Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 6.

március 14th, 2019 § 1 comment

reciti könyv

Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 6. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

Alig­ha gon­dol­tuk vol­na, ami­kor 2012-ben, egy OTKA-pályázat ke­re­té­ben meg­alapítottuk a Re­ci­ti Ki­adó új so­ro­za­tát, a Do­romb című köz­köl­té­sze­ti „év­köny­vet”, hogy nem­csak rend­sze­res meg­je­le­né­sét tud­juk majd biz­to­sí­ta­ni, de ese­ten­ként akár te­ma­ti­kus kö­te­tek össze­ál­lí­tá­sát is cé­lul tűz­het­jük ki. Hű­sé­ges szer­ző­ink­nek hála, 2018-ban ez a for­du­lat is be­kö­vet­ke­zett. Az MTA BTK ITI Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820 Lendület-kutatócsoportjának anya­gi és szel­le­mi tá­mo­ga­tá­sá­val most egy ki­csit rend­ha­gyó kö­te­tet ad­ha­tunk az ol­va­sók kezébe.

A Do­romb ha­to­dik kö­te­te sem jö­he­tett vol­na lét­re régi és új szer­ző­ink, il­let­ve a Re­ci­ti Ki­adó ál­do­zat­vál­la­lá­sai nél­kül. Re­mél­jük, ez a gyü­möl­csö­ző együtt­mű­kö­dés to­váb­bi kö­te­tek­ben ölt­het tes­tet a jö­vő­ben, s a ma­gyar tu­do­má­nyos­ság fel­őr­lé­sé­nek hét­ről hét­re ag­gasz­tóbb je­lei nem sze­gik ked­vét egyi­künk­nek sem.

letöltés

különnyomatok

impresszum

Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 6.

Szerkesztő:
Csör­sz Ru­men István

Ké­szült a
Nyugat-magyarországi iro­da­lom 1770–1820 Len­dü­let Kutatócsoport
keretében
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetében

A bo­rí­tón a He­li­ko­ni kedv­töl­tés (1819) bel­ső címképe

by-nc-saKöny­vünk a Cre­a­tive Commons
Ne­vezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!
2.5 Ma­gyar­or­szág Licenc

fel­té­te­lei sze­rint sza­ba­don má­sol­ha­tó, idéz­he­tő, sokszorosítható.
Kö­te­te­ink a r e c i t i hon­lap­já­ról letölthetők.
Él­jen jogaival!

HU ISSN 2063–8175

Ki­ad­ja a  r e c i t i,
az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Intézetének
tar­ta­lom­szol­gál­ta­tó por­tál­ja ▶ http://www.reciti.hu
Bo­rí­tó­terv, tör­de­lés, kor­rek­tú­ra: Szi­lá­gyi N. Zsuzsa
Nyom­da és kö­té­szet: Kó­dex Könyv­gyár­tó Kft.

Budapest
2018

Tar­ta­lom

No tags for this post.

§ One Response to Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 6.

Vélemény, hozzászólás?