Máté Ágnes recenziója

2015. július 22. § 0 hozzászólás

recenzió

E. Ko­vács Pé­ter, Zsig­mond ki­rály Sie­ná­ban, Bu­da­pest, Cor­vi­na, 2014.

E. Ko­vács Pé­ter 2014 vé­gén meg­je­lent kö­te­te Lu­xem­bur­gi Zsig­mond ki­rály éle­té­nek azt a ki­lenc hó­nap­ját mu­tat­ja be gran­di­ó­zus le­vél­tá­ri mun­ka és sok fan­tá­zia hasz­ná­la­tá­val, amely so­rán az ural­ko­dó ró­mai ko­ro­ná­zá­sá­ra várt Sie­na ven­dég­sze­re­te­tét él­vez­ve. A szer­ző ezt az idő­sza­kot apró élet­ké­pek mo­za­ik­ja­ként tár­ja elénk. Pél­dá­ul meg­tud­hat­juk tőle, mi­lyen szál­lást kap­tak a le­en­dő csá­szár és em­be­rei (60), mi­ért vág­ták ki a csá­szár egy ka­to­ná­já­nak nyel­vét (136), mit evett-ivott (58), s egy­ál­ta­lán, ho­gyan töl­töt­te nap­ja­it Lu­xem­bur­gi Zsig­mond a tosz­kán dom­bo­kon 1432–1433-ban.

Je­len re­cen­zió el­ső­sor­ban iro­da­lom­tör­té­né­szi szem­szög­ből vizs­gál­ja E. Ko­vács Pé­ter köny­vét, fel­té­ve a kér­dést, mi­lyen ta­nul­sá­gok­kal szol­gál tar­tal­má­ban és stí­lu­sá­ban a Zsig­mond ki­rály Sie­ná­ban című mun­ka a (régi) ma­gyar iro­da­lom mű­ve­lői szá­má­ra.
» To­vább a tel­jes szövegre «