Szarka Szilvia írása

2023. augusztus 17. § 0 hozzászólás

recenzió

Jo­zef Tan­cer, A sok­nyel­vű Po­zsony nyo­má­ban – Be­szél­ge­té­sek a régi vá­ros la­kó­i­val. Ford. Ba­logh Mag­dol­na. Bu­da­pest: Láb­nyom Könyv­ki­adó, 2022.

Jo­zef Tan­cer, po­zso­nyi ger­ma­nis­ta Roz­vi­a­za­né jazy­ky – Ako sme ho­vo­ri­li v sta­rej Bra­tis­la­ve című, a po­zso­nyi Slo­vart Ki­adó gon­do­zá­sá­ban 2017-ben meg­je­lent in­ter­jú­kö­te­te az­zal a cél­ki­tű­zés­sel ké­szült, hogy be­mu­tas­sa a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Pressburg-Pozsony-Bratislava min­den­nap­ja­i­nak nyel­vi sa­já­tos­sá­ga­it, egy olyan le­tűnt vi­lá­got, amely­ben ter­mé­sze­tes­nek szá­mí­tott a több­nyel­vű­ség és a nyel­vek ke­ve­re­dé­se a hét­köz­na­pi tár­sal­gás­ban. A könyv egy tíz évet fel­öle­lő szociolingvisztikai-kultúrtörténeti ku­ta­tó­mun­ka ered­mé­nye­i­nek és be­lá­tá­sa­i­nak összeg­zé­se, amely a tu­do­má­nyos ér­dek­lő­dés ins­pi­rál­ta meg­ál­la­pí­tá­so­kat köz­ért­he­tő stí­lus­ban a le­he­tő leg­szé­le­sebb ol­va­só­kö­zön­ség­hez kí­ván­ja el­jut­tat­ni. Az egy­ko­ri jel­leg­ze­te­sen mul­ti­kul­tu­rá­lis közép-európai vá­ros több­nyel­vű éle­té­be a ma­gyar ol­va­só is be­te­kin­tést kap­hat a kö­tet A sok­nyel­vű Po­zsony nyo­má­ban – Be­szél­ge­té­sek a régi vá­ros la­kó­i­val cím­mel meg­je­lent ma­gyar for­dí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en, ame­lyet 2022-ben a Láb­nyom Könyv­ki­adó adott ki Ba­logh Mag­dol­na tol­má­cso­lá­sá­ban.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Dóbék Ágnes írása

2018. december 26. § 0 hozzászólás

recenzió

Ka­ta­lin Czi­bu­la. Thea­ter und Öf­fent­lich­ke­it: Beiträ­ge zur un­ga­ris­c­hen Thea­ter­kul­tur des 18. und 19. Jahr­hun­derts. Bu­da­pest: Pro­tea Kul­tur­ve­re­in, 2016.

A né­met nyel­vű kö­tet Czi­bu­la Ka­ta­lin drá­ma­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sa­it tar­tal­maz­za. A 18. szá­zad má­so­dik fe­lé­nek szín­há­zi kul­tú­rá­ját vizs­gá­ló ta­nul­má­nyok olyan té­ma­kö­rök köré cso­por­to­sul­nak, mint a 18. szá­za­di szín­ház­tör­té­net leg­fon­to­sabb for­rá­sai, a szín­há­zi élet­tel kap­cso­la­tos pub­li­cisz­ti­ka, a ma­gyar szín­ház­mű­vé­szet nyel­vi jel­lem­zé­se, va­la­mint a szín­ház és a kü­lön­bö­ző vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek kap­cso­la­ta.
» To­vább a tel­jes szövegre «