Egy esztéta barangolásai a 19. század második felében – Benda Mihály írása François Brunet könyvéről

2015. december 20. § 0 hozzászólás

recenzió

Franço­is Bru­n­et, Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2014.

Franço­is Bru­n­et Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur [Thé­op­hi­le Gau­ti­er, író és uta­zó] című köny­ve hi­ány­pót­ló. Mos­ta­ná­ig ugyan­is egyet­len mo­nog­rá­fia sem igye­ke­zett a köl­tő összes út­le­írá­sa is­me­re­té­ben a kö­zös jel­lem­ző­ket meg­ta­lál­ni. Sok szer­ző vá­lasz­tot­ta ugyan té­ma­ként Gau­ti­er ke­le­ti út­le­írá­sa­it vagy az Uta­zás Spa­nyol­or­szág­ban című mű­vét, de egyet­len iro­da­lom­tör­té­nész sem kí­sé­rel­te meg az összes úti­rajz rend­sze­re­zé­sét és jel­lem­zé­sét.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Tóth Ferenc recenziója Kovács Eszter monográfiájáról

2015. október 2. § 0 hozzászólás

recenzió

Ko­vács Esz­ter, La Cri­ti­que du voyage dans la pen­sée de Dide­rot: De la fic­ti­on au dis­co­urs phi­lo­sop­hi­que et po­li­ti­que, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2015.

A pá­ri­zsi Ho­no­ré Cham­pi­on ki­adó köny­ves­bolt­ja egyi­ke a fran­cia nyel­vű nem­zet­kö­zi hu­mán tu­do­má­nyos­ság rep­re­zen­ta­tív fó­ru­ma­i­nak. Aki ide be­tér, biz­to­san nagy ér­dek­lő­dés­sel for­gat­ja a leg­újabb böl­csé­szet­tu­do­má­nyi ter­mé­ke­ket, s ol­va­sói lel­ke­se­dé­sé­nek egye­dül a köny­vek bor­sos ára szab­hat ha­tárt. A rue Corneille-en ta­lál­ha­tó pa­ti­nás bolt ki­ra­ka­tá­ban sze­re­pel­ni nagy szak­mai meg­tisz­tel­te­tés még a ne­ves fran­cia fi­lo­ló­gu­sok­nak is. Kü­lö­nö­sen nagy öröm szá­munk­ra, ha ma­gyar szer­zők mű­ve­i­vel is ta­lál­koz­ha­tunk a pol­co­kon.
» To­vább a tel­jes szövegre «