Tóth Kálmán írása a „Nunquam autores, semper interpretes” című tanulmánygyűjteményről

2018. március 14. § 0 hozzászólás

recenzió

Len­gyel Réka, szerk. Nun­qu­am au­to­res, sem­per in­terp­re­tes: A ma­gyar­or­szá­gi for­dí­tás­iro­da­lom a 18. szá­zad­ban. Bu­da­pest: MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2016.

A 18. szá­zad iro­da­lom­szem­lé­le­té­nek, a lit­te­rae mi­ben­lé­té­nek meg­ér­té­se szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú te­rü­let, a for­dí­tás­iro­da­lom vizs­gá­la­tá­ra ed­dig je­len­tő­sé­gé­hez ké­pest meg­le­he­tő­sen cse­kély fi­gye­lem irá­nyult a ha­zai irodalomtörténet-írás ré­szé­ről. Eb­ben szin­te bi­zo­nyo­san köz­re­ját­szott az ere­de­ti­ség­nek mint a mű­al­ko­tá­sok leg­főbb ér­ték­mé­rő­jé­nek ro­man­ti­kus elve, amely az utó­kor szük­ség­sze­rű­en ret­ros­pek­tív és sze­lek­tív né­ző­pont­já­ból jó­részt ki­ta­kar­ta a nem ere­de­ti­nek te­kin­tett szö­ve­ge­ket.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Berkes Tamás recenziója Simoná Kolmanová monográfiájáról

2015. augusztus 18. § 0 hozzászólás

recenzió

Si­mo­ná Kol­ma­no­vá, Maďarš­tí bás­ní­ci 19. sto­le­tí v českých přek­la­dech (Mi­hály Vö­rös­mar­ty, Já­nos Arany, Sán­dor Pe­tő­fi), Pra­ha, Ka­ro­linum, 2014.

Si­mo­na Kol­ma­no­vá Prá­gá­ban ki­adott új köny­ve a 19. szá­za­di ma­gyar köl­té­szet há­rom leg­ki­emel­ke­dőbb alak­ja, Vö­rös­mar­ty Mi­hály, Arany Já­nos és Pe­tő­fi Sán­dor élet­mű­vét mu­tat­ja be a cseh for­dí­tá­sok kon­tex­tu­sá­ban.kolmanova_borito
» To­vább a tel­jes szövegre «