Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Vitae ‧ 3)

december 24th, 2021 § 1 comment

reciti könyv

Szi­lá­gyi Már­ton. Az író­vá vá­lás mik­ro­tör­té­ne­te a 19. szá­zad első fe­lé­ben. Lisz­nyai Kál­mán és az „iro­dal­mi gé­pe­zet.” Vi­tae 3. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Lisz­nyai Kál­mán (1823–1863) az 1840-es évek új iro­dal­mi nem­ze­dé­ké­nek rep­re­zen­táns alak­ja volt, Pe­tő­fi ba­rá­ti kö­réhez tar­to­zott, s az­tán az 1850-es évek egyik leg­na­gyobb iro­dal­mi si­ke­re fű­ző­dik a ne­vé­hez: Pa­lóc da­lok című verses­ kö­te­tét két ki­adás­ban, ál­lí­tó­lag hat­ezer pél­dány­ban jelen­tették meg. Ez a mo­nog­rá­fia nem írói mun­kás­sá­gá­nak új­raértelmezésére és eset­le­ges ha­tás­tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gé­nek bi­zony­ga­tá­sá­ra vál­lal­ko­zik: Lisz­nyai köl­té­sze­te ezt nem is in­do­kol­ná. Az élet­pá­lya át­te­kin­té­sé­nek azon­ban ko­moly ér­de­kes­sé­get köl­csö­nöz a jól do­ku­men­tál­ha­tó élet­pá­lya, amely épp­úgy tá­masz­kod­hat a köl­tő sa­ját, bár rendezetle­nül hát­ra­ha­gyott ha­gya­té­ká­ra, mint ahogy le­vél­tá­ri forrá­sokra és egy­ko­rú saj­tó­hír­adá­sok­ra, s ezért szin­te fel­kí­nál­ja ma­gát egy olyan mik­ro­tör­té­ne­ti fó­ku­szú vizs­gá­lat­ra, amely kü­lön­bö­ző lép­té­kek fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel kí­ván­ja megra­gadni a ma­gyar iro­da­lom 19. szá­zad kö­ze­pi in­téz­mé­nye­i­nek kialakulását.

A könyv arra kon­cent­rál, hogy a köz­ne­me­si stá­tu­sú Lisz­nyai mi­lyen tár­sa­dal­mi sze­rep­le­he­tő­sé­ge­ket ha­gyott fi­gyel­men kí­vül azért, hogy író­vá vál­has­son, s az írói po­zí­ció mi­lyen fi­nan­ci­á­lis és élet­mód­be­li hát­tér segítségé­vel volt meg­va­ló­sít­ha­tó ezek­ben az évtizedekben.

A ta­nul­mány ilyen­for­mán egy­szer­re te­kint­he­tő részle­tes bi­og­rá­fi­á­nak, a 19. szá­za­di iro­da­lom in­téz­mé­nye­sü­lé­sét spe­ci­á­lis szem­pont­ból be­mu­ta­tó eset­ta­nul­mány­nak és a mik­ro­tör­té­net iro­da­lom­tör­té­ne­ti fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gát be­mutató mód­szer­ta­ni kísérletnek.

Szi­lá­gyi Már­ton (1965) iro­da­lom­tör­té­nész, az ELTE BTK XVIIIXIX. Szá­za­di Ma­gyar Iro­da­lom­tör­té­ne­ti Tanszéké­nek a ve­ze­tő­je, több mo­nog­rá­fia és ta­nul­mány­kö­tet szerző­je. Lisz­nyai Kál­mán­ról 2001-ben pub­li­kál­ta azt a köny­vét, ame­lyet most, 20 év el­tel­té­vel je­len­tő­sen ki­bő­ví­tett, át­írt és újragondolt.

A VITӔ so­ro­zat­ban olyan mo­nog­rá­fi­ák kap­nak he­lyet, ame­lyek ér­tel­mi­sé­gi pá­lya­ké­pe­ket mu­tat­nak be vagy ér­tel­mez­nek újra. Cél­juk, hogy meg­vizs­gál­ják a szö­ve­gek és élet­mű­vek egy­ko­rú élet­raj­zi, tör­té­nel­mi és szel­le­mi kon­tex­tu­sát. Meg­íté­lé­sünk sze­rint az iro­dal­mi szöveg­elemzés mel­lett el­ső­ren­dű­en ér­de­kes a mű­vek lét­re­jöt­té­nek és be­fo­ga­dá­sá­nak fel­té­tel­rend­sze­re, akár­csak az ezt be­fo­lyá­so­ló tár­sa­dal­mi, re­to­ri­kai és tör­té­ne­ti té­nye­zők, a nyil­vá­nos­ság te­rei, az ér­tel­mi­sé­gi hálózatok.

letöltés

impresszum

Szi­lá­gyi Már­ton

Az író­vá vá­lás mik­ro­tör­té­ne­te a 19. szá­zad első fe­lé­ben
Lisz­nyai Kál­mán és az „iro­dal­mi gé­pe­zet”


Vi­tae ‧ 3

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

Lek­to­rál­ta:
Vad­er­na Gá­bor

A kö­tet meg­je­le­né­sét a
„A 19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom po­li­ti­kai gaz­da­ság­ta­na”
Len­dü­let Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 23 5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2021

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Szilágyi Márton: Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” (Vitae ‧ 3)

Vélemény, hozzászólás?