Egy esztéta barangolásai a 19. század második felében – Benda Mihály írása François Brunet könyvéről

2015. december 20. § 0 hozzászólás

recenzió

Franço­is Bru­n­et, Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur, Pa­ris, Ho­no­ré Cham­pi­on, 2014.

Franço­is Bru­n­et Thé­op­hi­le Gau­ti­er, éc­ri­va­in et voya­geur [Thé­op­hi­le Gau­ti­er, író és uta­zó] című köny­ve hi­ány­pót­ló. Mos­ta­ná­ig ugyan­is egyet­len mo­nog­rá­fia sem igye­ke­zett a köl­tő összes út­le­írá­sa is­me­re­té­ben a kö­zös jel­lem­ző­ket meg­ta­lál­ni. Sok szer­ző vá­lasz­tot­ta ugyan té­ma­ként Gau­ti­er ke­le­ti út­le­írá­sa­it vagy az Uta­zás Spa­nyol­or­szág­ban című mű­vét, de egyet­len iro­da­lom­tör­té­nész sem kí­sé­rel­te meg az összes úti­rajz rend­sze­re­zé­sét és jel­lem­zé­sét.
» To­vább a tel­jes szövegre «