Kalavszky Zsófia írása egy, az orosz kultuszkutatás legutóbbi eredményeit összegző tanulmánykötetről

2014. december 25. § 0 hozzászólás

recenzió

Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель [A kul­tusz mint az iro­dal­mi fo­lya­mat fe­no­mén­je: szer­ző, szö­veg, ol­va­só], М. Ф. Надъярных, А. П. Уракова, Москва, ИМЛИ РАН, 2011.

2005-ben az Orosz Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia moszk­vai szék­he­lyű Vi­lág­iro­dal­mi In­té­ze­té­ben (IMLI RAN) meg­ala­kult egy, az iro­dal­mi kul­tu­szo­kat vizs­gá­ló cso­port. Ter­ve­zett ku­ta­tá­si ide­jük vé­gé­re egy olyan ta­nul­mány­kö­tet lét­re­ho­zá­sát tűz­ték ki cé­lul, amely­ben az iro­dal­mi kul­tuszt – a tár­gyát a kul­tú­ra szö­ve­té­ből ki­eme­lő és ez­ál­tal ki­tün­te­tő szim­bo­li­kus gya­kor­la­tot – em­pi­ri­kus vizs­gá­la­tok se­gít­sé­gé­vel kí­ván­ják be­mu­tat­ni.
» To­vább a tel­jes szövegre «