Mészáros Gábor írása

2021. december 26. § 0 hozzászólás

recenzió

Gyi­me­si Eme­se: Szend­rey Jú­lia iro­dal­mi pá­lya­fu­tá­sa. Tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti kon­tex­tu­sok. Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2021 (Li­ga­tu­ra), 295 l.

Gyi­me­si Eme­se lát­ha­tó­an már mo­nog­rá­fi­á­ja meg­je­le­né­se előtt igye­ke­zett vál­toz­tat­ni azon a té­nyen, hogy a 19. szá­za­di női szer­zők szö­ve­gei ja­va­részt csak a ko­ra­be­li for­rá­sok­ból hoz­zá­fér­he­tők. Mi­köz­ben a női írók új­ra­ér­tel­me­zé­se egé­szen nép­sze­rű ku­ta­tá­si te­rü­let, a 19. szá­za­di női szer­zők szép­iro­dal­mi és más tí­pu­sú szö­ve­ge­i­nek ki­adá­sa vá­rat ma­gá­ra. 2018-ban Gyi­me­si Eme­se saj­tó alá ren­de­zé­sé­ben je­lent meg Szend­rey Jú­lia összes köl­te­mé­nye­i­nek ki­adá­sa, majd 2019-ben Szend­rey Jú­lia gyer­mek­ko­rá­nak és Pe­tő­fi utá­ni há­zas­sá­gá­nak és csa­lád­já­nak ed­dig jó­részt ki­adat­lan for­rá­sai.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Tóth Zsombor recenziója S. Sárdi Margit új könyvéről

2014. november 19. § Tóth Zsombor recenziója S. Sárdi Margit új könyvéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

recenzió

S. Sár­di Mar­git, Napló-Könyv: Ma­gyar nyel­vű nap­lók 1800 előtt, Má­ria­bes­nyő, Att­rak­tor, 2014.

A kora új­kor­ban (is) jól be­já­ra­tott, a szer­zői ki­csiny­ség­re al­lu­dá­ló alak­zat­tal él S. Sár­di Mar­git, ami­kor Bod Pé­tert pa­ra­fra­ze­ál­va hang­sú­lyoz­za, hogy írá­sa in­kább jó igye­ke­zet, mint könyv. Noha szim­pa­ti­kus ez a sze­rény­ség és, S. Sár­di Mar­gi­tot is­mer­ve, hi­te­les is, a re­cen­zens a ki­je­len­tést alap­ve­tő­en más­képp íté­li meg. Ugyan­is meg­győ­ző­dé­sem, hogy a 2014-es esz­ten­dő­nek a régi ma­gyar iro­da­lom­ra ref­lek­tá­ló írá­sai kö­zül egyik leg­fon­to­sab­bi­ka ez a könyv. A kora új­kor nap­ló­iro­dal­mát, il­let­ve en­nek az iro­da­lom­nak a sa­já­to­san iro­da­lom­tör­té­ne­ti ér­té­ke­lé­sét el­vég­ző mo­nog­rá­fia leg­főbb je­len­tő­sé­ge, hogy egy év­ti­ze­dek óta el­fek­vő té­má­hoz nyúl hoz­zá ha­tá­ro­zot­tan és hoz­zá­ér­tés­sel.
» To­vább a tel­jes szövegre «