Molnár Péter: Garázda Péter sorsdöntő évei

június 8th, 2020 § 0 comments

reciti könyv

Mol­nár Pé­ter. Ga­ráz­da Pé­ter sors­dön­tő évei. Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek 182. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Ga­ráz­da Pé­ter (†1490/2) élet­út­já­nak ér­tel­me­zé­sét kez­det­től fog­va egy­faj­ta már­tír­nar­ra­tí­va ural­ta. Esze­rint az Itá­li­á­ban is­ko­lá­zott, a leg­jobb mes­te­rek el­is­me­ré­sét el­nye­rő Ga­ráz­da pá­lyá­ját Má­tyás ha­rag­ja tör­te de­rék­ba, aki őt pat­ró­nu­sai, Zred­nai Já­nos és Csez­mi­cei Já­nos lá­za­dá­sa mi­att bün­tet­te. Az ifjú hu­ma­nis­ta sor­sa te­hát a po­li­ti­kai vi­har szűk éve so­rán vég­le­ge­sen el­dőlt. Ez az el­kép­ze­lés jól pél­dáz­za a ha­zai hu­ma­niz­mus első kor­sza­ká­nak le­zá­ru­lá­sá­ról adott, a po­li­ti­kai kro­no­ló­gi­á­hoz és lo­gi­ká­hoz iga­zo­dó ma­gya­rá­za­tot, mely azon­ban a kö­zel­múlt­ban épp­úgy meg­kér­dő­je­le­ző­dött, mint Ga­ráz­da ül­dö­zött­sé­gé­nek tétele.

A cím­sze­rep­lő pá­lyá­já­nak új­bó­li összeg­zé­sén túl e kö­tet meg­írá­sát a Garázda-kutatás pa­ra­do­xon­ja ins­pi­rál­ta. Noha e köl­tő­től alig ma­radt ránk vers, élet­pá­lyá­já­nak re­konst­ru­á­lá­sa olyan fon­tos té­mák tár­gya­lá­sá­ra ad is­mét mó­dot, mint az itá­li­ai hu­ma­nis­ta kö­zeg és a bu­dai ud­var kap­cso­la­tá­nak, a ha­zai meg­ren­de­lés­re Fi­ren­zé­ben ké­szült leg­ko­ráb­bi kó­de­xek­nek, a re­ne­szánsz sír­kő­szob­rá­szat első ma­gyar­or­szá­gi em­lé­ke­i­nek vagy – nem utol­só sor­ban – Má­tyás po­li­ti­kai er­köl­cse­i­nek a kér­dés­kö­re. A vé­gén pe­dig még az is ki­de­rül, hogy mi­kor és mi­ként dől­he­tett el Ga­ráz­da Pé­ter sorsa.

letöltés

impresszum

Mol­nár Pé­ter
Ga­ráz­da Pé­ter sors­dön­tő évei

Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek ‧ 182

So­ro­zat­szer­kesz­tő:
Fó­rizs Ger­gely

Lek­to­rál­ta:
Szö­ré­nyi Lász­ló

A kö­tet Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia
Könyv- és Folyóirat-kiadási Pá­lyá­za­ta tá­mo­ga­tá­sá­val je­lent meg

A bo­rí­tón: „I”-iniciálé (Ga­ráz­da Pé­ter cí­me­ré­vel),
Baye­ris­che Sta­ats­bib­li­ot­hek (Mün­chen),
Clm 15731, fol. 2v, rész­let

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Com­mons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add to­vább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Li­cenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sok­szo­ro­sít­ha­tó.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról le­tölt­he­tők.
Él­jen jo­ga­i­val!

HU ISSN 0075–0840
ISBN 978 615 5478 85 7

Ki­ad­ja a r e c i t i,
a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés: Szi­lá­gyi N. Zsu­zsa
Web: He­ge­düs Béla

Bu­da­pest
2019

Tar­ta­lom

No tags for this post.

Vélemény, hozzászólás?