Források a 17. századi magyar politikai gondolkodás történetéhez, II.

december 5th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Bá­tho­ry Or­so­lya, Bene Sán­dor, Kár­mán Gá­bor és Zász­ka­licz­ky Már­ton, szerk. For­rá­sok a 17. szá­za­di ma­gyar po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás tör­té­ne­té­hez. 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Az an­to­ló­gia első kö­te­te ab­ból a po­li­ti­kai vi­tá­ból kö­zölt vá­lo­ga­tást, amely a ma­gyar­or­szá­gi kon­tex­tus­ban ad­dig tel­je­sen szo­kat­lan mó­don nyom­ta­tás­ban folyt 1619 és 1621 kö­zött. En­nek so­rán a kü­lön­bö­ző pamf­le­tek és trak­tá­tu­sok szer­zői – akik túl­nyo­mó­részt egy­há­zi kö­tő­dé­sű sze­mé­lyek vol­tak – szá­mos eset­ben pub­li­kál­ták írá­sa­i­kat ne­vük fel­tün­te­té­se nél­kül, vagy akár más sze­mé­lyi­sé­gek sze­re­pét játsz­va. A má­so­dik kö­tet szö­ve­ge­i­nek vá­lo­ga­tá­sa­kor a leg­fon­to­sabb szem­pont az volt, hogy az írá­sok­ban tény­le­ge­sen dön­tés­ho­zó po­zí­ci­ó­ban lévő po­li­ti­kai sze­rep­lők nyi­lat­koz­za­nak sa­ját ne­vük­ben, vagy kö­ve­te­ik út­ján az ál­ta­luk kép­vi­selt ál­lás­pont és eb­ből kö­vet­ke­ző­leg cse­le­ke­de­te­ik he­lyes voltáról.

Az így lét­re­jött szö­veg­kor­pusz a po­li­ti­ka szá­mos kü­lön­bö­ző mű­fa­ját rep­re­zen­tál­ja. Ugyan­úgy ta­lál­ha­tók kö­zöt­tük kö­ve­ti orá­ci­ók, aho­gyan ural­ko­dói le­ve­lek is, or­szág­gyű­lé­se­ken össze­ál­lí­tott ira­tok, ott el­hang­zott be­szé­dek, tör­vény­szö­ve­gek ki­adá­sa elé il­lesz­tett pre­am­bu­lu­mok, vár­me­gyék­nek kül­dött kör­le­ve­lek és kül­föl­di ud­va­rok­nak szánt elő­ter­jesz­té­sek. A kö­tet kro­no­ló­gi­ai ha­tá­ra­i­nak ki­je­lö­lé­se­kor azt tar­tot­tuk szem előtt, hogy mű­kö­dé­sé­ben lát­has­suk az 1606-os bé­csi béke, il­let­ve az an­nak ren­del­ke­zé­se­it ko­di­fi­ká­ló 1608-as or­szág­gyű­lés ál­tal ki­ala­kí­tott po­li­ti­kai rend­szert, egé­szen az 1645-ös lin­zi bé­ké­ig, amely az írott jog szint­jén el­dön­töt­te a kor­szak­ban a leg­na­gyobb súllyal lat­ba eső, ál­lan­dó­an vissza­té­rő kér­dést, a val­lás­gya­kor­lat sza­bad­sá­gá­ét, a ko­ráb­bi sza­bá­lyo­zás pre­cí­zebb körülírásával.

letöltés

impresszum

For­rá­sok a 17. szá­za­di ma­gyar po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás tör­té­ne­té­hez
II.


Szer­kesz­tet­te:
Bá­tho­ry Or­so­lya
Bene Sán­dor
Kár­mán Gá­bor
Zász­ka­licz­ky Már­ton


Ké­szült a NKFIH K 113251. szá­mú ku­ta­tá­si pro­jekt­je
(„Nem­zet, haza, val­lás és sza­bad­ság – régi és új be­széd­mó­dok a Bocskai-felkelés szö­veg­ha­gyo­má­nyá­ban
és a 17. szá­zad ma­gyar po­li­ti­kai gon­dol­ko­dá­sá­ban”)
ke­re­té­ben.

A ki­adást tá­mo­gat­ta a
Ká­ro­li Gás­pár Re­for­má­tus Egye­tem Bölcsészet- és
Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak
„Szto­i­ciz­mus és a mo­dern­ség ha­gyo­má­nya a ma­gyar iro­da­lom­ban”
ku­ta­tó­cso­port­ja (té­ma­szám: 20683B800),
a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Tör­té­net­tu­do­má­nyi In­té­ze­te,
va­la­mint a
Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

ISBN 978 615 5478 89 5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?