Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom □ Irodalom és modalitás

augusztus 23rd, 2019 § 1 comment

reciti könyv

Horn And­rás. Mi­ti­kus gon­dol­ko­dás és iro­da­lom. Iro­dal­mi mo­da­li­tás. Szer­kesz­tet­te He­ge­düs Béla. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Horn And­rás má­so­dik kö­te­te a re­ci­ti gon­do­zá­sá­ban a Svájc­ban élő tu­dós két ön­ál­ló­an meg­je­lent mű­vét, a Myt­his­ches Den­ken und Li­te­ra­turt (Würz­burg, Kö­nigs­ha­us­en & Neu­mann, 1995) és a Li­ter­aris­che Mo­da­lität: Das Er­le­ben von Wirk­lich­ke­it, Mög­lich­ke­it und Not­wen­dig­ke­it in der Li­te­ra­turt (Hei­del­berg, Carl-Winter-Universitätsverlag, 1981) tar­tal­maz­za a szer­ző for­dí­tá­sá­ban és át­dol­go­zá­sá­ban. A két mű szá­mos pon­ton kap­cso­ló­dik a ki­adónk­nál 2017-ben meg­je­lent Az iro­da­lom­esz­té­ti­ka alap­jai című kötethez.

An­nak be­lá­tá­sa, hogy a mi­ti­kus gon­dol­ko­dás és az iro­da­lom össze­füg­ge­nek, pon­to­sab­ban: hogy az iro­da­lom mint szép­mű­vé­szet rész­ben – még­hoz­zá lé­nye­gé­hez tar­to­zó­an – a mi­ti­kus gon­dol­ko­dás­ból ered és a mi­ti­kus gon­dol­ko­dás­mód­ra épül, nos ez a fel­is­me­rés min­den, csak nem új.

Két tri­vi­á­lis meg­ál­la­pí­tás­sal sze­ret­ném kez­de­ni. Az első így hang­zik: Az iro­dal­mi mű­vek en­nek a va­ló­sá­gos vi­lág­nak a ré­szei, mint a fa az ab­la­kom előtt, mint az asz­tal, ame­lyen írok, mint Dá­vid szob­ra Fi­ren­zé­ben, mint bár­mi­lyen tu­do­má­nyos mű. A má­so­dik tri­vi­a­li­tás, mely­re em­lé­kez­te­tek: iro­dal­mi mű­al­ko­tá­sok ugyan nem ke­vés­bé tar­toz­nak a va­ló­ság­hoz, mint a lé­te­zők imént fel­so­rolt fa­jai, de azok­tól épp­oly nyil­ván­va­ló­an kü­lön­böz­nek is. Eze­ket a kü­lönb­sé­ge­ket – a ha­son­ló­sá­gok mel­lett – min­den ne­héz­ség nél­kül meg tud­juk állapítani.

letöltés

impresszum

Horn And­rás
Mi­ti­kus gon­dol­ko­dás és irodalom

Iro­da­lom és modalitás


Szerkesztette:
He­ge­düs Béla

Lektorálta:
Fó­rizs Gergely

Az I. részt gondozta:
He­ge­düs Béla

A II. részt gondozta:
Ba­logh Piroska

Munkatársak:
Je­ney Éva, Len­gyel Réka, Mé­szá­ros Gábor

A kö­tet meg­je­le­né­sét támogatta:
BERTA HESS-COHN STIFTUNG

A bo­rí­tó Horn Mi­hály fest­mé­nye alap­ján készült
(2002)
by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

ISBN 978–615-5478–67‑3

Ki­ad­ja a r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Tör­de­lés, web: He­ge­düs Béla

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Horn András: Mitikus gondolkodás és irodalom □ Irodalom és modalitás

Vélemény, hozzászólás?