ké­szí­tet­te

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 615 6255 41 9

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Kor­rek­tú­ra: Sa­ran­kó Már­ta
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa

Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2022

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ 2 Responses to Műfordítás és más extrém sportok: Írások Kappanyos András 60. születésnapjára"

Vélemény, hozzászólás?