Nemesné Matus Zsanett: Bodroghy Papp István. Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon (Vitae ‧ 2)

február 19th, 2021 § 0 comments

reciti könyv

Ne­mes­né Ma­tus Zsa­nett. Bod­ro­ghy Papp Ist­ván: Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon. Vi­tae 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Bod­ro­ghy Papp Ist­ván egy, a 19. szá­zad de­re­kán élt du­nán­tú­li evan­gé­li­kus kis­ne­mes, aki­nek meg­őr­ző­dött egy het­ven al­ko­tást tar­tal­ma­zó, Fa­ra­gó­szék cí­met vi­se­lő ver­ses­kö­te­te. A köl­te­mé­nye­ket vizs­gál­va egy­ér­tel­mű­en ki­je­lent­he­tő, hogy Bod­ro­ghy Papp Ist­ván nem ve­he­ti fel a ver­senyt kora je­len­tős al­ko­tó­i­val, de ku­ta­tá­sa még­is szá­mos ta­nul­sá­got rejt. A mo­nog­rá­fi­á­ban be­mu­ta­tott al­ko­tá­sok egy­részt bő­ví­tik Kis­fa­lu­dy Sán­dor, Cso­ko­nai Vi­téz Mi­hály, Ber­zse­nyi Dá­ni­el és Kis Já­nos re­cep­ció­tör­té­ne­tét, más­részt be­te­kin­tést en­ged­nek az evan­gé­li­kus kis­ne­me­si ér­tel­mi­ség mű­velt­sé­gi vi­szo­nya­i­ba és ol­va­sá­si kul­tú­rá­já­ba is. A szer­ző kí­sér­le­tet tesz arra is, hogy el­he­lyez­ze a köl­tőt a 19. szá­zad ele­jé­nek iro­dal­mi ha­gyo­má­nyá­ban is.

Ah­hoz, hogy meg­is­mer­hes­sük az iro­da­lom­tör­té­net szá­má­ra ed­dig is­me­ret­len köl­tőt, a kö­tet be­pil­lan­tást en­ged Bod­ro­ghy Papp Ist­ván és csa­lád­já­nak tör­té­ne­té­be. A vizs­gá­lat so­rán al­kal­ma­zott mód­sze­rek hoz­zá­já­rul­nak a ge­nea­ló­gi­ai, mig­rá­ció­ku­ta­tá­si, társadalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sok­hoz, va­la­mint há­ló­zat­elem­zé­si mun­ká­kat is ala­pul véve si­ke­rült fel­tér­ké­pez­ni Bod­ro­ghy Papp Ist­ván kap­cso­la­ti há­ló­ját. Ez nem­csak újabb pél­da­ként szol­gál a kor­szak evan­gé­li­kus kö­zös­sé­gé­nek össze­tar­tó ere­jé­re, ha­nem erő­sí­ti a köl­tő­vel kap­cso­la­tos azon meg­ál­la­pí­tást is, hogy a Vas me­gyé­ből, Ura­i­új­fa­lu­ból szár­ma­zó Bod­ro­ghy Papp Ist­ván Sop­ro­non, majd Győ­rön ke­resz­tül az Al­föld­re, Me­ző­be­rény­be ke­rül­ve jo­go­san nyer­te el ma­gá­nak az iro­da­lom­pár­to­ló és ‑mű­ve­lő címet.

A VITӔ so­ro­zat­ban olyan mo­nog­rá­fi­ák kap­nak he­lyet, ame­lyek ér­tel­mi­sé­gi pá­lya­ké­pe­ket mu­tat­nak be vagy ér­tel­mez­nek újra. Cél­juk, hogy meg­vizs­gál­ják a szö­ve­gek és élet­mű­vek egy­ko­rú élet­raj­zi, tör­té­nel­mi és szel­le­mi kon­tex­tu­sát. Meg­íté­lé­sünk sze­rint az iro­dal­mi szöveg­elemzés mel­lett el­ső­ren­dű­en ér­de­kes a mű­vek lét­re­jöt­té­nek és be­fo­ga­dá­sá­nak fel­té­tel­rend­sze­re, akár­csak az ezt be­fo­lyá­so­ló tár­sa­dal­mi, re­to­ri­kai és tör­té­ne­ti té­nye­zők, a nyil­vá­nos­ság te­rei, az ér­tel­mi­sé­gi hálózatok.

letöltés

impresszum

Ne­mes­né Ma­tus Zsa­nett

Bod­ro­ghy Papp Ist­ván
Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon


Vi­tae ‧ 2

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Mé­szá­ros Gá­bor

Lek­to­rál­ta:
Csör­sz Ru­men Ist­ván

A kö­tet meg­je­le­né­sét a
Len­dü­let Iro­dal­mi nyil­vá­nos­ság a pol­gá­ro­su­ló Nyugat-
Ma­gyar­or­szá­gon 1770–1820 Ku­ta­tó­cso­port,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te
tá­mo­gat­ta

A bo­rí­tón Hol­ló Ala­jos (1876–1963):
Győ­ri vá­ros­kép
Győr, Ró­mer Fló­ris Mű­vé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Mú­ze­um

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2732 2025
ISBN 978 615 6255 02 0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?