Kónya Franciska írása

2022. szeptember 19. § 0 hozzászólás

recenzió

Ma­c­zák Ibo­lya: Köl­csön­zés és kom­po­zí­ció: Szö­veg­al­ko­tás 17–18. szá­za­di szer­zők pré­di­ká­ci­ó­i­ban, Bp., MTAPPKE Ba­rokk Iro­da­lom és Lel­ki­ség Ku­ta­tó­cso­port, 2019 (Páz­mány Iro­dal­mi Mű­hely, Lel­ki­ség­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok, 23.)

Ma­c­zák Ibo­lya ne­vé­vel va­ló­szí­nű­leg min­den­ki ta­lál­ko­zott már, aki a régi ma­gyar pré­di­ká­ció­iro­da­lom­mal ki­csit is fog­lal­ko­zott. Dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­já­ban, majd azt kö­ve­tő pub­li­ká­ci­ó­i­ban a je­lö­let­len szö­veg­át­vé­te­lek nyo­má­ba eredt: szám­ta­lan eset­ben re­konst­ru­ál­va a le­het­sé­ges szö­veg­al­ko­tá­si mun­ka­fo­lya­ma­tot az egyes pré­di­ká­to­rok­nál. Ko­ráb­bi ku­ta­tá­sa­i­hoz szo­ro­san kap­cso­ló­dik, azo­kat újabb fel­ve­té­sek­kel egé­szí­ti ki a Köl­csön­zés és kom­po­zí­ció című kö­te­te, amely a Bolyai-ösztöndíj tá­mo­ga­tá­sá­nak ered­mé­nye­képp je­lent meg a Páz­mány Iro­dal­mi Mű­hely Lel­ki­ség­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok so­ro­za­tá­nak 23. da­rab­ja­ként.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Witchcraft, Superstition, and Observant Franciscan Preachers – Review by Borbála Lovas

2016. december 22. § 0 hozzászólás

review

Fab­ri­zio Con­ti, Witchc­raft, Su­per­s­tit­ion, and Ob­ser­vant Fran­cis­can Pre­a­chers: Pas­tor­al App­ro­ach and In­tel­lec­tu­al De­ba­te in Re­na­is­sance Mi­lan, Turn­ho­ut, Bre­pols, 2015.

The new vo­lu­me of the Eu­ro­pa Sac­ra se­ri­es, pub­lis­hed in 2015, con­cent­ra­tes on late-medieval Italy, spe­ci­fi­cally Mi­lan. The name of the aut­hor is well-known to tho­se fa­mi­li­ar with the con­nec­tions bet­ween the Ob­ser­vant Fran­cis­cans and witchc­raft. Ha­v­ing pub­lis­hed and pre­sen­ted papers for se­ve­ral ye­ars, this vo­lu­me by Fab­ri­zio Con­ti is a wel­co­me re­vi­si­on of his PhD dis­ser­ta­ti­on that was de­fen­ded at Cent­ral Euro­pe­an Uni­ver­sity, Bu­da­pest in 2011.
» To­vább a tel­jes szövegre «