Az elbeszélt tér (ReKonf ‧ 13)

december 27th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Haj­du Pé­ter, Rá­kai Or­so­lya és Z. Var­ga Zol­tán, szerk. Az el­be­szélt tér. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 13. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Alap­ve­tő­nek lát­szik, hogy az el­be­szé­lés di­men­zi­ó­ja az idő. És bár min­den cse­lek­vés, tör­té­nés ki­bon­ta­ko­zá­sá­hoz tér­re épp­úgy szük­ség van, mint idő­re, és az idő ér­zé­ke­lé­sé­hez el­mé­le­ti­leg is szük­sé­ges a (tér­ben tör­té­nő) moz­gás, a tér a nar­ra­to­ló­gi­á­nak so­ká­ig vi­szony­lag mel­lé­kes, el­ha­nya­gol­ha­tó ter­ré­nu­ma ma­radt. A „tér­be­li­ség for­du­la­ta” azon­ban a 20. szá­zad vége felé egy­re na­gyobb je­len­tő­ség­re tett szert: az iro­da­lom­tól és az el­be­szé­lés­el­mé­let­től ha­gyo­má­nyo­san tá­vo­lab­bi­ként el­gon­dolt disz­cip­lí­nák sora kezd­te be­emel­ni sa­ját esz­köz­tá­rá­ba a nar­ra­ti­vi­tás szá­mos fo­gal­mát, a le­írás, a sze­rep­lő, a né­ző­pont és az el­be­szélt idő mel­lett az el­be­szélt tér kon­cep­ci­ó­ját is.

Az irodalomtörténet-írás te­rén pe­dig min­de­nek­előtt a tár­sa­da­lom­kri­ti­kai és a kul­tú­ra­tu­do­má­nyos irány­za­tok iránt ha­gyo­má­nyo­san nyi­tot­tabb kri­ti­ka­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sok szá­má­ra vált egy­re fon­to­sab­bá a tér­kon­cep­ci­ók el­be­szé­lés­be­li vál­to­zá­sa­i­nak, je­len­tő­sé­gé­nek vizs­gá­la­ta. A kö­te­tünk­ben sze­rep­lő ta­nul­má­nyok vál­to­za­tos szem­pon­tok fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel elem­zik a nar­ra­tív tér­konst­ruk­ci­ós el­já­rá­so­kat, rá­vi­lá­gít­va arra is, hogy az el­be­szé­lés tá­vol­ról sem pusz­tán a tér rep­re­zen­tá­ci­ó­ja: leg­alább ilyen je­len­tős le­het az az ala­kí­tó ha­tás, amit éle­tünk va­lós szín­te­re­i­nek per­cep­ci­ó­já­ra gyakorol.

letöltés

impresszum

Az el­be­szélt tér

Szer­kesz­tet­te:
Haj­du Pé­ter
Rá­kai Or­so­lya
Z. Var­ga Zol­tán

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 13


So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet meg­je­le­né­sét az

ELKH Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón
Be­zecz­ky Gá­bor fo­tó­ja

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 963 416 298 8

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?