Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920 (ReKonf ‧ 9)

december 9th, 2020 § 1 comment

reciti könyv

Tö­rök Zsu­zsa, szerk. Nők, idő­sza­ki ki­ad­vá­nyok és nyom­ta­tott nyil­vá­nos­ság, 1820–1920. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 9. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Az idő­sza­ki ki­ad­vá­nyok­ban pub­li­ká­lás ál­ta­lá­nos gya­kor­lat volt a 19. szá­zad­ban. A szö­ve­gek pe­ri­o­di­kák­ban való meg­jelentetése az író­nők ko­ra­be­li hír­ne­vé­nek ala­ku­lá­sá­hoz já­rult hoz­zá, és le­he­tő­vé tet­te szá­muk­ra, hogy ké­sőbb kötet­publi­ká­cióval je­lent­kez­ze­nek a nyom­ta­tott nyil­vá­nos­ság­ban. A saj­tó­ter­mé­kek diffe­ren­­ciá­lódása ugyan­ak­kor vál­to­za­tos sze­re­pek meg­je­le­né­sé­hez ve­ze­tett: a szép­írói akti­vitás mel­lett a nők a ko­ra­be­li iro­dal­mi élet szín­te­re­in for­dí­tó­ként, új­ság­író­ként, lap- és ka­len­dá­ri­um­szer­kesz­tő­ként mű­köd­tek. Ol­va­sók­ként, a ki­ad­vá­nyok fo­gyasz­tó­i­ként pe­dig gaz­da­sá­gi szem­pont­ból vál­tak az in­téz­mény­rend­szer fon­tos sze­rep­lő­i­vé. A kö­tet a re­form­ko­ri almana­chok klasszi­ci­zá­ló nő­ké­pé­től és az 1840-es évek di­vat­lap­ja­i­nak még jó­részt passzív nő­ide­ál­já­tól a 19–20. szá­zad for­du­ló­já­nak ak­tív nő­ké­pé­ig te­kin­ti át ezt a fo­lya­ma­tot. A ta­nul­má­nyok amel­lett ér­vel­nek, hogy a női írás és a pe­ri­o­di­kák kap­cso­la­tá­nak vizs­gá­la­ta nem­csak a ko­ra­be­li ol­va­só­kö­zön­ség meg­is­me­ré­sé­hez, ha­nem e ki­ad­vá­nyok kul­tu­rá­lis ere­jé­nek és más pub­li­ká­ci­ós fó­ru­mok­kal való össze­füg­gé­sé­nek meg­ér­té­sé­hez is hozzájárul.

 • Be­ve­ze­tő
 • REFORMKORI KIADVÁNYOK
  • Bódi Ka­ta­lin
   „Has­son e’ név most is a’ szép Nem’ szi­vé­be”
   A Hébe al­ma­nach nőképe
  • Bod­ro­gi Fe­renc Máté
   Az Au­ro­ra (és az Urá­nia) nő­ide­ál­já­ról
   Hon­le­á­nyok és pol­gár­le­á­nyok, hit­ve­sek és Fannik
  • Fa­ze­kas Jú­lia
   Ol­va­só hon­le­á­nyok, ba­ju­szos író­nők
   Nők a re­form­ko­ri divatlapokban
 • MESÉK ÉS PERIODIKÁK
  • Gu­lyás Ju­dit
   An­der­sen me­sé­i­nek ko­rai ma­gyar re­cep­ci­ó­ja (1840–1858)
  • Do­mo­kos Ma­ri­ann
   Va­chott Sán­dor­né és a 19. szá­za­di gyer­mek­iro­da­lom
   Ma­gyar nyel­vű Grimm- és Andersen-mesefordítások az 1860-as években
 • LAPSZERKESZTŐK
  • Boz­so­ki Pet­ra
   A nő­rep­re­zen­tá­ció mint pi­a­ci té­nye­ző
   A Csa­lá­di Kör si­ke­re és megszűnése
  • Tö­rök Zsu­zsa
   Női sze­re­pek és lap­szer­kesz­tés
   Va­chott Sán­dor­né dilemmái
  • Mé­szá­ros Zsolt
   „La­pom lesz, jö­vőm meg lesz ala­poz­va.”
   A Ma­gyar Ba­zár (1866–1904) szer­kesz­tői és ki­adói hát­te­ré­ről
   az Athe­na­e­um irat­anya­ga alapján
 • ÚJSÁGÍRÁS, KALENDÁRIUM, SAJTÓHASZNÁLAT
  • Ker­pics Ju­dit
   El­me­vi­rág­ker­tet nö­vel­ni
   Jó­si­ka Jú­lia és a nor­ma­tív igé­nyű újságírás
  • Mi­kos Éva
   Egy ne­mes­asszony ese­te a po­pu­la­ri­tás­sal
   Ku­lif­fay­né Be­nicz­ky Irma útja a re­gény­írás­tól a ka­len­dá­ri­um­szer­kesz­té­sig
  • Mla­kár Zsó­fia
   Her­man Ot­tó­né Bo­ros­nyay Ka­mil­la ol­ló­ja
   Pub­li­ká­ci­ós gya­kor­lat és lapkivágatok
 • NŐK, SAJTÓ ÉS TÁRSADALOM A 20. SZÁZAD ELEJÉN
  • Sá­rai Sza­bó Ka­ta­lin
   „Mel­lék­ize van a ke­nye­rünk­nek.”
   A női mun­ka­vál­la­lás­ról szó­ló dis­kur­zus a 19. szá­zad má­so­dik fe­lé­ben és a 20. szá­zad elején
  • Cze­fer­ner Dóra
   Sch­wim­mer Ró­zsa lap­szer­kesz­tői te­vé­keny­sé­ge 1907–1913 kö­zött
 • Név­mu­ta­tó
 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

Nők, idő­sza­ki ki­ad­vá­nyok és nyom­ta­tott nyil­vá­nos­ság
1820–1920


Szer­kesz­tet­te:
Tö­rök Zsu­zsa

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 9

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont
Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg

A bo­rí­tón:
ko­ra­be­li pe­ri­o­di­ká­kat, a Hon­de­rüt és a Re­gé­lőt kéz­ben tar­tó
höl­gye­ket áb­rá­zo­ló di­vat­kép a Re­gé­lő Pes­ti Di­vat­lap
1843-as év­fo­lya­má­nak már­ci­us 12‑i számából.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978–615-6255–04‑4

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920 (ReKonf ‧ 9)

Vélemény, hozzászólás?