Tüskés Anna: „en-nemzetem külhoni híre-sorsa” Fejezetek a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok történetéből

augusztus 18th, 2020 § 1 comment

reciti könyv

Tüs­kés Anna. „en-nemzetem kül­ho­ni híre-sorsa” Fe­je­ze­tek a 20. szá­za­di francia–magyar iro­dal­mi kap­cso­la­tok tör­té­ne­té­ből. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 183. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

A fran­cia iro­da­lom nem csu­pán fo­lya­ma­tos ih­le­tő­je, ha­nem köz­ve­tí­tő­je is a ma­gyar kul­tú­rá­nak, ami­vel erő­tel­je­sen ha­tott a ma­gyar­ság­ról al­ko­tott nyugat-európai kép­re.A ta­nul­mány­kö­tet cél­ja hat, a fran­cia és a ma­gyar kul­tú­ra érint­ke­zé­se­i­nek szem­pont­já­ból je­len­tős 20. szá­za­di szer­ző és mű­for­dí­tó – Franço­is Ga­chot, Gara Lász­ló, Hel­tai Jenő, Illyés Gyu­la, Ne­mes Nagy Ág­nes és Rab Gusz­táv – sze­mé­lyes nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ti há­ló­já­nak fel­tá­rá­sa a magán- és köz­gyűj­te­mé­nyek­ben őr­zött le­ve­le­zé­se­ik alap­ján. A vizs­gá­lat öt szer­ző­nél a fran­cia (il­let­ve ma­gyar) kap­cso­la­ta­ik tel­jes­sé­gé­re ki­ter­jed, Illyés Gyu­la ese­té­ben pe­dig a kon­tak­tus­tör­té­net egyet­len, de ki­emel­ten fon­tos sza­ka­szá­ra, az 1946–1948 kö­zöt­ti kul­túr­dip­lo­má­ci­ai te­vé­keny­ség­re fókuszál.

A leg­főbb kér­dé­sek, ame­lyek­re a kö­tet vá­laszt ke­res, a kö­vet­ke­zők: mi­lyen elő­fel­té­te­lei vol­tak a kor­ban egy ma­gyar író fran­cia re­cep­ci­ó­já­nak? Kik a leg­si­ke­re­sebb kor­társ ma­gyar, ma­gyar­or­szá­gi szár­ma­zá­sú vagy ma­gyar nyel­ven író szer­zők Fran­cia­or­szág­ban a 20. szá­zad­ban? Va­jon kik a ma­gyar iro­dal­mi mű­vek leg­si­ke­re­sebb fran­ci­á­ra for­dí­tói a 20. szá­zad­ban, kik azok a ›cso­mó­pon­tok‹, akik kap­cso­lat­ban van­nak a szer­ző­vel és a po­ten­ci­á­lis ki­adó­val egyaránt?

letöltés

impresszum

Tüs­kés Anna
„en-nemzetem kül­ho­ni híre-sorsa”
Fe­je­ze­tek a 20. szá­za­di francia–magyar
iro­dal­mi kap­cso­la­tok tör­té­ne­té­ből

Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 183

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Ka­ra­fi­áth Ju­dit

A ku­ta­tás az NKFIH PD 120947 jelű pá­lyá­zat
ke­re­té­ben va­ló­sult meg

A bo­rí­tó Franço­is Ga­chot, Gara Lász­ló, Nat­ha­lie Gara,
Hel­tai Jenő, Illyés Gyu­la, Ko­cha­novsz­ky Olga, La­borcz Irén,
Ne­mes Nagy Ág­nes, Rab Gusz­táv és Tal­lós Ilo­na fény­ké­pé­nek,
va­la­mint Ne­mes Nagy Ág­nes Vic­tor Hugo: Vois, cet­te branche est rude című ver­se fordítás-kéziratának fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült.

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978–615-5478–92‑5

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2020

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Tüskés Anna: „en-nemzetem külhoni híre-sorsa” Fejezetek a 20. századi francia–magyar irodalmi kapcsolatok történetéből

Vélemény, hozzászólás?