Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban (ReKonf ‧ 8)

október 7th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Móré Tün­de és Tasi Réka, szerk. In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és iro­da­lom a kora új­kor­ban. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 8. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

Az In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás a kora új­kor­ban című kö­tet ti­zen­egy írá­sa 16‒18. szá­za­di kul­tu­rá­lis je­len­sé­ge­ket vizs­gál, kü­lön­bö­ző szö­ve­gek, mű­fa­jok, il­let­ve ese­mé­nyek vál­to­za­tos szem­pon­tú elem­zé­se ré­vén. Az in­ter­kon­fesszi­o­na­li­tást a ta­nul­má­nyok fe­le­ke­ze­tek kö­zöt­ti kul­tu­rá­lis transz­fer ként ér­tik, és en­nek le­he­tő­sé­ge­it, vál­to­za­ta­it tár­ják fel, el­ső­sor­ban arra ref­lek­tál­va, ho­gyan vi­szo­nyul­tak a kora új­kor­ban a szö­ve­gek­hez és hagyományokhoz.

tartalom

 • Szer­kesz­tői előszó
 • Tóth Zsom­bor
  Hosszú re­for­má­ció, kon­fesszi­o­ná­lis plu­ra­li­tás és felekezet(köz)iség
  (mód­szer­ta­ni előtanulmány)

 • Har­git­tay Emil
  „nem saj­ná­lom ide ál­tal­ír­ni, mint­hogy an­nál job­bat én sem tu­dok írni”
  In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás mű­fa­ji met­szet­ben a 16–18. szá­za­di ma­gyar
  iro­da­lom­ban

 • Ba­já­ki Rita
  Ima­szö­ve­gek, fe­le­ke­ze­tek, imakönyvek

 • Ma­c­zák Ibo­lya
  Min­de­nek­nek ked­ves mé­hek
  Tyu­ko­di Már­ton és a fe­le­ke­zet­kö­zi kompiláció

 • För­kö­li Gá­bor
  Loci com­mu­nes theo­log­i­ci
  Egy me­lancht­ho­ni­á­nus mo­dell in­ter­kon­fesszi­o­ná­lis használata?

 • Tasi Réka
  In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás Páz­mány Pé­ter kép­teo­ló­gi­ai érvelésében?

 • Szol­no­ki Zsolt
  Egy je­zsu­i­ta­el­le­nes ar­gu­men­tum in­ter­kon­fesszi­o­ná­lis helyzetben

 • Papp Ing­rid
  A Pra­xis pi­e­ta­tis in­ter­kon­fesszi­o­ná­lis vonatkozásai

 • Gá­bor Csil­la
  Kö­zép­ko­ri lel­ki­sé­gi ha­gyo­mány pro­tes­táns hasz­ná­lat­ban: pél­dák a 17. szá­zad de­vo­ci­o­ná­lis irodalmából

 • Gyu­lai Éva
  Temp­lom­fog­la­lás Krasz­nok­vaj­dán 1759-ben a re­for­má­tus és a ka­to­li­kus narratívában

 • Nagy Kor­nél
  Vi­lá­go­sí­tó Szent Ger­gely kul­tu­sza Er­dély­ben a 17−18. szá­zad­ban: el­uta­sí­tás és elfogadás

 • Sze­mély­név­mu­ta­tó

 • A kö­tet szerzői

letöltés

impresszum

In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és iro­da­lom
a kora új­kor­ban


Szer­kesz­tet­te:
Móré Tün­de
Tasi Réka

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek ‧ 8

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Tö­rök Zsu­zsa

A kö­tet az MTA BTK Len­dü­let
Hosszú re­for­má­ció Kelet-Európában (1500–1800)
pro­jekt ke­re­té­ben ké­szült el, a Mis­kol­ci Aka­dé­mi­ai Bi­zott­ság, va­la­mint
a ­Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tá­mo­ga­tá­sá­val

A bo­rí­tón:
Ad­ria­en Col­la­ert met­sze­te Amb­ro­si­us Franc­ken képe alap­ján:
A Hit Krisz­tus vé­ré­vel tisz­tít­ja meg az em­be­rek szí­vét, 1575–1612 k.
(Lon­don, Bri­tish Museum)

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 2630–953X
ISBN 978 615 5478 97 0

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Tör­de­lés, bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?