Wirágh András írása

2023. november 3. § 0 hozzászólás

könyvismertetés

Bo­laño, Ro­ber­to. The Last In­ter­view and Ot­her Con­versa­tions. A be­ve­ze­tő ta­nul­mányt írta Mar­ce­la Val­des. For­dí­tot­ta Sy­bil Pe­rez. New York: Mel­vil­le Hou­se Pub­lish­ing, 2009.

Bo­rí­té­kol­ha­tó, hogy Jon Fos­se, az iro­dal­mi Nobel-díj 2023-as nor­vég nyer­te­sé­nek könyv­el­adá­sai vi­lág­szer­te meg­ug­ra­nak majd a kö­zel­jö­vő­ben. A könyv­ki­adók a ter­vez­he­tő ese­mé­nyek (mint pél­dá­ul a nem­rég be­fe­je­ző­dött 28. Bu­da­pes­ti Nem­zet­kö­zi Könyv­fesz­ti­vál, vagy a ka­rá­cso­nyi könyv­vá­sá­rok) mel­lett olyan moz­za­na­tok­kal is kal­ku­lál­hat­nak köny­ve­ik el­adá­sát il­le­tő­en, ame­lyek­re köz­vet­le­nül bi­zo­nyo­san ke­vés rá­ha­tá­suk van, il­let­ve leg­szí­ve­seb­ben el­ke­rül­nék eze­ket. A ran­gos ki­tün­te­té­sek mel­lett így, akár­mi­lyen bi­zarr is ez­zel együtt em­lí­te­ni, a szer­zők ha­lá­la bír ha­son­ló könyv­pi­a­ci fel­haj­tó­erő­vel. Egy ame­ri­kai ki­adó tu­laj­don­kép­pen az utób­bi szo­mo­rú mo­men­tu­mok­ból pró­bál már egy bő év­ti­ze­de tő­két ko­vá­csol­ni – a sort a 2003-ban el­hunyt Ro­bert Bo­lañó­val kezd­ték.
» To­vább a tel­jes szövegre «