Egy Mindenember magyarul – Isztray Simon írása

2016. február 8. § 1 hozzászólás

recenzió

Far­kas Zol­tán, Vla­gyi­mir Szo­lov­jov, Bu­da­pest, Att­rak­tor, 2012.

Az Is­ten­em­ber­ség esz­mé­je az em­ber hu­ma­niz­mus­be­li ön­elé­gült­sé­gé­nek meg­ha­la­dá­sát je­len­ti, egy­út­tal az em­ber ak­ti­vi­tá­sá­nak, ma­ga­sabb ren­dű mél­tó­sá­gá­nak, az is­te­ni­nek az em­be­ri­ben való tételezését”
(Nyi­k­olaj Bergy­a­je­vet idé­zi Far­kas Zol­tán, 186.)
» To­vább a tel­jes szövegre «